ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3900เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔

 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.รับรอง

3. ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

4.ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ๒๕๕๔” ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑. ลงทะเบียนและพิมพ.แบบฟอร.มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์

หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๔” หัวข้อ ย่อย “ลงทะเบียน” ภายในวันที่กำหนด โดยกรอกเฉพาะ
ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผน หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น

http://job3.ocsc.go.thhttp://job3.ocsc.go.th

แนวข้อสอบเก่า กพ. (ภาค ก) 087-3740666

http://www.sobtid.com/
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้