ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4175เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เนื้อหาข้อสอบพัฒนาชุมชน

 

ให้ลองอ่านนิดหนึ่งนะค่ะพอเป็นแนวทาง
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง
   1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
   2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
   3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
   5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชนหมายถึง
   1.  หมู่บ้าน
   2.  ตำบลหรือแขวง
   3.  ท้องถิ่น
   4.  กลุ่มคน
   5.  องค์กรต่าง ๆ
3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
   1.  ขบวนการ
   2.  กรรมวิธี
   3.  หลักการ
   4.  วิธีการ
   5.  บริการ
4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร
   1.  คุณธรรม
   2.  มีศีลธรรม
   3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
   4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ
   5.  ความรู้คู่คุณธรรม
5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
   1.  อริยสัจ 4
   2.  อิทธิบาท 4
   3.  อัตตาหิอัตโนนาโถ
   4.  พรหมวิหาร 4
   5.  สังคหวัตถุ 4


6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง
   1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน
   2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
   3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
   4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
   5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง
   1.     กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน
   2.    เศรษฐีเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
   3.    ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ
   4.   เจ้าอาวาสวัดหรือผู้นำทางศาสนาอื่น
   5.   ถูกทุกข้อ
8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ
   1.  โรคภัยไข้เจ็บ
   2.  ยาเสพติด
   3.  อาชญากรรม
   4.  ยากจน
   5.  ถูกทุกข้อ
9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
   1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง
   2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
   3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ
   4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
   5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
10.   การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุด
   1.  สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน
   2.  สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน
   3.  ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน
   4.  ผู้นำชุมชน
   5.  จำนวนและประเภทของประชากร
11.   กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
   1.  กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน
   2.  กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน
   3.  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
   4.  กลุ่มชนที่มีอาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน
   5.  สมาชิกพรรคการเมือง
12.   นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไรในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
   1.  แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
   2.  แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน
   3.  แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน
   4.  แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน  ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง
   5.  ถูกทุกข้อ
13.   ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
   1.  สภาพทางภูมิศาสตร์
   2.  สภาพการดำรงชีวิต
   3.  สภาพปัญหาและความจำเป็น
   4.  การศึกษา
   5.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
14.   ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
   1.  การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
   2.  การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
   3.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
   4.  การจัดบรรยายแบบอภิปราย
   5.  จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
15.   สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
   1.  สหกรณ์เคหะสถาน
   2.  สหกรณ์ออมทรัพย์
   3.  สหกรณ์ร้านค้า
   4.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน
   5.  ใช้ได้ทั้งหมด
16.   นักพัฒนาชุมชนเมืองจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไร
   1.  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนให้มาก
   2.  สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
   3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์
   4.  เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
   5.  ใช้เวลานอกราชการออกไปพบปะกับประชาชนให้มาก
17.   ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบทเพราะเหตุใด
   1.  ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า
   2.  เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า
   3.  คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท
   4.  คนในชนบทหัวอ่อน
   5.  คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า
18.   ปัญหาร้ายแรงนานาประการของสังคมเมืองในปัจจุบันในฐานะนักพัฒนาชุมชนท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
   1.    ส่งเสริมและฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
   2.   ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและประพฤติพรหมจรรย์อย่างทั่วถึง
   3.   จัดตั้งขบวนการรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างต่อเนื่องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ
   4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง
   5.    ถูกทุกข้อ
19.   โครงการสร้างทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร
   1.  ไม่ใช่  เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง
   2.  ไม่ใช่  เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   3.  ไม่ใช่  เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง
   4.  ไม่ใช่  เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก
   5.  ใช่  เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว
20.   เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ
   1.  ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ
   2.  มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย
   3.  นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง
   4.  หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ทั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน
   5.  ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา
ตอบ 1.3  ,2.4,  3.3,  4.1, 5.5   ,6.3,  7.5,  8.1,  9.2,  10.1,  12.1, 11.4 , 13.2,  14.2,  15.5,  16.4,  17.1,  18.2,  19.2,  20.1

ให้ลองอ่านนิดหนึ่งนะค่ะพอเป็นแนวทาง
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง
   1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
   2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
   3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
   5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชนหมายถึง
   1.  หมู่บ้าน
   2.  ตำบลหรือแขวง
   3.  ท้องถิ่น
   4.  กลุ่มคน
   5.  องค์กรต่าง ๆ
3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
   1.  ขบวนการ
   2.  กรรมวิธี
   3.  หลักการ
   4.  วิธีการ
   5.  บริการ
4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร
   1.  คุณธรรม
   2.  มีศีลธรรม
   3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
   4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ
   5.  ความรู้คู่คุณธรรม
5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
   1.  อริยสัจ 4
   2.  อิทธิบาท 4
   3.  อัตตาหิอัตโนนาโถ
   4.  พรหมวิหาร 4
   5.  สังคหวัตถุ 4


6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง
   1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน
   2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
   3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
   4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
   5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง
   1.     กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน
   2.    เศรษฐีเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
   3.    ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ
   4.   เจ้าอาวาสวัดหรือผู้นำทางศาสนาอื่น
   5.   ถูกทุกข้อ
8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ
   1.  โรคภัยไข้เจ็บ
   2.  ยาเสพติด
   3.  อาชญากรรม
   4.  ยากจน
   5.  ถูกทุกข้อ
9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
   1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง
   2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
   3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ
   4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
   5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
10.   การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุด
   1.  สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน
   2.  สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน
   3.  ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน
   4.  ผู้นำชุมชน
   5.  จำนวนและประเภทของประชากร
11.   กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
   1.  กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน
   2.  กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน
   3.  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
   4.  กลุ่มชนที่มีอาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน
   5.  สมาชิกพรรคการเมือง
12.   นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไรในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
   1.  แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
   2.  แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน
   3.  แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน
   4.  แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน  ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง
   5.  ถูกทุกข้อ
13.   ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
   1.  สภาพทางภูมิศาสตร์
   2.  สภาพการดำรงชีวิต
   3.  สภาพปัญหาและความจำเป็น
   4.  การศึกษา
   5.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
14.   ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
   1.  การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
   2.  การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
   3.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
   4.  การจัดบรรยายแบบอภิปราย
   5.  จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
15.   สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
   1.  สหกรณ์เคหะสถาน
   2.  สหกรณ์ออมทรัพย์
   3.  สหกรณ์ร้านค้า
   4.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน
   5.  ใช้ได้ทั้งหมด
16.   นักพัฒนาชุมชนเมืองจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไร
   1.  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนให้มาก
   2.  สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
   3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์
   4.  เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
   5.  ใช้เวลานอกราชการออกไปพบปะกับประชาชนให้มาก
17.   ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบทเพราะเหตุใด
   1.  ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า
   2.  เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า
   3.  คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท
   4.  คนในชนบทหัวอ่อน
   5.  คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า
18.   ปัญหาร้ายแรงนานาประการของสังคมเมืองในปัจจุบันในฐานะนักพัฒนาชุมชนท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
   1.    ส่งเสริมและฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
   2.   ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและประพฤติพรหมจรรย์อย่างทั่วถึง
   3.   จัดตั้งขบวนการรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างต่อเนื่องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ
   4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง
   5.    ถูกทุกข้อ
19.   โครงการสร้างทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร
   1.  ไม่ใช่  เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง
   2.  ไม่ใช่  เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   3.  ไม่ใช่  เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง
   4.  ไม่ใช่  เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก
   5.  ใช่  เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว
20.   เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ
   1.  ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ
   2.  มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย
   3.  นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง
   4.  หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ทั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน
   5.  ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา
ตอบ 1.3  ,2.4,  3.3,  4.1, 5.5   ,6.3,  7.5,  8.1,  9.2,  10.1,  12.1, 11.4 , 13.2,  14.2,  15.5,  16.4,  17.1,  18.2,  19.2,  20.1


ให้ลองอ่านนิดหนึ่งนะค่ะพอเป็นแนวทาง
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง
   1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
   2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
   3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
   5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชนหมายถึง
   1.  หมู่บ้าน
   2.  ตำบลหรือแขวง
   3.  ท้องถิ่น
   4.  กลุ่มคน
   5.  องค์กรต่าง ๆ
3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
   1.  ขบวนการ
   2.  กรรมวิธี
   3.  หลักการ
   4.  วิธีการ
   5.  บริการ
4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร
   1.  คุณธรรม
   2.  มีศีลธรรม
   3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
   4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ
   5.  ความรู้คู่คุณธรรม
5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
   1.  อริยสัจ 4
   2.  อิทธิบาท 4
   3.  อัตตาหิอัตโนนาโถ
   4.  พรหมวิหาร 4
   5.  สังคหวัตถุ 4


6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง
   1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน
   2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
   3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
   4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
   5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง
   1.     กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน
   2.    เศรษฐีเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
   3.    ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ
   4.   เจ้าอาวาสวัดหรือผู้นำทางศาสนาอื่น
   5.   ถูกทุกข้อ
8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ
   1.  โรคภัยไข้เจ็บ
   2.  ยาเสพติด
   3.  อาชญากรรม
   4.  ยากจน
   5.  ถูกทุกข้อ
9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
   1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง
   2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
   3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ
   4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
   5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
10.   การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุด
   1.  สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน
   2.  สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน
   3.  ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน
   4.  ผู้นำชุมชน
   5.  จำนวนและประเภทของประชากร
11.   กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
   1.  กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน
   2.  กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน
   3.  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
   4.  กลุ่มชนที่มีอาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน
   5.  สมาชิกพรรคการเมือง
12.   นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไรในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
   1.  แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
   2.  แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน
   3.  แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน
   4.  แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน  ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง
   5.  ถูกทุกข้อ
13.   ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
   1.  สภาพทางภูมิศาสตร์
   2.  สภาพการดำรงชีวิต
   3.  สภาพปัญหาและความจำเป็น
   4.  การศึกษา
   5.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
14.   ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
   1.  การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
   2.  การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
   3.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
   4.  การจัดบรรยายแบบอภิปราย
   5.  จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
15.   สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
   1.  สหกรณ์เคหะสถาน
   2.  สหกรณ์ออมทรัพย์
   3.  สหกรณ์ร้านค้า
   4.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน
   5.  ใช้ได้ทั้งหมด
16.   นักพัฒนาชุมชนเมืองจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไร
   1.  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนให้มาก
   2.  สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
   3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์
   4.  เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
   5.  ใช้เวลานอกราชการออกไปพบปะกับประชาชนให้มาก
17.   ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบทเพราะเหตุใด
   1.  ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า
   2.  เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า
   3.  คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท
   4.  คนในชนบทหัวอ่อน
   5.  คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า
18.   ปัญหาร้ายแรงนานาประการของสังคมเมืองในปัจจุบันในฐานะนักพัฒนาชุมชนท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
   1.    ส่งเสริมและฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
   2.   ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและประพฤติพรหมจรรย์อย่างทั่วถึง
   3.   จัดตั้งขบวนการรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างต่อเนื่องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ
   4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง
   5.    ถูกทุกข้อ
19.   โครงการสร้างทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร
   1.  ไม่ใช่  เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง
   2.  ไม่ใช่  เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   3.  ไม่ใช่  เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง
   4.  ไม่ใช่  เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก
   5.  ใช่  เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว
20.   เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ
   1.  ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ
   2.  มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย
   3.  นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง
   4.  หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ทั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน
   5.  ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา
ตอบ 1.3  ,2.4,  3.3,  4.1, 5.5   ,6.3,  7.5,  8.1,  9.2,  10.1,  12.1, 11.4 , 13.2,  14.2,  15.5,  16.4,  17.1,  18.2,  19.2,  20.1
สนใจสั่งซื้อมาที่  [email=tan2551@hotmail.com]tan2551@hotmail.com[/email]
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ ขอนแก่น ชื่อบัญชี  chatchai 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 087-3740666
การแข่งขันที่สูง1:333 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเหนือกว่าคู่แข่งผมมั่นใจในข้อมูลชุดนี้ที่จะทำให้คุณชนะสนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้