ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4733เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน ปี 54

 

1.การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ หมายความว่า?
-โครงการที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน
2.การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่า?
-เป็นการเน้นการพัฒนาแบบมีแบบแผน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
3.การพัฒนาชุมชน คือ?
- การสร้างชุมชนให้เจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของประชาชน และความช่วยเหลือของรัฐร่วมกัน
4. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนคือ
-เชื่อว่าคนมีความสามารถและความต้องการปรับปรุงตนเอง
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองหากเขามีโอกาส
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองด้วยตัวเขาเอง หากมีการเรียนรู้
5.ข้อใดมิใช่การจัดการชุมชนที่ดี
-ความคิดที่แตกต่าง
6. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชน?
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นคนยากจน การพัฒนาชุมชนเน้นพัฒนาคนในชุมชน
7. ความแตกต่างของการมุ่งเน้นพัฒนาระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชนคือ
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน
8.มาตรฐานคุณภาพฃีวิตชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพราะ
-ชาวบ้านใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่คอยยึดถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการพัฒนาหรือไม่
9.การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั้งหมดหมายถึง
-วิวัฒนาการ
10.การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเห็นผลทันตาหรือเห็นผลระยะสั้น มักเเปลี่ยนไปจากเดิมมาก หรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง คือ
-การปฏิวัติ
11.  การพัฒนาชุมชน หมายถึง
-การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. คำว่า ชุมชน ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง
-ท้องถิ่น
13.เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฏี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
-ขบวนการ
14. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึง?
-พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ
15. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน?
-อัตตาหิ อัตโน นาโถ
16. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะ ที่เป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง
-การศึกษานอกระบบโรงเรียน
17. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
18. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของชุมชนแออัดคือ
-ยาเสพติด
19. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
-มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
20.การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด
-จำนวนและประเภทประชากร

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


กรุณาชำระค่า เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
  ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 6 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 7 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 8 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 9

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 500 ข้อ 
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน
   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10   
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
2554   
- นโยบายรัฐบาล
2552-2554   
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน
   
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
    
- ระเบียบการลา    


 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ       

  


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้