ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3565เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 
คำชี้แจง               1.  ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ

                              2.  ให้กาเครื่องหมาย  ü
หน้า  ข้อที่ถูกต้อง

1.       แหล่งเงินทุนใดต่อไปนี้  เป็นแหล่งเงินทุนจากภายในกิจการ


ก. พันธบัตร                                                                          ข. หุ้นบุริมสิทธิ


ค. หุ้นสามัญ                                                                         ง. กำไรสะสม


จ. ข้อ ข. ค. และ ง. ถูก


ตอบ   ง. กำไรสะสม

2.      
Cash Flows Statement  หมายถึง  การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ

ก. เงินสดในอดีต                                                                 ข. เงินสดในปัจจุบัน


ค. เงินสดในอนาคต                                                            ง. งบประแสเงินสด


จ. ถูกทั้งหมด


ตอบ   ก. เงินสดในอดีต

3.      
Business Risk เกิดจากการทำหน้าที่ใด

ก. การวางแผนทางการเงิน                                                ข. การตัดสินใจจัดหาเงินทุน


ค. การตัดสินใจใช้เงิน                                                        ง. การควบคุมทางการเงิน


จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ค. การตัดสินใจใช้เงิน

4.       ข้อใดคือสินค้าคงเหลือ


ก.
Merchandise                                                                    ข. Goods

ค.
Product                                                                             ง. Inventory

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ง.
Inventory

5.       ข้อใดคืองบประมาณการลงทุน


ก.
Capital Investment                                                         ข. Capital Budgeting

ค.
Capital Expenditure                                                       ง. ถูกทั้งหมด

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ข.
Capital Budgeting

 

        จงใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ  6 – 15

เงินสด                                                     24,000

หลักทรัพย์ระยะสั้น
                                 12,000

ลูกหนี้
                                                      20,000

สินค้า
                                                       .........

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ
                                 64,000

เจ้าหนี้การค้า                                            …….

ตั๋วเงินจ่าย             
                                  10,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
                                     18,000

หุ้นสามัญ
                                                 .........

กำไรสะสม             
                                 36,000

       

บริษัท มียอดขาย (เขาเชื่อ 100%)  200,000 บาท   Gross Profit Margin 20% Net Profit Margin 5,

        Tax Rate 20%, ดอกเบี้ยสุทธิ  4500  บาท, Return on Asset 8%, Debt to Net Worth 0.5

 

6.       ต้นทุนขายเท่ากับเท่าใด


ก.
40,000 บาท                                                                      ข. 160,000 บาท

ค.
200,000 บาท                                                                   ง. 10,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ข.
160,000 บาท

7.       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับเท่าใด


ก.
10,000 บาท                                                                      ข. 27,500 บาท

ค.
23,000 บาท                                                                      ง. 2,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ค.
23,000 บาท

 

8.       ปีนี้บริษัทเสียภาษีเท่าใด


ก.
10,000 บาท                                                                      ข. 6,000 บาท

ค.
2,400 บาท                                                                        ง. 2,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ง.
2,500 บาท

9.       กำไรสุทธิเท่ากับเท่าใด


ก.
10,000 บาท                                                                      ข. 12,500 บาท

ค.
17,000 บาท                                                                      ง. 12,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ข.
10,000 บาท

10.   
Interest Coverage Ratio  เท่ากับเท่าใด

ก. 3.78 เท่า                                                                            ข. 2.74 เท่า


ค. 1.45 เท่า                                                                            ง. 8.00 เท่า


จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ก. 3.78 เท่า

11.    สินทรัพย์รวมเท่ากับเท่าใด


ก.
240,000 บาท                                                                   ข. 360,000 บาท

ค.
125,000 บาท                                                                   ง. 160,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ค.
125,000 บาท      

                จากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  เท่ากับ 
8%

                                                8                              =             (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม) x 100

                               
 สินทรัพย์รวม                 =             (10000/8) x 100 = 125,000 บาท

12.    ส่วนของเจ้าของเท่ากับเท่าใด


ก.
36,000 บาท                                                                      ข. 26,500 บาท

ค.
125,000 บาท                                                                   ง. 62,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   จ. ไม่มีข้อใดถูก


                จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.5 หมายความว่าหนี้สินเท่ากับ 0.5 ของ

                ส่วนของเจ้าของ  หรือเท่ากับ 1/3 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ


(หรือเท่ากับสินทรัพย์รวม)

 ส่วนของเจ้าของ  =  125000 x (2/3) = 83,333

13.   
Inventory Turnover  เท่ากับเท่าใด

ก. 40 รอบ                                                                              ข. 32 รอบ


ค. 11.25 รอบ                                                                        ง. 9 รอบ


จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ข. 32 รอบ


ก)      คำนวณหายอดสินค้าคงเหลือ


สินทรัพย์รวม                                                                      
120,000

หัก          เงินสด                                  
24,000

                ลูกหนี้                                    20,000

                หลักทรัพย์ระยะสั้น           
12,000

                สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)        64,000
                   125,000

 สินค้าคงเหลือ                                                                5,000

ข)      คำนวณหาอัตราการหมุนของสินค้า


อัตราการหมุนของสินค้า                  
= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ

                                                               
= 160,000 / 5,000 = 32 รอบ

14.   
Current Ratio  เท่ากับเท่าใด

ก.
0.896 เท่า                                                                          ข. 1.667 เท่า

ค.
0.976 เท่า                                                                          ง. 1.25 เท่า

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   จ. ไม่มีข้อใดถูก


                อันตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน         
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

                                                                               
= (125000 – 64000) / (125000 – 83333)

                                                                                = 1.46 เท่า

15.    ระยะเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับเท่าใด


ก.
10 วัน                                                                                ข. 36 วัน

ค.
16 วัน                                                                                ง. 22.5 วัน

จ. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ   ข. 36 วันปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้