ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6035เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

 
เฉลยข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ (หนังสือภาษาไทย ภาค ก ก.พ.)  

1. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 5
     1. ความรักชาติแสดงออกได้ง่าย
     2. ความรักชาติคือความรักในเพื่อนร่วมชาติ
     3. สำหรับเยาวชนนั้นการตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายหน้าก็เป็นความรักชาติส่วนหนึ่ง
     4. ความรักในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแสนสุข
     5. แตกต่างกันตามวัยและความสามารถ
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-1-5-3


2. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. ถ้าไม่มีกลิ่นน้ำเน่าตลบอบอวลแล้ว
     2. ลมจากแม่น้ำพัดเฉื่อยฉิว
     3. รอบๆ บริเวณที่ข้าพเจ้ายืนอยู่
     4. ก็คงจะรื่นรมย์เป็นอันมาก
     5. เป็นสนามหญ้าและไม้ยืนต้นร่มรื่นน่าสบาย
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-5-2-1-4


3. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
     1. ของโลกในประเทศที่กำลังพัฒนา
     2. จะต้องเร่งเร้าให้
     3. ประธานสมัชชาใหญ่กล่าวว่า
     4. เพื่อความช่วยเหลือแก่เด็ก
     5. ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-4-1-2-5


4. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
     2. เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า
     3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
     4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
     5. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-5-1-4

5. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 1
     1. มันเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไปเมื่อถูกลมพัด
     2. เรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษนี้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในอากาศ
     3. มันยังคงแฝงอยู่ในอากาศนั่นเอง
     4. แต่อย่าลืมว่ามันไม่หายไปไหน
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-1-4-3


6. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 1
     1. จนกระทั่งพบก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากพอโดยชื่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
     2. อันเป็นแหล่งแรกในประเทศไทย มาขึ้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง
     3. หลังจากประเทศไทยได้เริ่มโครงการสำรวจหาปิโตรเลียมในประเทศไทย
     4. โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติสำคัญอันแรกก็คือ การวางระบบท่อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซเอราวัณ
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-4-2


7. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. พระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนของเรา
     2. ราชาศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของหลักภาษา
     3. อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง
     4. ที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นสถาบัน
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-4-1


8. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. ย่อมประกอบด้วยคุณธรรมความดี
     2. ไว้เป็นทานแก่ทวยนิกรชื่นชอบ
     3. อีกชนผู้บริจาคให้สร้างสะพานสถานพยาบาล
     4. เป็นผู้ที่ความกรุณาน่าสรรเสริญ
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-1-4


9. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
     1. การเกษตรเป็นของคู่กับมนุษย์มาแต่ดึกดำบรรพ์
     2. มีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล
     3. เนื่องจากเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่
     4. ฉะนั้นการบำรุงส่งเสริมการเกษตรย่อมต้อง
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 1-3-4-2


10. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. เพื่อใช้สำหรับพิทักษ์ให้เส้นทางเดินเรือเปิดโดยเสรี
     2. นี่คือเวลาที่ความมั่นคงแห่งชาติของเรามีพื้นฐานอยู่ที่กองทัพ
     3. และแน่ละย่อมรวมถึงกองทัพเรือ
     4. เพื่อลำเลียงสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราด้วย
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-1-4


11. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. หรือเนื้อที่เหมือนการโฆษณาสินค้า
     2. คือการโฆษณาที่กระทำ
     3. การโฆษณาเผยแพร่
     4. โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการซื้อเวลา
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1

12. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. คือจะนำให้เขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นคนขลาด คนกล้า คนโกง คนสุจริต ฯลฯ ก็ในระยะนี้
     2. จะเป็นสิ่งกล่อมเกลานิสัยใจคอและสติปัญญาของเขา
     3. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากบ้าน จากโรงเรียน จากสังคมในปฐมวัย
     4. ปฐมวัยเป็นวัยแห่งการก่อนิสัยใจคอ และบุคลิกภาพ
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-3-2-1


13. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. การมอบสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้แก่บุคคลใด เป็นเพื่อสาธารณประโยชน์เสมอไปหรือไม่
     2. การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ส่วนบุคคลสำหรับผลงานค้นพบ
     3. คำตอบนี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะของผลการค้นพบและประดิษฐกรรมนั้นๆ เป็นรายๆ ไป
     4. และประดิษฐกรรมใหม่ๆ นั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณะชนเสมอไปหรือไม่
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-1-4-3


14. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
     1. พบมากในประเทศฝรั่งเศส พบได้บ้างในประเทศออสเตรีย โปแลนด์ รัสเซีย เยอรมันและสเปน
     2. มนุษย์สมัยหินใหม่ที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปก็ทำกัน เท่าที่พบมีหลายแห่ง
     3. นอกจากทวีปยุโรปยังพบในบริเวณที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
     4. การเจาะรูในกะโหลกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบในหลายแห่ง
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-2-1-3


15. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 1
     1. นิทานมักมีลักษณะแตกต่างไปจากชีวิตจริง เช่น มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มีการผจญภัย
     2. โดยทั่วไปมักจบด้วยความสุขบางเรื่องอาจแต่งในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อให้แง่คิดและคติสอนใจ
     3. ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ เทพารักษ์ ฯลฯ ตัวละครมักแบ่งเป็นฝ่ายดีและชั่ว
     4. นิทานและนิยายเป็นเรื่องเล่าที่มุ่งให้ความบันเทิงและอำนาจให้คติสอนใจไปด้วย
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-3-1-2


16. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
1. คือเจ้าหนี้จะได้เตือนว่าถึงเวลาที่ต้องชำระหนี้ ส่วนลูกหนี้ก็จะระลึกว่าตัวยังมีหนี้ค้างชำระอยู่
2. จดหมายติดตามหนี้จะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดบัญชีเงินเชื่อขึ้นแล้ว
3. การเขียนจดหมายติดตามหนี้หนี จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกหนี้ และเจ้าหนี้
4. และลูกหนี้ชำระไม่ตรงเวลา หรือไม่ยอมชำระเงิน
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1


17. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. เจ้าของภาษาถึงจะพูดหรือใช้ภาษาของตนได้
     2. ปัญหาการใช้ภาษาไทยเป็นปัญหาที่กว้างมาก
     3. แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาในการใช้ภาษา
     4. การสื่อความคิดไม่ว่าโดยการพูด การเขียนย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-2-1-3
18. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. มีปัญหาอะไรติดขัดเรื่องอะไรก็จะไปขอคำอธิบายและคำแนะนำจากท่านได้
     2. แต่เมื่อท่านไม่อยู่แล้วพวกเรารู้สึกขาดที่พึ่งและความอบอุ่นใจ คงเหลือแต่ความอาลัยรักในตัวท่าน
     3. ทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
     4. เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกเราเสมอมา
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-3-1-2


19. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. แห่งความเป็นนักปรัชญามีอย่างแก่กล้ามาก
     2. แต่ส่วนมากมีอย่างอ่อนๆ บ่มลึกอยู่ภายใน
     3. แต่ในบางคนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไม่กี่คน
     4. จะผุดออกมานิดๆ หน่อยๆ เป็นครั้งคราว
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 1-2-3-4


20. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 5
     1. สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน
     2. นับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างอื่น
     3. พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระสมัยรัตนโกสินทร์
     4. บัดนี้ทางราชการได้ขยายจำนวนออกไปให้ถึงทุกอำเภอ
     5. เป็นพระแบบปางมารวิชัยสร้างไว้เป็นสิริมงคลแก่ทุกจังหวัด
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-5-4-2


21. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. และสหรัฐก็มีส่วนช่วยแม่ไม่มากนัก
     2. ที่ผลิตจากการเกษตรออกไปด้วยราคายุติธรรม และไม่ถูกแย่งตลาดไป
     3. ปัญหาสำคัญคือประเทศของเรายังต้องพึ่งผลิตผลทางเกษตรซึ่งเป็นภูมิหลังของประเทศนี้มาช้านาน
     4. การพัฒนาการเกษตรของเรา เคยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศ
     5. เพียงแต่เอื้ออำนวยที่จะให้เราแสวงหาทางรอดด้วยจำหน่ายสินค้า
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-3-5-222. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 5
     1. ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากทั้งปัจจัยนอกและปัจจัยใน
     2. อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
     3. ปัจจัยภายนอกได้แก่ การปฏิวัติรัฐประหาร และล้มเลิกพรรคการเมืองตลอดจนการเลือกตั้ง
     4. ได้แก่ความขาดระบบพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็ง
     5. ส่วนปัจจัยภายในอย่างหนึ่งได้แก่ การรวมตัวอย่างไม่แน่นแฟ้นของผู้ก่อตั้งพรรค
ตอบ 5 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-1-3-5


23. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
     1. กระทรวงมหาดไทย
     2. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2428
     3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่า
     4. ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
     5. ได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-5-2-4


24. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. มนุษย์จึงคิดสงสัยกับธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา
     2. สงสัยโลกเราประกอบด้วยอะไร
     3. นักปรัชญากรีก กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยอะตอม
     4. เนื่องจากมนุษย์มีมันสมองที่ฉลาดกว่าสัตว์ทุกประเภท
     5. พร้อมๆ กับมนุษย์เริ่มรู้จักคิดนานนับพันปีมาแล้ว
ตอบ 5 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-4-5-1-2


25. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. โดยยึดข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมประกอบการนั้น
     2. ถ้าหากไม่กระทำสิ่งเหล่านั้น ก็เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์
     3. ทฤษฎีสมองกลถือว่า คนที่เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมักทำอะไรอย่างมีจุดหมาย
     4. หรือไม่ทราบผลร้ายที่จะเกิดตามมาภายหลัง
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-2-426. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 3
     1. อาจแบ่งส่วนประกอบทางเคมี
     2. ในที่นี้จะจำแนกตามคุณประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
     3. การจำแนกชนิดของแร่
     4. หรือตามสมบัติทางกายภาพ
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-4-2


27. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. สะท้อนให้เห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาที่ทวีความสำคัญ
     2. แม้ว่าสถิติโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิได้มีอัตราเพิ่มขึ้น
     3. และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย
     4. แต่การเพิ่มปริมาณการใช้วัคซีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-1-3


28. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. ก็มักจะเป็นเวลาที่เราใกล้จะเสียหรือสูญสิ่งนั้นไปแล้ว
     2. พยายามที่จะเรียกร้องป้องกันต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นกลับคืนมา
     3. คนเรากว่าจะค้นพบว่าสิ่งใดมีคุณค่าต่อชีวิตเรา
     4. ความกลัวที่จะสูญเสียมักจะเป็นตัวผลักดันให้คนเรา
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-4-2


29. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. อาจชี้ให้เห็นได้ว่า สถาบันการศึกษาทางสังคม
     2. อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร
     3. สนองความต้องการทางเทคโนโลยีที่กำลังขยายตัวอยู่หรือไม่เพียงใด
     4. ที่ได้รับจากการฝึกฝนทางวิศวกรรมในระดับอุดมศึกษา
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-1-3


30. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 2
     1. ได้ใช้หนูหกตัว ไม่ฉีดยาทดลองหนึ่งตัวเพื่อเป็นตัวคุม
     2. ใช้ฉีดเชื้อมะเร็งเข้าทุกตัว
     3. แล้วฉีดยาที่สกัดจากทางพันชั่งตามไปทันที
     4. ส่วนการทดลองกับสัตว์ก็ทำนองเดียวกัน
     5. อีกตัวหนึ่งฉีดยาที่ฆ่ามะเร็งได้ และสี่ตัวนั้นเป็นตัวทดลอง
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-5-2-3


31. ข้อความใดควรเป็นลำดับที่ 4
     1. ที่แบ่งงานและหน้าที่กันอย่างถูกต้อง
     2. ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่
     3. และประสานกันเป็นอย่างดี
     4. ผึ้งเป็นสัตว์สังคม
     5. ดังจะเห็นได้ว่า ผึ้งบางพวกไปหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-2-3-5


32. ลำดับที่ 3 คือข้อใด
     1. เป็นนักรบที่เร่ร่อนไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาน
     2. ซึ่งปกครองจีนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1161 - 1449
     3. ในบันทึกเหตุการณ์ของราชวงศ์ถัง
     4. ได้กล่าวถึงมองโกลว่า
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1


33. ลำดับที่ 4 คือข้อใด
     1. ไพร่หลวงรามัญฝ่ายทหารขึ้นกับกรม กอง ใด
     2. ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมชาวมอญทั้งหมด
     3. ในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
     4. มีเพียงตำแหน่งหัวหน้ากองมอญ
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-4-2


34. ลำดับที่ 1 คือข้อใด
     1. พทธ แปลว่าความชอกช้ำ
     2. ชื่อนี้มีความหมายเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง
     3. รวมกันแล้วมีความหมายว่าความชอกช้ำอันเกิดจากความรัก
     4. คำว่า "มัทนพาธา" มาจากคำว่า "มทน" ซึ่งแปลว่าความรัก
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-3-2


35. ลำดับที่ 1 คือข้อใด
     1. ทั้งในรูปการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น
     2. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
     3. เพื่อเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
     4. ได้ดำเนินนโยบายเปิดทางการเงิน
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-3-1


36. ลำดับที่ 3 คือข้อใด
     1. ไม่ว่าใครเดินทางมาสู่ "ศิขเรศวร" ทิพยวิมานของพระศิวะแห่งนี้
     2. บนหน้าบันด้านทิศใต้ของโคบุระหรือซุ่มประตูชั้นที่ 2 ของเขาประสาทเขาพระวิหารนั้นมีความงดงามยิ่ง
     3. กล่าวกันว่าภาพจำหลักเล่าเรื่องนารายณ์สิบปางตอนเกษียรสมุทร
     4. ก็อดที่จะมาเยี่ยมชมความงามอยู่เสมอมิได้
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-1-4

37. ลำดับที่ 2 คือข้อใด
     1. ระหว่างสมองส่วนหน้ากับไขสันหลัง
     2. สมองส่วนกลางเป็นส่วนประสานการทำงานของตาและของหู
     3. และทำหน้าที่เป็นทางผ่านของกลุ่มใยประสาท
     4. กับการทำงานของอวัยวะอื่น
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-3-1


38. ลำดับที่ 2 คือข้อใด
     1. เพราะเป็นจิตใจสงบและเยือกเย็น
     2. มีวิจารณญาณละเอียด กว้างขวางและถูกต้องตรงจุด
     3. ทำให้บุคคลมีสติ รู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง
     4. จิตใจที่สะอาด ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-3-2


39. ลำดับที่ 3 คือข้อใด
     1. เข้าระงับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนฝั่งและในขบวนเรือ
     2. เช่น ห้ามปรามเรือของชาวบ้านไม่ให้ตัดข้ามหรือผ่าเข้ามาในขบวนเรือเสด็จพระราชดำเนิน
     3. เรือใช้ คือเรือที่จัดเข้าร่วมขบวนเรือสำหรับใช้ตรวจตราความเรียบร้อยของเรือต่างๆ ในขบวน
     4. หรือรับราชการตามที่ทรงมีพระราชประสงค์เป็นการด่วน เป็นต้น
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-1-440. ลำดับที่ 3 คือข้อใด
     1. ในการกำกับดูแลความประพฤติ ปฏิบัติของตนเองนั้น
     2. ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ที่วิกฤติการณ์โรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
     3. มุมมองของแต่ละศาสนาที่มีต่อปัญหาโรคเอดส์ ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงบำบัดเยียวยานั้น
     4. ก็ด้วยสมาชิกในสังคมขาดหลักจริยธรรม
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1


41. ลำดับที่ 4 คือข้อใด
     1. เกษตรกรจะประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ การตกต่ำของราคาผลผลิต
     2. ซึ่งต้องพึ่งพารายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     3. ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นเกษตรกร
     4. ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1


42. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3.
     1. เวลาทำให้ชีวิตของเราชราลงไป
     2. เวลาเป็นของมีค่าเป็นสิ่งสำคัญ
     3. การเสียเวลาทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ตนเองหรือส่วนรวม
     4. หากเราชราลงไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใด เรียกว่า การอยู่อย่างไร้ประโยชน์
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-1-4


43. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
     1. การใช้สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่ให้บริการ
     2. ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งของ เครื่องใช้ เหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด
     3. และให้ประโยชน์แก่เรานั้น
     4. จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น
ตอบ 3 สามารถเรียงได้ตามนี้ 1-3-4-2


44. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
     1. ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     2. การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง
     3. ในการสอดส่องดูแลผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
     4. จะสำเร็จลุล่วงหรือประสบผลสำเร็จอย่างดีงามนั้น
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-1-3

45. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
     1. เป็นสิ่งที่แนบแน่นมิอาจแยกออกจากกันได้
     2. อันให้ความหมายโดยนัยตรงกับคำว่า รัฐเป็นสมบัติของเทพ
     3. รัฐ ตามความเข้าใจของคนไทยแต่โบราณนั้นถือ เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษัตริย์
     4. ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วง หรือ พระธรรมศาสตร์
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-1-4


46. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
     1. กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ
     2. อันประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง
     3. ซึ่งเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร
     4. ประเทศไทยมีระบอบการปกครองโดยมีรัฐบาลเป็นแบบรัฐสภา
ตอบ 2 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-1-2-3


47. ลำดับที่ 3 คือ
     1. สะอึก มีความหมายตามพจนานุกรมว่า
     2. อาการที่เคลื่อนไหวผิดปกติของกระบังลม
     3. ซึ่งตัวกระตุ้นอยู่ในช่องท้องหรือในทรวงอก
     4. โดยมากเกิดจากมีอาการกระตุกระคายเคืองกำลังลม
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 1-2-4-3


48. ลำดับที่ 3 คือ
     1. เป็นนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 4
     2. ถือเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย
     3. "ราชกิจจานุเบกษา" เป็นคำสันสกฤต แปลว่าหนังสือเพ่งดูราชกิจ
     4. เริ่มออกฉบับแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-1-4-2


49. ลำดับที่ 4 คือ
     1. ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่มาถึง นานาประเทศจึงมักมีการตั้งฉายาขึ้น
     2. และอุปสมบทวิธีนี้เอง ที่มีเรื่องเกี่ยวกับการบอกชื่อผู้อุปสมบทและอุปชฌายะ
     3. อุปสมบทวิธีแบบจัตตุกรรมวาจาได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้
     4. แต่ยังไม่มีการตั้งฉายา เพราะผู้อุปสมบทส่วนใหญ่มีชื่อเป็นภาษามคธ หรือภาษาบาลีอยู่แล้ว
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 3-2-4-1


50. ลำดับที่ 3 คือ
     1. ยีนส์ อันเป็นลักษณะของบรรพบุรุษ จะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานโดยผ่านโครโมโซม
     2. บุคคลหนึ่งจะมีโครโมโซมอยู่ในตัวเอง 46 โครโมโซม หรือ 23 คู่
     3. ทั้งในโครโมโซมของพ่อและแม่จะมีโครโมโซมหนึ่งตัวใน 23 ตัว เป็นโครโมโซมเพศ
     4. โดยโครโมโซมเหล่านี้จะได้รับจากพ่อ 23 โครโมโซม และจากแม่ 23 โครโมโซม
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 1-2-4-3


51. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
     1. ดังนั้นการศึกษาประวัติการดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง
     2. ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติ
     3. ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี
     4. เพราะช่วยให้ได้รู้ใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งขึ้น
ตอบ 4 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-1-4


52. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
     1. ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าตนได้ตายไปแล้ว
     2. แต่บางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานนอกจากจะกินและนอนอย่างเดียว
     3. เพราะคนตายไม่ต้องทำงานจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได้
     4. เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วจำเป็นจะต้องทำงาน
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 4-2-1-3


53. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
     1. แนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
     2. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแม้จะสิ้นเปลืองกว่ารถประจำทางแต่สะดวกสบาย
     3. รถยนต์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ 5 ของกรุงเทพฯ ตลาดรถยนต์จึงมี
     4. โดยเฉพาะในสภาวะผู้คนที่แออัดในช่วงเช้าและเย็นของเมืองหลวง
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-4-3-1


54. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2
     1. เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี เป็นต้น
     2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
     3. ตื่นตัวในการเก็บสาหร่ายทะเล "โนริ" ไปจำหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง
     4. เพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น จึงมีผลทำให้สาหร่ายธรรมชาติเหลือน้อยลงทุกที
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-1-3-4

55. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
     1. อาจเนื่องมาจากสาเหตุว่า
     2. การเจริญเติบโตของแพลงค์ตันพืช
     3. ไม่สามารถเจริญเติบโตในลักษณะต่อเนื่องได้
     4. น้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมขาดสารอาหารพวกไนโตรเจน
ตอบ 1 สามารถเรียงได้ตามนี้ 2-3-1-4

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:38 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้