ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4587เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบนักวิชาการเกษตร ที่เคยออกในการสอบรับราชการ

 
ข้อสอบนักวิชาการเกษตร ที่เคยออกในการสอบรับราชการ

 

- สารในพริก Capsaicin

- Zea may ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด

 - ดินพลุ เป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใต้

 - ไบโอดีเซล ใช้ปาล์ม

 ข้อที่ถามลุ่มแม่น้ำ

 - ข้อมูลมีกี่แบบ

- ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด

 -สารอัลลิซิน มีมากใน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ -ข้าว 1 ถัง มี 5.5 กก. 7.5 กก. 15 กก. 20 กก. 

-อายุของสิทธิบัตรพืช...ปี -เพศหญิง/ชาย Nominal Ratio ...

-แผนพัฒนาศก. ปี .......

 -แม่ให้นมลูก .... เดือน -ลุ่มแม่น้ำ... -กังหันชัยพัฒนา .... บำกัดน้ำเสีย

 -ค่าเงินแข็ง.... -หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร -การสื่อสารทางเดียว... 

-การสื่อสาร mass com...

-อาสาสมัครเกษตร... -Sender

- -วิธีป้องกันการเกิดเชื้อรา Alphatoxin ในถั่ว

 -ปรัชญาของกรมส่งเสริมการเกษตร... -หลักของ tissue culture.... -GMOs...

-หลักทฤษฎีใหม่... -FTA.. -WTO...

-ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนแปรผัน... 

-ค่าเสื่อมราคา ...คำนวณ 1,460 บาท -วิสาหกิจชุมชน 3ข้อ

 -ข้อที่มีตัวเลือก ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต โพแทสเซียมซัลเฟต 

-ใช้ส่วนใดของสบู่ดำมาสกัด... -ข้าวไวแสง .... -ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตร ...

-พืชที่ไม่ได้อยู่ใน พรบ.พันธุ์พืช ที่มีการแก้ไข .... พืชสงวน พืชอนุรักษ์ จำไม่ได้ -ถามเกี่ยวกับข้อมูล... ก.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ -SWOT ...

-รายรับ/รายจ่าย < 1 หมายถึง ... -.... วิธีคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ..

 -แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพืช ....ตอบ BT เฉยเลย ผิดง่ะ -โรคในข้าว เกิด/พบในช่วงไหนมาก ... -เกษตรผสมผสาน...การให้ปุ๋ยหมัก .... การฉีดสารเคมีทุกสัปดาห์...จำไม่ได้ -ใครเป็นคณะกรรมการและเลนานุการ วิสาหกิจชุมชน.... -ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ไหน... -ที่ผสมสาร 45 ซีซี 45 เปอร์เซ็น....... - ลุ่มน้ำมีทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำใช่เปล่า ชะอมแก้ท้องผูกมั้ย

 -vission คือในอนาคตเปล่า - พัฒนาแบบแยกส่วนตรงกับสุภาษิตไหน - ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว.......... -ผลลัพธ์ output outcome -ระยะให้นมลูก 3 เดือนเหรอ..... - ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อพืช...c H O เปล่า......... -ต้นทุนไม่ผันแปร คือ ค่าเช่าโรงเรือน

-เลขานุการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คือ เกษตรจังหวัด -FTA ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ -สิทธิบัตร 20 ปี

-WTO คือ การเจรจาทางการค้าของประเทศสมาชิก

-ข้าวไวแสง คือ ข้าวที่ต้องการแสงมากในการออกดอก

 -แก้ท้องผูกน่าจะเป็นขี้เหล็ก ( ไม่แม่ใจ แต่ค้นบางส่วนแล้วเป็นขี้เหล็ก )

 -การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย

 -ปุ๋ยไม่เชิงเดียว คือ โปแตสเซียมไนเตรท -อนาคตคือ Vision

 -ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว ช่วงออกดอก สร้างรวง -พัฒนาแบบแยกส่วน ตาบอดคลำช้าง

 -ธาตุที่ไม่จำเป็น ข้อ 4

 -ข้าวเปลือก 1 ถัง 10 กก. -ข้อที่ไม่ใช่มาตรฐานเกษตร FDA ( ชื่อสำนักงาน อย. )

 -ระยะให้นมลูก 6 เดือน -Out put นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้

 -Out come ทำให้ชีวิตมีความพอเพียง พออยู่พอกิน -ค่าเงินแข็ง ราคาผลผลิตต่ำลงเมื่อส่งออก -หลักทฤษฎีใหม่ ความพอประมาณ

-หลัก tissue culture ใช้ส่วนที่เนื้อเยื่ออ่อน จะทำได้ดี 25 ลุ่มน้ำ , อายุยุวเกษตร10-25 ปี,อนาคต คือ วิสัยทัศน์,320 ล้านไร่,ขี้เหล็ก,เชื้อไฟทอปเทอร่า,มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือผลลัพธ์,ข้าวเปลือก 10กก.,ขี่ช้างจับตั๊กแตน,ใช่ไหมคำตอบนี้คงจำคำถามไดน่ะ อยากรู้ช่องทางการสื่อสาร,ค่าเสื่อมราคา 1,460 บาท,ผสมยา,ขั้นตอนที่ผู้ทำปัญหาต้องทำเอง,ผู้หญิง/ชาย ,.......... -มีข้อหนึ่งที่เรียง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม.... 

-พืชใดไม่ควรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -สารป้องกันมะเร็งในถั่ว -วิตามินที่ทำให้ผิวสวย -แกล้งดินคือ....... -สารเร่งนอกฤดูมีมะม่ว ทุเรียน -การปลูกพืชหมุนเวียน -ชลประทานที่เหมาะสม ตอบ น้ำหยดเปล่า -หลังพักหนี้เกษรตกรกรมส่งเสริมควรทำ........ 

-ข้อที่มีช้อย ว่า 1.มนุษยสัมพันธ์ ใช้ภาษาถิ่น
ยืนยันคำตอบที่ถูก

1. การปลูกข้าวมีปัญหาน้ำแล้งมากในช่วง (ระยะแตกกอ)

 2. ป่าพรุคือป่าแบบใด (พื้นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุทับถมกันมาก)

3. นโยบายส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง)

 4. สบู่ดำใช้ส่วนใด (เมล็ด)

5. สารอัลซิลินมีมากในพืชชนิดใดมากที่สุด (หอมหัวใหญ่)

6. ปัญหาโรคใบหงิกในพริกเกิดจากแมลงใดเข้าทำลาย (ตัวเลือกความจริงถูกหมด แต่เพลี้ยไฟ อันตรายที่สุด)

7. พืชชนิดใดที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่นิยมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ตอบมะม่วง ส่งเสริมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบกิ่ง)

 8. SWOT คือการวิเคราะห์อะไร (ตอบ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม)

9. พืชแก้ท้องผูก (ขี้เหล็ก)

 10. การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย (ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำ) ทั้งหมดเท่าที่ทราบ

 10 ข้อ คือคำตอบที่ได้ตรวจสอบมาแล้วจริงๆ ครับ ผมเองก็ตอบถูกบ้างผิดบ้าง

ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.com
รายละเอียดเพิ่ม แจกแนวข้อสอบ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้