ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7546เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แจกแนวข้อสอบ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3  ปี 2554 แจกฟรี

 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
1. คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง
1. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
2. การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
3. การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
5. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
2. คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง
1. หมู่บ้าน
2. ตำบลหรือแขวง
3. ท้องถิ่น
4. กลุ่มคน
5. องค์กรต่าง ๆ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
1. ขบวนการ
2. กรรมวิธี
3. หลักการ
4. วิธีการ
5. บริการ
4. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้นคำว่า "จิตใจ" หมายถึงอะไร
1. คุณธรรม
2. มีศีลธรรม
3. การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
4. พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ
5. ความรู้คู่คุณธรรม
5. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
1. อริยสัจ 4
2. อิทธิบาท 4
3. อัตตาหิ อัตโนนาโถ
4. พรหมวิหาร 4
5. สังคหวัตถุ 4
6. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง
1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
3. การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
4. การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
5. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
7. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
2. เศรษฐีเงินดั๊น้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ
4. เจ้าอาวาสวัด หรือผู้นำทางศาสนาอื่น
5. ถูกทุกข้อ
8. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ
1. โรคภัยไข้เจ็บ
2. ยาเสพติด
3. อาชญากรรม
4. ยากจน
5. ถูกทุกข้อ
9. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
1. เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี จนเป็นที่ยอมรับ
4. เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
5. เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอ ะไรที่สำคัญที่สุด
1. สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน
2. สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน
3. ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน
4. ผู้นำชุมชน
5. จำนวนและประเภทของประชากร
11. กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
1. กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน
2. กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน
3. มีอุดมการณ์ร่วมกัน
4. กลุ่มชนที่มีอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน
5. สมาชิกพรรคการเมือง
12. นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุม ชนอย่างไร ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
1. แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน
3. แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน
4. แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง
5. ถูกทุกข้อ
13. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
2. สภาพการดำรงชีวิต
3. สภาพปัญหาและความจำเป็น
4. การศึกษา
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
14. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
1. การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. การจัดบรรยายแบบอภิปราย
5. จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
15. สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒน าชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
1. สหกรณ์เคหะสถาน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3. สหกรณ์ร้านค้า
4. สหกรณ์เครดิตยูเนียน
5. ใช้ได้ทั้งหมด
16. นักพัฒนาชุมชนเมืองจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไร
1. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนให้มาก
2. สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์
4. เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
5. ใช้เวลานอกราชการออกไปพบปะกับประชาชนให้มาก
17. ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบท เพราะเหตุใด
1. ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า
2. เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า
3. คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท
4. คนในชนบทหัวอ่อน
5. คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า
18. ปัญหาร้ายแรงนานาประการของสังคมเมืองในปัจจุบัน ในฐานะนักพัฒนาชุมชน ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
1. ส่งเสริมและฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและประพฤติพรหมจรรย์อย่างทั่วถึง
3. จัดตั้งขบวนการรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย ่างต่อเนื่องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง
5. ถูกทุกข้อ
19. โครงการสร้างทางด่วนสายบางโคล่- แจ้งวัฒนะของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่า งไร
1. ไม่ใช่ เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง
2. ไม่ใช่ เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3. ไม่ใช่ เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง
4. ไม่ใช่ เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก
5. ใช่ เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว
20. เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ
1. ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ
2. มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย
3. นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง
4. หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ทั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน
5. ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา
21. การแบ่งลักษณะชุมชนตามความหมายของการพัฒนาชุมชนนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
1. ทำให้ทราบว่าชุมชนใดเป็นชนบทหรือเมือง
2. ทำให้การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนถูกต้องและเหมาะสม
3. ทำให้กำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำให้นักพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
5. ทำให้ประชาชนมีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันได้
22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของปัญหาเด็กวัยรุ่น
1. ดิสโกเธค
2. สถานอาบอบนวด
3. แหล่งอบายมุขต่าง ๆ
4. ซ่องโสเภณี
5. บ้านแตก
23. คุณค่าของการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมกา รปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
1. พยายามให้ประชาชนช่วยตัวเอง
2. ให้กลุ่มชนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน
3. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
4. ยึดถือความต้องการที่จำเป็นของชุมชน
5. ยึดถือและคำนึงถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความคิดเห็นและความสำคัญของทุกคนในชุมชน
24. ความจำเป็นของชุมชน (จ.ป.ช.) กับความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ) ต่งกันหรือไม่อย่างไร
1. เป็นความจำเป็นเหมือนกัน
2. ต่างกันที่การนำไปใช้ในการวางโครงการ
3. จ.ป.ฐ. รัฐบาลกำหนดให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ โดยทั่วไปของประชาชน ส่วน จ.ป.ช. นั้นชุมชนกำหนดกันขึ้นเอง
4. วางโครงการรณรงค์ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน
5. ถูกทั้งข้อ 2 และ 4
25. ท่านจะใช้วิธีการใดที่ทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนเมือง
1. ชักชวนให้บริจาคเงิน
2. ขอความร่วมมือในการสละเวลาและแรงงาน
3. กระตุ้นเตือนและเร่งเร้าให้สำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน
4. ขอให้บริจาควัสดุอุปกรณ์
5. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วม
26. ทำไมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมของชุมชนด้วย
1. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไว้
2. เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน
3. เพื่อสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน
4. เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ชุมชน
5. ถูกทุกข้อ
27. เยาวชนในแหล่งชุมชนแออัดขาดแคลนศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
1. พยายามวางโครงการสร้างศูนย์ให้เพิ่มมากขึ้นในแหล่งชุมชนแออัด
2. จัดโครงการนันทนาการสัญจร เพื่อเสริมสร้างและสรรหาผู้นำเยาวชน
3. จัดตั้งศูนย์เคลื่อนที่
4. วางโครงการรณรงค์ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน
5. ถูกทั้ง 2 และ 4
28. ปัญหาอะไรในเขตเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขพร้อม ๆ ไปกับปัญหาความยากจน
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหามลภาวะ
3. ปัญหาน้ำท่วม
4. ปัญหาการจราจรติดขัด
5. ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
29. การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยตรงมากที่สุดนั้น คืออะไร
1. ให้ประชาชนมีประสบการณ์ตรงในการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนด้วยตน เองได้
2. ให้ประชาชนช่วยกันคิดโดยอิสระโดยไม่มีการสั่งบังคับ
3. เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของกลุ่มชนทุกชนิดทุกประเภท
4. ยึดถือความต้องการอันจำเป็นของชุมชนเป็นหลัก
5. ส่งเสริมผู้นำชุมชนแบบประชาธิปไตย
30. ท่านจะแก้ปัญหาแหล่งชุมชนแออัดอย่างไร
1. ระดมกันแก้ปัญหาทุกด้านให้ประสานสอดคล้องกัน
2. ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง
3. ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง และวิธีการสหกรณ์
4. เริ่มต้นแก้ปัญหาจากง่ายก่อนไปจนถึงปัญหาที่ยากที่สุด
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
31. สหกรณ์มีหลักและวิธีการที่ดีที่ประเทศไทยได้ริเริ่มนำมาใช้เป็น เวลานานมากพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เป็นเพราะเหตุใด
1. ขาดความรู้ในการจัดการ
2. นำหลักและวิธีการมาประยุกต์ใช้ไม่เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการไม่ซื่อสัตย์สุจริต
4. สมาชิกไม่ซื่อสัตย์สุจริต
5. สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอ
32. ศูนย์ชุมชน หมายถึง
1. ศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน
2. ศูนย์วัฒนธรรมของชุมชน
3. ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
4. ศาลาประชาคม
5. ศาลาเทศบาล
33. หลักและวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนมีข้อใดที่คล้ายคลึงกันมา กที่สุด
1. หลักประชาธิปไตย และรวมกลุ่มกันแก้ปัญหา
2. ความสมัครใจและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. ความเป็นอิสระและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
4. ทั้งข้อ 1 และ 2
5. ทั้งข้อ 2 และ 3
34. ข้อใดเป็นปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน
1. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการสร้างความเจริญ
2. บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะกำหนดวิถีการดำรงชีวิตขอ งตน ไปในทิศทางที่ตนต้องการ
3. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการใช้กำลังความสามารถและระดมทรัพยากรข องชุมชน
4. รัฐต้องให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประชาชนด้านการพัฒนาชุมชน
5. ถูกหมดทุกข้อ
35. สาเหตุการเกิดอาชญากรรมในชุมชน ได้แก่
1. ปัจจัยทางกายภาพ + ปัจจัยทางสังคม ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม
2. ปัจจัยทางการเมือง + ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม
3. ปัจจัยทางกายภาพ + ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม
4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ + ปัจจัยทางจิตใจ ผลต่อปัจจัยทางสังคมนำไปสู่อาชญากรรม
5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ + ปัจจัยทางสังคม ผลต่อปัจจัยทางการเมืองนำไปสู่อาชญากรรม
36. กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งงานขึ้นใหม่เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาชุมช นในสำนักงานเขตทุกเขต งานนั้นมีชื่อว่าอะไร
1. งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการเกษตร
2. งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
4. งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
5. งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน
37. ปัจจุบันหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนข องกรุงเทพมหานคร
1. สำนักอนามัย
2. สำนักสวัสดิการสังคม
3. สำนักนโยบายและแผน
4. สำนักการศึกษา
5. ถูกหมดทุกข้อ
38. ในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนใดที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด
1. การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
2. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน
3. การจัดทำโครงการของชุมชน
4. การสำรวจ พช.กท. ในชุมชน
5. การคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง
39. ในปี 21 กรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมายใน 23 เขต เขตใดที่ไม่มีชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนา
1. เขตบางรัก
2. เขตสัมพันธวงศ์
3. เขตป้อมปราบ
4. เขตพระนคร
40. องค์การอนามัยโลกได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าประชาชนจะมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าในปีใด
1. พ.ศ. 2534
2. พ.ศ. 2537
3. พ.ศ. 2540
4. พ.ศ. 2543
5. พ.ศ. 2547
41. ข้อชี้วัดใดที่แสดงว่าประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานท ี่จำเป็น
1. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
2. ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้
3. ประชาชนมีบุตรไม่เกิน 2 คน
4. เด็กอายุ 4 - 8 ปี ได้รับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
5. ถูกหมดทุกข้อ
42. ใครเป็นผู้อนุมัติเงินงบประมาณด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหาน คร
1. ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร
2. ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงชุมชนแออัดในกรุงเท พมหานคร
4. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานพัฒนาชุมชน
5. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
43. การจัดตั้งกองทุนประจำชุมชนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเป็นวิธีก ารหนึ่งที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ใด
1. การสร้างศูนย์ชุมชน
2. การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. การสนับสนุนชุมชนให้สามารถปกครองตนเอง
4. การสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง
5. การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
44. หน่วยงานใดในกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกชุมชนเ ป้าหมายที่จะดำเนินการ
1. สำนักสวัสดิการสังคม
2. สำนักนโยบายและแผน
3. งานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
4. กองสังคมสงเคราะห์
5. สำนักงานเขต
45. หน่วยงานใดในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการฝึกอาชีพในชุมชนแอ อัด
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. งานส่งเสริมอาชีพ
4. งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
5. งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน
46. การแบ่งที่ดินในชุมชนแออัดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัย อีกส่วนให้เจ้าของที่ดินทำประโยชน์ทางธุรกิจ เราเรียกการปรับปรุงเช่นนี้ว่าอะไร
1. การปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม
2. การรื้อล้างชุมชน
3. การย้ายที่อยู่ใหม่
4. การใช้ที่ดินร่วมกัน
5. การสร้างชุมชนใหม่
47. ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางใดเพื่อแก้ปัญหา ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
1. การปรับปรุงในที่ดินเดิม
2. การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นฐานที่ดีกว่า
3. การสร้างงานเพื่อให้ประชาชนมีการ "กลับคืนสู่ชนบท"
4. การรื้อล้างชุมชน
5. การจัดสรรแฟลตให้เช่า
48. วิธีการใดที่เหมาะสมในการแสวงหาผู้นำที่ได้รับความนิยมอย่างแท้ จริงในชุมชน
1. สังคมนิยม
2. สังคมสงเคราะห์
3. สังคมมิติ
4. สังคมวิเคราะห์
5. ถูกทุกข้อ
49. สลัมแห่งแรกที่กรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการรื้อล้างอยู่บริเวณ ใด
1. ท่าเรือคลองเตย
2. บ่อนไก่ ถนนพระราม 4
3. กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
4. หลังบ้านมนังคศิลา
5. ริมคลองเขตพระโขนง
50. "ถ้าท่านให้ปลาแก่เขา เขาจะมีกินเพียงมื้อเดียว" แต่ถ้าท่านสอนให้เขารู้จักตกปลาเขาจะมีปลากินตลอดชีพ ข้อความแรกที่ขีดเส้นมีความหมายตรงกับข้อใด
1. การทำงานที่เป็นระบบ
2. การทำงานแบบผักชีโรยหน้า
3. การทำงานแบบแจกของเพื่อเอาหน้า
4. การทำงานแบบบรรเทาทุกข์


จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน


ส่วนที่ 1 ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 3


- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 4


- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 5


- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน
- กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
- ระเบียบการลา


- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร 

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม 

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) 

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม 

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!) 

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท 

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท 

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) VCD ชุดละ 1,550 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sorbtid.com/
 


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้