ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5550เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบ ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 

แนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2554

แนวข้อสอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 


๑.ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก.นายกรัฐมนตรี ข.ปลัดกระทรวง
ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ง.ถูกทุกข้อ
๒.ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก.ส.ส. ข.รัฐมนตรี
ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.ส.ว.
๓.พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ค.๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ ง.๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
๔.ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ หมายถึง
ก.ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
ข.ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ค.ผู้เสียหายจากการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตรต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ง.ถูกทุกข้อ
๕.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายนี้
ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง
ข.ผู้เป็น ตัวการหรือ ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว
ค.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย
ง.ถูกทุกข้อ
๖.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับ พนักงานไต่สวน
ก.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้
ค.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง.ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.
๗.คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งหมดกี่คน
ก. ๕ คน ข. ๗ คน
ค.๙ คน ง.๑๐ คน
๘.คณะกรรมการสรรหาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกทั้งหมดกี่คน และต้องเสนอต่อใคร ภายในกี่วัน
ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน
ข.๙ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๔๕ วัน
ค.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๓๐ วัน
ง.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๔๕ วัน
๙.มติของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด


๑๐.ข้อใดต่อไปนี้คือ มติของวุฒิสภาในการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
๑๑.ในกรณีที่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบด้วยกับบัญชีรายชื่อของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ก.ต้องดำเนินการสรรหาใหม่เท่านั้น
ข.ประชุมเพื่อมีมติยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์
ค.ประชุมเพื่อมีมติยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ง.ถูกทั้ง ข. และ ค.
๑๒.ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ไม่สามารถสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อวุฒิสภาได้ภายในกำหนด คณะกรรมการสรรหาสามารถดำเนินการในวิธีการใดได้บ้าง
ก.ขอขยายระยะเวลาการสรรหาได้อีก ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข.ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการสรรหาแทน
ค.ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน ๒ คน เป็นกรรมการสรรหาแทน
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.


๑๓.ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข.อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี บริบูรณ์
ค.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทางกฎหมาย
ง.เคยเป็นรัฐมนตรี
๑๔.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใน ๔ ปีก่อนหน้านี้
ข.ติดยาเสพติดให้โทษ
ค.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ง.เป็นข้าราชการการเมือง
๑๕.กรรมการ ป.ป.ช. มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. ๙ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ
ข. ๙ ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ค.๗ ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ง.๗ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๘ ปี
๑๖.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากการดำรงตำแหน่ง
ก.ตาย
ข.อายุครบ ๗๐ ปี บริบูรณ์
ค.อายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์
ง.ต้องคำพิพากษาให้จำคุก


๑๗.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นถอดถอน ป.ป.ช.
ก.ส.ส.ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ข.ส.ส.ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ค.ส.ส.ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ง.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
๑๙.บุคคลในข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ก.ส.ส.
ข.ส.ว.
ค.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ง.ถูกทุกข้อ
๒๐.ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งรับคำร้องตามมาตรา ๑๗ และกรรมการที่เหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างไร
ก.ให้คณะกรรมการสรรหาฯดำเนินการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อเป็นกรรมการชั่วคราว
ข.ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการชั่วคราว
ค.ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราว
ง.ไม่มีข้อถูก

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2554

   ประกอบด้วย1) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ

หมายเหตุในการจัดสอบครั้งนี้จะมีการบรรจุหลายร้อยอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีการจัดตั้ง สำนักงานป.ป.ช. จังหวัด ขึ้นทุกจังหวัด  ตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

เจ้าพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นทีออกสอบเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงประเด็นตามแนวที่ออกสอบ

สารบัญหนังสือแนวข้อสอบเจ้าพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 1
ส่วนที่ 2 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 2
ส่วนที่ 3  ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน         
ส่วนที่ 4  ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ        
ส่วนที่ 5  ข้อสอบงานสารบรรณ งานธุรการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 6  ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                    
สรุปประเด็นข้อสอบ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นทีออกสอบเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงประเด็นตามแนวที่ออกสอบ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 1
ส่วนที่ 2 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 2
ส่วนที่ 3  ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (เฉพาะที่เกี่ยวกับ ป.ป.ช.)         
ส่วนที่ 4  ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540         
ส่วนที่ 5  ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 6  พรป.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน  ของรัฐ พ.ศ.2542        
ส่วนที่ 7  ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน   2551                                                    
ส่วนที่ 8  ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        
ส่วนที่ 9  คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่สำคัญ        
สรุปประเด็นข้อสอบ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นทีออกสอบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงประเด็นตามแนวที่ออกสอบ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 1
ส่วนที่ 2 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 2
ส่วนที่ 3 ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (เฉพาะที่เกี่ยวกับ ป.ป.ช.)         
ส่วนที่ 4  ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540         
ส่วนที่ 5  ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 6  พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง  พ.ศ.2542        
ส่วนที่ 7  ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน                                        
 
สรุปประเด็นข้อสอบ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นทีออกสอบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงประเด็นตามแนวที่ออกสอบ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 1
ส่วนที่ 2 พรป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542         
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ชุดที่ 2
ส่วนที่ 3  ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (เฉพาะที่เกี่ยวกับ ป.ป.ช.)         
ส่วนที่ 4  ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540         
ส่วนที่ 5 ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ      บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 6  ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                        
ส่วนที่ 7  ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย
ส่วนที่ 8  ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย  
ส่วนที่ 9  ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม และการศึกษา                                                                                  
ส่วนที่ 10  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต                        
ส่วนที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต                        

 
สรุปประเด็นข้อสอบ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้