ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5914เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เปิดสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปี 2554

 

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รวม 150 อัตรา <รับออนไลน์> (26 พ.ค.-15 มิ.ย.54)  คลิกอ่านที่นี้

แนวข้อสอบเก่า  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  3

1. รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ในนโยบายเรื่อง 

ก. ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข. ความสามารถในการให้บริการประชาชนของข้าราชการ 

ค.. การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก 

 จ. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก 

2. องค์กรหลักในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง 

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ค. สภาพัฒนาการเมือง 

ค.. สภาร่างรัฐธรรมนูญ ค.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จ. ผิดทุกข้อ 

3. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับปรุงบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก. นักปกครอง  

ค. วางตนเป็นกลางทางการเมือง 

ค.. เน้นการทำงานความมั่นคง ความสมานฉันท์ 

ง.. ถูกทุกข้อ 

จ. ผิดทุกข้อ 

4. “IAMREADY” คือ 

ก. ฉันพร้อมแล้ว ค. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ค.. ระบบมาตรฐานสากล ง.. ระบบบริหารจัดการ 

 จ. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ 

5. แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2554 กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 

ก. จำนวน 3 ผลผลิต  

ค. จำนวน 4 ผลผลิต 

ค.. จำนวน 5 ผลผลิต  

ง.. จำนวน 6 ผลผลิต 

จ. จำนวน 7 ผลผลิต 

6. ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน มีกิจกรรม 

ก. จำนวน 1 กิจกรรม 

ข. จำนวน 2 กิจกรรม 

ค.. จำนวน 3 กิจกรรม  

ง. จำนวน 4 กิจกรรม 

จ. จำนวน 1 กิจกรรม 

7. จากข้อ 11 มีตัวชี้วัดผลผลิตกี่ตัวชี้วัด 

ก. จำนวน 1 ตัวชี้วัด  

ข. จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ค.. จำนวน 3 ตัวชี้วัด  

ง.. จำนวน 4 ตัวชี้วัด 

จ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด 

8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ก. ชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน 

ข. หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

ค.. ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้

ง.. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ 

จ. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา 

9.. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 

ก. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน 

ข. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ค.. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ง.. สินค้า/บริการผ่านการรับรองมาตรฐาน 

จ. มีช่องทางการตลาด

9. ตัวชี้วัด 6 x 2 คือ 

ก. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ข. ตัวชี้วัดผลิตที่ 3 

ค.. ตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง 

ง.. ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

จ. ข้อ 1 และ ข้อ 4 ถูก 

10. ตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ก. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออาทร 

ข. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประกอบอาชีพ , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี 

ค.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , ภูมิปัญญา , เอื้ออารี 

ง.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี 

จ. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , รู้รักสามัคคี , ภูมิคุ้มกัน 

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

 ส่วนที่ ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 

  - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ส่วนที่ ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
-
งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
-
กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน   
-
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   
-
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554   
-
นโยบายรัฐบาล 2552-2554   
-
ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน   
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
-
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา    

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

 

 

ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) VCD ชุดละ 1,550 บาท

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
11. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน อยู่ในตัวชี้วัดใด

ก. ลดรายจ่าย

ข. เพิ่มรายได้

ค.. ประหยัด ง.. เรียนรู้

จ. ผิดทุกข้อ12. เกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ต้องได้คะแนนรวม

ก. ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป

ข. ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป

ค.. ตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป

ง.. ตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป

จ. ตั้งแต่ 19 คะแนนขึ้นไป13. องค์ประกอบของสารสนเทศชุมชน

ก. ลักษณะของประชากร

ข. ทักษะฝีมือแรงงานของหมู่บ้าน

ค.. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (GVP) ง.. ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จ. ถูกทุกข้อ14. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

ก. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549

ข. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549

ค.. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549

ง.. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549

จ. คำสั่งที่ 530/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 254915. ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.. อธิบดีกรมการปกครอง

จ. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน16. เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

ก. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค.. อธิบดีกรมการปกครอง

ง.. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17. ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ก. พัฒนากร

ข. ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน

ค.. อาสาพัฒนาชุมชน

ง.. ผู้นำชุมชนที่ผ่านระบบ มชช.

จ. ถูกทุกข้อ18.. กระบวนการทำงานของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน

ก. ทำไป เรียนรู้ไป

ข. เริ่มต้นด้วยคำถามที่โดนใจ

ค.. ตัวชี้วัด 6 x 9 ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก

จ. ถูกทุกข้อเฉลย

ข้อ 1 ตอบ ง.

ข้อ 2 ตอบ ค.

ข้อ 3 ตอบ ค.

ข้อ 4 ตอบ จ.

ข้อ 5 ตอบ ก.

ข้อ 6 ตอบ ก.

ข้อ 7 ตอบ ค.

ข้อ 8 ตอบ ค.

ข้อ 9 ตอบ ค..

ข้อ 10 ตอบ ง.

ข้อ 11 ตอบ ง..

ข้อ 12 ตอบ ง.

ข้อ 13 ตอบ ง.

ข้อ 14 ตอบ จ.

ข้อ 14 ตอบ ค..

ข้อ 16 ตอบ ค.

ข้อ 17 ตอบ ง..

ข้อ 23 ตอบ จ.

ข้อ 18 ตอบ จ.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้