ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5367เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ข สำนักงาน ก.พ. 2554

 
1.    ข้อใดไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่ ffice:smarttags" />Marshall Dimock กล่าวถึง        (1)  สัญชาตญาณ
    (2)  การสังเคราะห์        (3)  การใช้เหตุผล    (4)  จินตนาการ    (5)  การเปลี่ยนความสนใจ
    ตอบ  3
2.    ข้อใดถูกต้อง
    (1)  การวิจัยดำเนินงาน : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
    (2)  การสร้างดัชนี :  การนำตัวแบบคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา
    (3)  ตารางวิเคราะห์ปัญหา : การหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
    (4)  การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
    (5)  การวิจัยดำเนินงาน : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    ตอบ  5
3.    ข้อใดไม่ถูกต้อง
    (1)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
    (3)  การทดลองทางสังคม : การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจริง
    (4)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล : วิธีที่พิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง            และปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร
    (5)  การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
    ตอบ  5
4.    ข้อใดถูกต้อง
    (1)  การประเมินผลแบบทดลอง : วิธีที่สามารถทดสอบว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอิทธิพลของนโยบายอย่าง                แท้จริง
    (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
    (3)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา                เปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป
    (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                    (5)  ถูกทุกข้อ
    ตอบ  4
5.    ข้อใดถูกต้อง  
    (1)  การทดลองทางสังคม : ต้องการทราบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย
    (2)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    (3)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ใน                กลุ่มเป้าหมายจริง
    (4)  ไม่มีข้อใดถูก                    (5)  ถูกทุกข้อ
    ตอบ  2
6.    ข้อใดถูกต้อง
    (1)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงกลุ่มเดียวและต้องการทราบ            การเปลี่ยนแปลงภายหลังมีนโยบาย
    (2)  วิธีเดลฟีเชิงนโยบาย : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเปรียบเทียบกันเพื่อหา                ข้อสรุป
    
    (3)  การตรวจสอบทางสังคม : วิธีการที่ต้องอาศัยเชิงคุณภาพเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน
    (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                    (5)  ถูกทุกข้อ
    ตอบ  5
7.    การเน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นโยบายที่เกิดขึ้นสนองตอบต่อ    สังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง เป็นแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องใด        (1)  มาตรฐาน
    (2)  เป้าหมายและคุณค่า        (3)  การดำเนินนโยบาย        (4)  วิธีการ    
    (5)  การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎี
    ตอบ  2   เเอ็คกรุ๊ป
8.    ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของการนำไปปฏิบัติ    (1)  มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญมากมาย
    (2)  มีปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้            (3)  ผู้เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
    (4)  หน่วยงานหลายระดับร่วมกันดำเนินงาน        (5)  ถูกทุกข้อ
    ตอบ  2
9.    จากการศึกษานโยบายการจ้างงานของชนกลุ่มน้อยของเพรสแมนและเวิลดัฟสกีนั้น พบว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุ    ของความล้มเหลว                (1)  ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
    (2)  มีประเด็นการดตัสินใจมากเกินไป        (3)  มีจำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมมากเกินไป
    (4)  ผู้ปฏิบัติงานขาดความสามารถ        (5)  ลักษณะของโครงการไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
    ตอบ  4
10.    ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องกับการส่งผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการรัฐบาลกลางในการให้การ    สนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาฉบับที่ 3
    (1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนรัฐบาลกลาง
    (2)  การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับในการนำนโยบายไปปฏิบัติ    
    (3)  ขอบเขตของโครงการที่ชัดเจน
    (4)  วิธีการบริหารที่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวัง
    (5)  ความช่วยเหลือทางเทคนิค  วันนรัตน์
    ตอบ  3
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณครับ ว่าแต่ มีอีกมั้ยอะครับ
ขอบคุนค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้