ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4294เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

วิเคราะห๋ เทคนิคการทำข้อสออบภาค ก (ให้ผ่าน)

 
110.  ระบบ GFMIS (Government  Fiscal Management Information System) คือ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงิน
        การคลังภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับการดำเนินงาน
        ด้านงบการบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล

111. ระบบ GFMIS มีประโยชน์ ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือสำหรับ CFO ในการบริหารข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

2. ลดเวลาในการจัดทำรายงานฯ การปิดบัญชีประจำวัน/เดือน/ปี

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน บริหารและติดตามการรับจ่ายเงิน

4. รองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างและการบริหารต้นทุนการผลิต

    5. เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    6. ลดเอกสารและระยะเวลาในการรับจ่ายเงิน

    7. มีข้อมูลการเงิน การคลัง เพื่อติดตามตรวจสอบทั้งลักษณะและข้อมูลสะสมย้อนหลัง

112. ระบบ PART ( Performance Assessment Rating Tool) คือ เครื่องมือการวิเคราะห์และประเมินความสำเร็จในการใช้
       งบประมาณ

113. กรมฯกำหนดให้พัฒนาการอำเภอ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับ ใช้ internet และสามารถส่ง  E-mail ได้

114. วันสื่อสารแห่งชาติ ตรงกับวันที่  4 สิงหาคม ของทุกปี

-12-
115.  สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ ตรงกับวันที่26 มิถุนายน 2 กรกฎาคม

116. สัปดาห์รณรงค์ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำสะอาด ตรงกับวันที่ 7 14 มกราคม ของทุกปี

117. วันเทคโนโลยีไทย ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

118. ชื่อเว็บไซด์ ของกรมพัฒนาชุมชนคือ  WWW. Cdd.go.th.

119. E – mail  หมายถึง  การส่งจดหมายอีเลคโทรนิคส์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

120. Thailand  International  P.S.O. คือ ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

121. Thailand International P.S.O. มี 10 ระบบ    คือ      1. ระบบข้อมูล       2. ระบบการสื่อสาร

           3. ระบบการตัดสินใจ  4. ระบบการพัฒนาบุคลากร  5. ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล

           6. ระบบการมีส่วนร่วม 7. ระบบการบริการภาคเอกชน ประชาชน  8. ระบบการประเมินผล

            9. ระบบการคาดคะเนและแก้ไขวิกฤติ  10.ระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ

 122. P.S.O.  และ  I,S.O. แตกต่างกัน ดังนี้   P.S.O. เน้นสัมฤทธิ์ผลของภาคราชการทั้งระบบ  I.S.O.  เน้นองค์กรภาคเอกชนเฉพาะ
          องค์การ


123. ครม. มีมติเห็นชอบให้ ก.พ. ดำเนินการระบบ P.S.O. เมื่อวันที่  27  ต.ค.  2541

124. กรมฯ ได้ทำข้อตกลงกับสถาบันพัฒนามาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย ในเรื่อง P.S.O.1101:ระบบข้อมูล  และ
        P.S.O.1106 :
ระบบการมีส่วนร่วม

125. กรมฯ มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามระบบ P.S.O. คือ   ระบบ  5 ส.  ได้แก่  สะสาง :สะดวก :
        สะอาด
:สุขลักษณะ :สร้างนิสัย

126. แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9  มุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง  มีดุลยภาพ  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความอยู่ดีมีสุข

127. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ

            1.ส่วนราชการส่วนกลาง         2.ส่วนราชการส่วนภูมิภาค   3. ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

128. สำนักนายกรัฐมนตรี  มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

129. การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มี  2 วิธี    คือ

        ปฏิบัติราชการแทน  และ  รักษาราชการแทน

130. การปฏิบัติราชการแทน  ใช้ในกรณี

             1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

         2. เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ

             3. อำนาจการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใด จะพึงกระทำได้
                 ตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายเรื่องนั้นไม่ได้กำหนด
เรื่องการมอบอำนาจไว้  หรือไม่ได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้

131. ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  อาจมอบอำนาจให้ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนได้ยกเว้น

             1. กรณีอธิบดีฯ มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ผู้ว่าฯจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลตาม

               ม. 38(9) ก็ได้

             2. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนประจำกิ่งอำเภอไม่ได้

132. การรักษาราชการแทน  ใช้ในกรณี

              1.  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง              2.  มีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

-13-
133. พัฒนาการอำเภอไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการแต่งตั้งนักพัฒนาชุมชน 6 รักษาราชการแทน 
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
ตามที่อธิบดีฯ มอบอำนาจ  ตาม ม.38(7)

134. การรักษาการในตำแหน่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  กรณี

        1.  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง    2.  มีผู้ดำรงตำแหน่ง แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่ได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจ ไว้ใน
             ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

135. การจัดตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

136. การจัดตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา

137. นายสมชาย ได้รับคำสั่งกรมฯ ให้ไปบรรจุที่ อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  เมื่อไปรายงานตัวที่ สพจ.นครราชสีมา ได้รับคำสั่ง
        จังหวัดให้ไปปฏิบัติราชการที่  สพอ. โชคชัย  เมื่อนายสมชาย ได้เดินทาง ไปรายงานตัวที่ อ.
โชคชัย ให้ถือภูมิลำเนาราชการ
        ครั้งแรกของนายสมชาย อยู่ที่ไ  สพอ.โชคชัย

138. วันสิ่งแวดล้อมโลก  ตรงกับวันที่  5  มิถุนายน ของทุกปี โดยมี คำขวัญว่า“เชื่อมโยงโลกกว้างช่วยสร้างสานสายใยชีวิต”

139. ข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   มี  3  ประเภท  คือ

         1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ  2.ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 3.ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ

140. ข้าราชการพลเรือน ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  ประกอบด้วย    1. โรคเรื้อน

          2. วัณโรค       3.โรคเท้าช้าง    4. ยาเสพติด      5.โรคพิษสุราเรื้อรัง
ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.com
รายละเอียดเพิ่ม แจกแนวข้อสอบ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้