ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6559เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เนื้อหาข้อสอบ ภาค ก วุฒิ ป.โท

 
แนวข้อสอบ ก.พ. ป.โทหลักสูตรและวิธีการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี2 โดยวิธีการสอบข้อเขียน1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

     (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

     (2) ความสามารถด้านเหตุผล

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ

หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

     (1) ความเข้าใจภาษา

ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือ

ข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

     (2) การใช้ภาษา

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง

ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


เกณฑ์การตัดสินในการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้ทีถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. และได้ขึนทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทัง2 2 วิชา ไม่ตํากว่าร้อยละ 60


วิชาภาษาไทย  ออกสอบ 30ข้อครับส่วนที่ 2 ภาค ข.  อุปมาอุปไมย

61.         แมลงป่อง:หาง  ?:?

                ก.เสือ:ขา                               ข.ปลา:เกล็ด                          ค.ปู:ก้าม                ง.เต่า:กระต่าย

62.          หมู่บ้าน:ตำบล  ?:?

                ก.เปรี้ยว:เค็ม                        ข.หลับ:ตื่น                            ค.วัน:สัปดาห์       ง.ครู:โรงเรียน

63.          น้ำมัน:เครื่องจักร  ?:?

                ก.คนไข้:โรงพยาบาล  ข.นักเรียน:โรงเรียน                 ค.อาหาร:นักกีฬา  ง.น้ำ:โอ่ง

64.          โทรทัศน์:วิดีโอ  ?:?

                ก.รถยนต์:ถนน                    ข.พัดลม:ไฟฟ้า                    ค.กล้อง:ฟิล์ม       ง.รั้ว:เสาโทรเลข

65.          มุ้งลวด:ยุง  ?:?

                ก.หมวก:น้ำ                          ข.ห้องขัง:นักโทษ               ค.ม่าน:ลม             ง.แว่น:ฝุ่น

66.          ไฟฟ้า:สว่าง  ?:?

                ก.อาทิตย์:กลางวัน               ข.น้ำ:ฝน                               ค.ลม:เย็น              ง.ดิน:อาหาร

67.          สนุกเกอร์:บิลเลียด  ?:?

                ก.วิ่งแข่ง:เทนนิส                                                                ข.ฟุตบอล:แฮนด์บอล

                ค.บาสเกตบอล:วอลเลย์บอล                             ง.ปิงปอง:ตะกร้อ

68.          สมุทรปราการ:กรุงเทพฯ  ?:?

                ก.ตราด:ชลบุรี  ข.ลำพูน:เชียงใหม่                 ค.อ่างทอง:นครสวรรค์         ง.ขอนแก่น:บุรีรัมย์

69.          ประตู:ฟุตบอล  ?:?

                ก.เซ็ท:รักบี้           ข.แต้ม:ปิงปอง                     ค.เซ็ท:ตะกร้อ                      ง.แต้ม:วอลเลย์บอล

70.          ปลัดอำเภอ:นักปกครอง  ?:?

                ก.เครื่องไฟฟ้า:วิทยุ             ข.หมู่บ้าน:ตำบล                  ค.ทหาร:รั้วของชาติ            ง.การเงิน:ฝ่ายบริหาร
เงื่อนไขภาษา


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้