ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 16970เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ พร้อมเฉลย

 
คำสั่ง  ข้อ  1 – 15  จงเลือกคำตอบ ก-ง  ที่มีความสัมพันธ์หรือทำให้ข้อความสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจว่า

            หมายความถึงอะไร

1.     เขา  ....... กันเซ็งแซ่ไปถึงเรื่องนี้

         ก.   โจษ                                                                                       ข.   โจท

         ค.   โจทย์                                                                                     ง.    โจทก์

2.     เขาพูดเสียดสีกันบ่อยๆ เราจึงมีเรื่อง ...........

         ก.   กระทบกระแทกกันอยู่เสมอ                                             ข.   กระทบกระเทือนกันอยู่เสมอ

         ค.   กระทบกระเทียบกันอยู่เสมอ                                           ง.    กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ

3.     นักโทษถูกตัดสินให้ประหารชีวิต เพราะมีความผิดขั้น

         ก.   อุกฤษฏ์                                                                                 ข.   อุกฤษณ์

         ค.   อุกฤษฏ์                                                                                 ง.    อุกฤษฐ์

4.     ในวรรณคดีไทยการแต่งงานที่หญิงไปอยู่บ้านฝ่ายชาย เรียกว่า

         ก.   วิวาหมงคล                                                                           ข.   อาวาหมงคล

         ค.   คนธรรม์วิวาห์                                                                     ง.    พาหนีวิวาห์

5.     ช่องว่างของประโยคต่อไปนี้ ควรเติมข้อความใด “เสียงหัวเราะของเธอใสเหมือน.......”

         ก.   น้ำเซาะหิน                                                                          ข.   แก้วเจียระไน

         ค.   ระฆังเงิน                                                                             ง.    น้ำใสสระแก้ว

6.     อาคารเรียนหลังเก่า ...........

         ก.   ซุดโซม                                                                                 ข.   ทรุดโทรม

         ค.   ชุดโทรม                                                                               ง.    ทรุดโซม

7.     อย่าทำเป็น .......... ไปหน่อยเลย

         ก.   กระบิดกระบวน                                                                 ข.   กระบิดกะบวน

         ค.   กบิดกระบวน                                                                      ง.    กะบิดกระบวน

8.     ผมของเขาหยิก .............

         ก.   หยักศก                                                                                 ข.   หยักสก

         ค.   หยักโสก                                                                               ง.    หยกโศรก

9.     รู้จักประหยัด คือการ ................

         ก.   กระเหม็ดกะแหม่                                                               ข.   กระเหม็จกระแหม่

         ค.   กระเหม็ดกระแหม่                                                             ง.    กะเหม็ดกะแหม่

10.   คำที่ไม่ได้หมายถึงการอวยพร คือ

         ก.   อาเศียรพจน์                                                                         ข.   อาเศียรพาท

         ค.   อาศีรพิษ                                                                               ง.    อาศีรวจนะ

11.   “การฆ่าคนเป็นการประพฤติขัด ........ ศีลธรรม”

         ก.   กับ                                                                                         ข.   แก่

         ค.   แต่                                                                                          ง.    ต่อ

12.   กริยา  “ปฏิบัติอาจารย์”  พระสงฆ์ใช้

         ก.   ถือนิสัย                                                                                 ข.   เผดียงสงฆ์

         ค.   อาราธนา                                                                              ง.    ประเคน

13.   เขาฆ่าคนได้ช่างดุร้ายเหมือน .........

         ก.   เสือ                                                                                        ข.   คนโหดเหี้ยม

         ค.   คนใจร้าย                                                                              ง.    ไม่ใช่คน

14.   เขาอ้วน เขากินจุ กินไม่เลือกเหมือน .......

         ก.   ผู้หญิง                                                                                   ข.   หมู

         ค.   หนู                                                                                        ง.    แมวนอนหวด

15.   แดงนั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือน

         ก.   คนไม่มีชีวิต                                                                         ข.   รูปปั้น

         ค.   ตุ๊กตา                                                                                     ง.    หุ่น

 

ข้อ  16-20  เป็นประโยคที่ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย ให้ขีดเส้นใต้คำที่ไม่จำเป็นต้องมี  

16.   ปัจจุบันนี้ผมข้องใจ ส.ส.มาก จึงขอถามมาในคอลัมน์ตอบปัญหาของท่าน

17.   หากท่านยังต้องการหนังสือเล่มนี้อยู่ ข้าพเจ้าจะทำการส่งไปให้

18.   ในการสอนปีใหม่นี้ เปลี่ยนอาจารย์สอนให้หลายคน

19.   ขอความกรุณาให้ท่านตอบเป็นการส่วนตัวด้วย

20.   ที่ดิฉันเป็นสมาชิกร่วมกับคุรุสภาก็เพื่อสิทธิบางอย่าง

 

ประโยคในข้อ  21 – 25  ใช้กริยาไม่เหมาะสม จงแก้ไขโดยขีดเส้นใต้คำนั้น แล้วเติมคำที่เหมาะสม

ลงท้ายข้อ

21.   ผมแน่ใจว่างานของเราคงเจริญเติบโตยิ่งขึ้น

22.   ผมไม่มีเวลาจะถ่ายเทปเลย

23.   การสอบทุกครั้งควรใช้ในแบบปรนัย

24.   กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูไขข้อข้องใจได้

25.   ครูผู้ชายดีตรงที่ขอผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารได้

 

ข้อ  26 – 50  เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคชนิดต่างๆ ตามหลักภาษาไทย

26.   ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

         ก.   คนไหนชนะ                                                                       ข.   ที่ไหนก็เหมือนกัน

         ค.   ค่ำไหนนอนนั่น                                                                 ง.    เขาไม่เคยนอนที่ไหน

27.   ข้อใดเป็นเอกรรถประโยค

         ก.   ดอกบานบุรีสีเหลืองใส่แจกันสีชมพูที่ฉันวางไว้บนโต๊ะเหี่ยวเสียแล้ว

         ข.   ท่านต้องทำตามหน้าที่มิฉะนั้นก็ลาออกเสีย

         ค.   ผมและสรพงษ์ไปดูภาพยนตร์ด้วยกันเสมอ

         ง.   เขารักลูกในทางที่ผิด จึงเชื่อฟังคำพูดของลูก

28.   ข้อใดเป็นอเนกถรรถประโยค

         ก.   พนิดาไปมหาวิทยาลัยกับกาญจวรรณ

         ข.   สี่กับแปดเป็นสิบสอง

         ค.   พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เรียกว่า อริยะสัจ 4

         ง.   ทั้งเตือนใจและมาลียังมาไม่ถึง

29.   “คุณจะไปกับผมหรือคุณจะไปกับสมบัติ”  ข้อความนี้มีกี่ประโยค      

         ก.   1                                                                                              ข.   2

         ค.   3                                                                                             ง.   4

30.   ประโยคใดถูกต้องตามหลักภาษา

         ก.   แม้ว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ เขาก็ไม่ยอมทุจริตในการสอบ

         ข.   ต้นไม้สะบัดใบเมื่อลมมา

         ค.   คนร้ายรัวกระสุนใส่เจ้าหน้าที่  1  นัด

         ง.   เขาติดตามเธอไปอย่างไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนสายตาไปได้

31.   ประโยคต่อไปนี้บกพร่องในเรื่องใด  “คุณเตือนใจเลี้ยงเพื่อนๆ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งที่

         ภัตตาคารอภิชาต

         ก.   วางส่วนขยายผิด                                                                  ข.   ประโยคไม่สมบูรณ์

         ค.   การใช้คำและหลักภาษาผิด                                               ง.   ประโยคขาดความกระชับรัดกุม

 

 

32.   ข้อใดผูกประโยคได้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด             

         ก.   เขาช่วยปลอบให้คลายความทุกข์เธอ                               ข.   เขาช่วยปลอบความทุกข์เธอให้คลาย

         ค.   เขาช่วยปลอบเธอให้คลายทุกข์                                         ง.   เขาช่วยเธอปลอบให้คลายทุกข์

33.   “มะม่วงสุกหมดแล้วหรือ”  ประโยคนี้สื่อความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

         ก.   สื่อความหมายไม่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมาย

         ข.   สื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้สองความหมาย

         ค.   สื่อความหมายได้ชัดเจนว่ามะม่วงที่สุกหมดแล้วหรือ

         ง.   สื่อความหมายได้ชัดเจนว่ามะม่วงที่มีสุกหมดแล้วหรือ

34.   คำว่า  “ได้”  ในประโยคใดแสดงอดีตกาล

         ก.   เขาได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเสมอ

         ข.   ทุกครั้งที่ได้เห็นคนโหนรถเมย์อยู่นอกรถ ฉันเป็นต้องไม่สบายใจ

         ค.   เมื่อวานเธอได้ไปบางลำพู

         ง.   เขาสอบได้ชั้น ปวส.

35.   ต่อไปนี้ประโยคใดถูกต้อง

         ก.   เขากำลังจะมอบของที่ระลึกให้แก่แขกที่มาในงาน

         ข.   เขากำลังจะมอบของที่ระลึกกับแขกที่มาในงาน

         ค.   เขากำลังจะมอบของที่ระลึกแก่แขกที่มาในงาน

         ง.   เขากำลังจะมอบของที่ระลึกให้กับแขกที่มาในงาน

36.   ประโยคสั้นดีกว่าประโยคยาว เพราะ

         ก.   สละสลวยกว่า                                                                       ข.   เข้าใจได้ง่ายกว่า

         ค.   เก็บความหมายไว้ได้มากกว่า                                             ง.   ใช้ถ้อยคำไม่ฟุ่มเฟือย

37.   การใช้คำที่เกินความจริงมาเปรียบเทียบ ทำให้ประโยคมีลักษณะ

         ก.   ถูกต้องชัดเจน                                                                       ข.   กระซับรัดกุม

         ค.   มีน้ำหนัก                                                                               ง.   เกิดภาพพจน์

38.   การเว้นวรรคตอนที่ถูกต้อง ทำให้ประโยคมีลักษณะ

         ก.   ถูกต้องชัดเจน                                                                       ข.   กระซับรัดกุม

         ค.   มีน้ำหนัก                                                                               ง.   เกิดภาพพจน์

39.   โครงสร้างในข้อใดไม่เป็นประโยค

         ก.   รถชนกันถนนนอกเมือง                                                    ข.   รถบนถนนเสีย

         ค.   รถบนถนนพหลโยธิน                                                        ง.   รถชนคนมาจากนครนายก

 

40.   ประโยคในข้อใดใช้คำถูกต้องที่สุด                                       

         ก.   เขาสนใจวิชานี้มาก                                                             ข.   เขาสนใจในวิชานี้มาก

         ค.   เขาสนใจต่อวิชานี้มาก                                                        ง.   เขาสนใจกับวิชานี้มาก

41.   ประโยคข้างล่างมีที่ผิดอยู่ 2 แห่ง ให้เลือกคำตอบที่มีคำผิดทั้งสองแห่งนั้น  “ชาวจังหวัดนครนายก

         นำข้าวสารและพืชผักผลไม้มามอบให้กับหน่วยบรรเทาทุกข์

         ก.   ชาว – นำ                                                                               ข.   พืชผัก – บรรเทาทุกข์

         ค.   กับ – บรรเทาทุกข์                                                                ง.   นำ – กับ

42.   ต่อไปนี้ประโยคใดมีความหมายกำกวม

         ก.   ครูกำลังบอกคะแนนนักเรียน                                           ข.   ผู้ใหญ่จะแจกสตางค์เด็ก

         ค.   เขาขายรถเพื่อน                                                                    ง.   เขาซื้อแตงโมลูกหนึ่ง

43.   ประโยคแต่ละคู่ในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน

         ก.   ผู้ชายคนนั้นใจดี – ผู้ชายคนนั้นดี                                     ข.   ผู้หญิงคนนั้นหน้าสวย – ผู้หญิงคนนั้นสวย

         ค.   เด็กคนนั้นตาขาว – ตาเด็กคนนั้นขาว                              ง.   เด็กคนนั้นน่ารัก - หน้าเด็กคนนั้นน่ารัก

44.   ข้อใดไม่เป็นประโยค

         ก.   สู้ทนอุตส่าห์ตั้งใจทำงาน                                                   ข.   กินข้าวเสีย

         ค.   กล้วยไม้ช่อนี้สวยมาก                                                         ง.   เปิดประตูให้หน่อย

45.   ข้อใดเป็นประโยค

         ก.   ยืนยิ้มเผล่                                                                               ข.   ยืนขึ้นเถิด

         ค.   ยืนอยู่ข้างหน้า                                                                      ง.   ยืนย่อขา

46.   ประโยคในข้อใดเรียงคำขยายได้ถูกต้อง

         ก.   โจร 3 คนซุ่มอยู่ในป่า                                                          ข.   นักกีฬาไทยได้ 10 เหรียญทอง

         ค.   คนมากมาในงาน                                                 ง.   ช้าๆ เขาชอบพูด

47.   ข้อใดไม่เป็นประโยค

         ก.   ฝนตกแดดออกจ้า แจ่มแสง                                                ข.   ฝนตกแต่แดดออก

         ค.   ฝนตกแดดออก                                                                     ง.   ฝนตก

48.   ข้อใดผูกประโยคได้ถูกต้องที่สุด

         ก.   ข้าพเจ้าคิดถึงคนออกข้อสอบที่กำลังทำอยู่นี้เหลือเกิน

         ข.   ข้าพเจ้านึกถึงคนออกข้อสอบที่ข้าพเจ้ากำลังทำอยู่นี้อย่างเหลือเกิน

         ค.   ข้อสอบที่ข้าพเจ้ากำลังทำอยู่นี้มันช่างยากเสียเหลือเกิน

         ง.   ข้อสอบเหล่านี้มักเป็นเครื่องวัดที่จำเป็น

 

49.   ข้อใดไม่ใช่ประโยค

         ก.   เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร                                ข.   สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

         ค.   สำเนียงบอกภาษากิริยาบอกตระกูล                 ง.   ลิ้นกับฟันยังรู้จักกระทบกัน

50.   จากข้อความ

         1.   รัฐและประชาชน                                                                2.   ในท้องถิ่นต่างๆ

         3.   ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น                                              4.   เป็นจำนวนมาก

         จงพิจารณาว่าข้อใดจัดลำดับของประโยคได้ถูกต้องที่สุด

         ก.   1  2  3  4                                                                 ข.   1  3  2  4

         ค.   1  4  3  2                                                                 ง.   1  2  4  3

 

ตั้งแต่ข้อ  51 – 60  ให้เลือกคำใน   ก- ง   เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย

51.   คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ......... รัฐบาลให้ ......... หลักสูตรโรงเรียนจีน ก่อนเปิดสัมพันธ์กับ

        ประเทศสาธารณประชาชนจีน                                                               

         ก.   บอก  แก้ไข                                                                            ข.   เสนอ  ปรับปรุง

         ค.   แนะ  เปลี่ยนแปลง                                                              ง.   กระตุ้น  พัฒนา

52.   ผู้บัญชาการกองทัพบกรู้สึก........ที่......ปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นผลสำเร็จ

         ก.   ภูมิใจ  แผนการ                                                                    ข.   ภูมิใจ  แผนการ

         ค.   ภาคภูมิใจ  แผนดำเนินการ                                                ง.   ภาคภูมิ แผนยุทธการ

53.   การจัดคนเข้าทำงาน จำเป็นต้องมี ....... และจะต้องอาศัย ..... ด้วย จึงจะปกครองคนได้ดี

         ก.   หลักเกณฑ์  หลักการ                                                           ข.   หลักการ  หลักเกณฑ์

         ค.   หลักเกณฑ์  หลักธรรม                                                        ง.   หลักการ  หลักธรรม

54.   กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ .... ทำให้ประชาชนอดเป็นห่วงใน ....ของชาวบ้านไม่ได้

         ก.   สับสน  สถานการณ์                                                            ข.   วุ่นวาย  เสถียรภาพ

         ค.   สับสน  เสถียรภาพ                                                              ง.   ชุลมุน  ภาวการณ์

55.   .......... เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในประเทศที่ .......ความขัดแย้งทางความคิดเป็นของธรรมดา แต่.......

         ควรแก้ปัญหาโดย .........

         ก.   สันติวิธี  พัฒนา  ปวงชน  สันติภาพ                 ข.   สันติสุข  อารยะ  ประชาชน  สุขุมคัมภีร์ภาพ

         ค.   สันติด  พัฒนาการ  มหาชน  สันติวิธี                               ง.   สันติภาพ  พัฒนา  อารยชน  สันติวิธี

 

 

56.   เป้าหมายการทำงานของมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็คือ การสร้างกำลังคนที่มี ...... และ ............

         ก.   คุณวุฒิ  สมรรถภาพ                                                             ข.   ความรู้  ประสิทธิภาพ

         ค.   คุณวุฒิ  คุณสมบัติ                                                                ง.   ความรู้  ความสามารถ

57.   ในการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครคนหนึ่งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอ ......... แก่ท่านว่าถ้าได้รับ

         เลือกตั้งเป็นสมาชิก จะต้องดำเนินการให้มีประกาศ ............กฎอัยการศึกให้จงได้

         ก.   บอก  เลิก                                                                               ข.   ยืนยัน  ล้มเลิก

         ค.   สาบาน  ล้มเลิก                                                                     ง.   สัญญา  ยกเลิก

58.   รัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน  10  ประการว่า จะให้ความมั่นใจใน ......... ระหว่างมีการ

         หยุดงานและหากไม่มี ........... ต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ตำรวจจะไม่เข้าเกี่ยวข้อง

         ก.   เสรีภาพ  การทำร้าย                                                             ข.   สวัสดิการ  การประทุษร้าย

         ค.   สวัสดิภาพ  การละเมิด                                                        ง.   เสรีภาพ  การละเมิด

59.   นายกรัฐมนตรีได้แถลง .....ผู้สื่อข่าวว่านโยบายของรัฐบาลต่าง .......นโยบายของพรรค

         ก.   ต่อ  จาก                                                                  ข.   แก่  จาก

         ค.   แก่  กับ                                                                                   ง.   กับ  กับ

60.   ขณะนี้ ......กำลังท่วมโลก เรากำลังสำลัก .... พากันดิ้นรนวุ่นวายไม่มีความสงบ ....... ทำให้ โลภะ

         โทสะ  โมหะ  กำเริบยิ่งขึ้นทุกวัน

         ก.   อาชญากรรม                                                                         ข.   วัตถุธรรม

         ค.   กิเลส                                                                                       ง.   อารยธรรม

 

ตั้งแต่ข้อ  61 – 70  ให้จัดเรียงลำดับเนื้อความจากข้อความที่กำหนดให้  1, 2, 3, 4, 5  หรือ 6  ให้ถูกต้อง

โดยเลือกคำตอบจาก  ก – ง

61.   1.  ความดับสูญเป็นไปอย่างฉับพลันทันทีทันใด

 2.  แต่สภาพความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้น

 3.  เรื่องมันก็ง่ายมากสำหรับมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างเราๆ

 4.  การเกิดและการดับสูญเป็นสิ่งตรงกันข้าม

 5.  แต่ถ้ามันจะทรงตัวอยู่เหมือนปลายสองด้านของหาบของแม่ค้า

  ก.   1  4  5  3  2                                                                            ข.   3  1  4  5  2

           ค.   4  5  3  2  1                                                                            ง.   4  2  1  5  3

62.    1.   การพูดภาษาไทยไม่ชัด                                                                                      

  2.   แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งไม่ใครถูกต้องนัก

  3.   ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ

  4.   หรือพูดภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ

  5.   คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นไทย

  6.   บางคนถือเป็นของโก้เก๋

  ก.   3  5  1  4  6  2                                                                       ข.   1  2  3  4  5  6

  ค.   5  2  3  4  1  6                                                                       ง.   1  6  4  3  2  5

63.    1.   จากผลของการศึกษาค้นคว้า                                              2.   ปรากฏตามศิลาจารึกว่า  

         3.   ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส                                     4.   เมื่อตรวจตราประวัติทาส

        5.   เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา                                    

        ก.   4  3  2  1                                                                  ข.   1  3  4  2

        ค.   2  1  4  3                                                                  ง.   1  2  3  4

64.   1.    สมัยสุโขทัย                                                                           2.    ปรากฏตามศิลาจารึกว่า

        3.   ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส                                      4.   เมื่อตรวจตราประวัติทาส  

        5.    เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา       

        ก.   1  2  3  4  5                                                                              ข.   2  1  3  4  5

        ค.   5  4  3  2  1                                                                              ง.   4  2  1  5  3                          

65.   1.   เนื่องในโอกาส                                                                     2.   ครบรอบ 4 ปี

        3.   ของ  น.ส.พ.เดลิมิเร่อร์                                                         4.   ขอแสดงความยินดี

        5.   ด้วยความปรารถนาดีจาก                                                     6.   บริษัท ราชา จำกัด

        ก.   1  2  3  4  5  6                                                                         ข.   5  6  1  2  3  4

        ค.   4  1  2  3  5  6                                                                         ง.   5  6  4  1  2  3

66.   1.   เมื่อใดมีความทุกข์จรมาก็ให้รู้สึกว่า                   2.   นี่แหละมันธรรมดาของชีวิตทุกคน

        3.   เครื่องมือในการดำรงชีวิตไม่มีอะไร                 4.   คนเราเกิดมาในกองทุกข์ เพราะฉะนั้น

        5.   จะดีไปกว่าข้อคิดใส่ใจว่า                                                     6.   อย่าไปหวังอะไรให้มากนักจากชีวิต

        ก.   2  3  4  6  5  1                                                                         ข.   2  3  4  5  6  1

        ค.   1  2  3  4  5  6                                                                         ง.   3  5  4  6  1  2

67.   1.   ที่นั่งสอบ                                                                                2.   อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย

      3.   ลักษณะของห้อง                                                     4.   เสียงรบกวนจากภายนอก   

         5.   ท่วงทีของผู้คุมสอบ                                                              6.   ลักษณะอาการของผู้เข้าสอบ     

         ก.   3  1  6  5  2  4                                                                        ข.   3  1  2  4  5  6

         ค.   1  4  6  3  5  2                                                                        ง.   2  1  4  5  3  6 

 

68.    1.   การไปมาในกรุงเทพฯ                                                        2.   สมัยนั้น

         3.   ถนนหนทางยังมีน้อย                                                          4.   รถก็มีแต่ของหลวง

         5.   ยังใช้เรือกันเป็นพื้นเหล็กก็ยังต้องใช้เรือ                       6.   บ้านคุณตาแม้อยู่ใกล้ถนนเจริญกรุง

                                                                                                                      ที่เชิงสะพาน                                                 

         ก.   2  1  5  3  4  6                                                                        ข.   1  2  3  4  5  6

         ค.   6  5  4  3  2  1                                                                        ง.   2  5  1  3  4  6                 

69.    1.   นั่นไงล่ะคุณสมศรี                                                              2.   ท่าทางจะคอยใครคนหนึ่งอยู่

         3.   กำลังยืนอยู่ใต้ต้นจามจุรี                                                      4.   ที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง

         ก.   1  2  3  1                                                                 ข.   4  3 2  1

         ค.   1  4  3  2                                                                 ง.   2  1  4  3

70.   1.   ระบบการบริหารบุคคล                                                       2.   ที่เคยปฏิบัติกันมา

         3.   ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน                                                        4.   อาจจำแนกออกเป็น 2 ระบบ คือ

         5.   ระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรม

         ก.   1  2  3  4  5                                                                             ข.   5  4  3  2  1

         ค.   2  3  1  4  5                                                                             ง.   3  4  5  1  2

71.   ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

        ก.   สารเคลือบผิว                                                                         ข.   หรือไขมันเคลือบผิว

        ค.   เป็นไขมันธรรมชาติ                                                             ง.   ที่สร้างมาจากต่อมไขมัน

72.   ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

        ก.   การจัดการศึกษาระดับ ป.ว.ช                                              ข.   อธิบดีกรมอาชีวศึกษาให้ความเห็นว่า

        ค.   มีปัญหามาก                                                                           ง.    ในปัจจุบัน

73.   ข้อความใดที่อยู่ลำดับที่

         ก.   พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง                                         ข.    ที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่า

         ค.   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้                                    ง.    แก่พวกเราในวันนี้

74.    ข้อความใดที่อยู่ลำดับที่ 2

         ก.   ตะรุเตาและอาดังราวี                                                          ข.   ของคนรักทะเล

         ค.   ยังคงเป็นเกาะสวรรค์                                                          ง.   ที่รักความสงบ

75.   ข้อความใดเหมาะสมที่สุดในการใช้ส่งโทรเลข

         ก.   แม่ป่วยหนักกลับบ้านด่วน                                 ข.   แม่ป่วยหนักรีบกลับเร็วที่สุด

         ค.   กลับบ้านด่วน                                                                       ง.   แม่ป่วยกลับบ้านด่วน

 

76.   ข้อใดให้คำกำกวม

         ก.   โปรดพิจารณาอนุญาตด้วย                                 ข.   ห้ามไม่ให้จอดรถตรงนี้

         ค.   ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้                                  ง.   ของที่ส่งไปให้ได้รับหมดแล้วทุกอย่าง

77.   ประโยคข้อใดเรียงลำดับได้ดีที่สุ

        ก.   ฝนตกหนักจนทางข้างหน้ามองไม่เห็น                          

        ข.   ขออนุญาตลาไปเผาย่า

        ค.   มีทุนให้นักศึกษาตามสถาบันต่างๆ ที่ขาดแคลน           

        ง.   วันนี้วิทยากรมาบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ฟัง

78.   ข้อใดใช้ข้อความได้รัดกุมและต้องต้องตามหลักภาษา

        ก.   ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายอยู่

        ข.   ลูกของเขาเป็นคนหละหลวมทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

        ค.   โรงเรียนบอกให้กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปหลักสูตร

        ง.   น้องนิโคลรบกวนให้คุณแม่พาไปเที่ยว

79.   ข้อใดเขียนได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษา

        ก.   การยักย้ายนายทหารปีนี้มีการวิ่งเต้นกันมาก

        ข.   ไทยเตรียมโยกย้ายทหารกลับจากติมอร์

        ค.   เดือนตุลาคมนี้จะมีการเคลื่อนย้ายอธิบดีหลายกรม

        ง.   อาจารย์ประชาถูกโยกย้ายไปประจำภาควิชาเคมี

80.   ประโยคในข้อใดใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสม

        ก.   ปัจจุบันเราต้องติดตามกับเหตุการณ์ของโลกตลอดเวลา

        ข.   ขณะนี้โรคเอดส์ได้ระบาดไปทั่วทั้งประเทศแล้ว

        ค.   ประชาชนกำลังนำอาหารใส่บาตรพระ

        ง.   ซออู้อันนี้มีเสียงไพเราะมาก


ดูเฉลยที่   http://www.testthai1.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้