ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5375เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน ด.ต. 50 ปี เป็นสัญญาบัตร

 
การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ
(คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้
๑. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๖๐ ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ได้แก่
- สังคมและวัฒนธรรมไทย
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เศรษฐกิจประเทศไทย
- การเมืองไทยในปัจจุบัน
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
- การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
- สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน
๒. วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน ๖๐ ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่าง ๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
- อุดมคติของตำรวจ
- การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช. และ ก.ตร.
- การบริหารงานในสถานีตำรวจ
- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ
ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาจนครบ (๑. วิชาความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ) ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีอาวุโสสูงกว่า
(อายุตัว) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รวมแนวข้อสอบตำรวจส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2013-01-18 11:34 ]
สรุปธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใช้สอบตำรวจสายจ่าดาบอายุ 50 ปี


ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.     การจัดทำและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นระยะๆ อย่างน้อย
- ทุกห้าปี


๒.     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนด
-  หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสำคัญ


๓.     คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี้แล้วในการประชุม เมื่อ
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๐


๔.      กรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น
-  ๓ ระดับ


๕.      ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
-  โดยมีระบบการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ


๖.      ระบบสุขภาพจะต้องคำนึงถึง
- การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล


๗.    กรอบเวลาเป้ าหมายของธรรมนูญฉบับนี้ เป็นภาพรวมของระบบสุขภาพที่มองยาวไปถึงปี
-  พ.ศ. ๒๕๖๓


๘.     การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตามแนวทาง
- “การสร้างสุขภาพ นำการซ่อมสุขภาพ”


๙.     ชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ
-   ๘๐ ของตำบลทั่วประเทศ


๑๐. รัฐจัดให้มีกลไกระดับชาติทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลไกที่ทำหน้าที่
- ควบคุม.กำกับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และกลไกที่ทำหน้าที่ควบคุม.กำกับและพัฒนาการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกอื่นที่มีความจำเป็นด้วย


๑๑.                        ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียม เพื่อ
- การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีความรู้เท่าทันและได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นกลาง และเข้าถึงได้


๑๒.  รายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างพอเพียงอย่างน้อย
- ร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมและใช้ในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ


๑๓.  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร อย่างน้อยภาคละ
- ๑ แห่ง


๑๔.   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้
-  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย


๑๕.   คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันการนำยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุใน
- บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น เพื่อให้พอเพียงแก่การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน


๑๖.   จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นอิสระ และมีฐานวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อ
-  ทำหน้าที่ในการคัดกรองศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย


๑๗. จัดตั้งเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในระดับชุมชน และประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการดังกล่าว ในระดับภูมิภาคเพื่อ
-  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย และส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ


๑๘.  ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือการบริการ
-  ต้องได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว


๑๙.  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตาม
-  สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ


๒๐.   ระบบการทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อ
-  ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และผลกระทบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง


๒๑.  ผู้ประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนต่างๆ ดำเนินงานโดยต้องคำนึงถึง
- ความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ


๒๒.  ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจาก
- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๒๓.  ความรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ รัฐมีหน้าที่
-  สนับสนุนการสร้างความรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง


๒๔.   การสร้าง การจัดการ การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ต้องคำนึงถึง
- ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก สอดคล้องกับปัญหาสำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๒๕.   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพ ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อ
- ให้ประชาชนสามารถรับรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำไปสู่สุขภาวะ


๒๖.   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่
-  ดูแลทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งประสาน กำกับติดตาม ประเมินผลระบบกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์


๒๗. ลดสัดส่วนรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของประเทศที่มาจากครัวเรือนเมื่อไปใช้บริการ
- จากร้อยละ ๓๖ ของรายจ่ายรวมของประเทศในปี ๒๕๔๘ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๐


๒๘.  ลดจำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จาก
- ร้อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมดในปี ๒๕๔๙ เป็นไม่เกินร้อยละ ๑


๒๙.  รัฐเพิ่มการลงทุนในการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่
- การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ โดยให้มีอัตราการเพิ่มไม่ต่ำกว่าอัตราเพิ่มด้านการรักษาพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การบริการพักฟื้นระยะยาว การฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ


๓๐.   รัฐส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
- หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รวมแนวข้อสอบตำรวจส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระเงิน
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ขอนแก่น  
ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน


นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                                  ข.  นายสมัคร  เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย                                                              ง.  นายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ
     ตอบ  ข้อ ก.  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ณ 10 สิงหาคม 2554
ก.  พรรคพลังชล                                                                     ข.  พรรคชาติไทยพัฒนา
ค.  พรรคภูมิใจไทย                                                                ง.  พรรคมหาชน
     คำตอบ  ข้อ ค.  พรรคภูมิใจไทย
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก.  กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข.  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
     ตอบ  ข้อ  ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

                       ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ


                        ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

                       ง.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์


     ตอบ  ข้อ   ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60 คน                                                                                ข.  80 คน
ค.  125 คน                                                                              ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ ค. 125 คนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน                                                                             ข.  150 คน
ค.  200 คน                                                                             ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ  ข.  150 คน


สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64 คน                                                                                ข.  74 คน
ค.  84 คน                                                                                ง.  94 คน
     ตอบ ข้อ  ข.  74 คน


สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66 คน                                                                                ข.  76 คน
ค.  86 คน                                                                                ง.  96 คน
     ตอบ  ข้อ  ข.  76  คน


ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์                                                   ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์                                                 ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์
     ตอบ ข้อ ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์


เลขาธิการการอุดมศึกษาคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  นายวัลลภ  สุวรรณดี                                                          ข.  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม
ค.  นายถิรชัย  บุญธรรม                                                          ง.  นางจรวยพร  ธรณินทร์
          ตอบ ข้อ ข.    ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม


ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์                                         ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                             ง.  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล
          ตอบ ข้อ ค  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                                                   ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                               ง.  ประธานศาลฎีกา
     ตอบ ข้อ ค.    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน


แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่  7       ข.  ฉบับที่  8         ค.  ฉบับที่  9          ง.  ฉบับที่  10
     ตอบ ข้อ ง.    ฉบับที่  10


จากคำถามข้อที่  13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555          ค.  2550-2554          ง.  2551-2555
      ตอบ ข้อ ค.    2550-2554          


ประชาธิปไตยหมายความว่า  
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน                                                      ข.  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ                                                                    ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ
     ตอบ ข้อ  ข.  การปกครองโดยประชาชน


อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข.  การศึกษา          ค.  เศรษฐกิจ          ง.  ประชาชน
     ตอบ ข้อ  ข.  การศึกษา          


กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง          ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ          ค.  กฎหมายปกครอง          ง.  กฎหมายอาญา
     ตอบ ข้อ  ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ          


ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ                                                ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน                                            ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
     ตอบ ข้อ  ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ
        
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.  20  ปี          ข.  25  ปี          ค.  39  ปี          ง.  35 ปี
     คำตอบ  ข้อ  ง.  35 ปี


องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข.  ศาลปกครอง         ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด
     ตอบ  ข้อ  ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ  


พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา
     ตอบ  ข้อ  ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม    


ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก.  สหรัฐอเมริกา          ข.  สหราชอาณาจักร          ค.  กรีซ          ง.  ฝรั่งเศส  
     ตอบ  ข้อ  ก.  สหรัฐอเมริกา    


ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  รู้จักพอประมาณ                                                                ข.  มีเหตุผล
ค.  มีคุณธรรม                                                                         ง.  มีความรู้
     ตอบ  ข้อ  ก.  รู้จักพอประมาณ


แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันมุ่งพัฒนาสู่......................    
ก.  สังคมสันติสุข                                                                    ข.  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ค.  สังคมสมานฉันท์                                                               ง.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
     ตอบ  ข้อ  ข.  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันองค์กรการค้าโลก  มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด
ก.  การส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ                                             ข.  ใช้ระบบทุนนิยม
ค.  ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน                                             ง.  การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า
     ตอบ  ข้อ  ง.  การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า


ประธานรัฐสภามาจากตำแหน่งตามข้อใด
ก.  ประธานวุฒิสภา                                                                ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.  ประธานศาลฎีกา                                                                ง.  ประธานศาลปกครอง
     ตอบ  ข้อ  ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร


รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ตามมาตราใดที่กำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว้
ก.  มาตรา  46          ข.  มาตรา  47          ค.  มารตา  48          ง.  มาตรา  49
     ตอบ  ข้อ  ง.  มาตรา  49


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
ก.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         ข.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
ค.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         ง.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช
     ตอบ  ค.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์        


ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
ก.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์        
ข.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
ค.  นายอาสา  สารสิน        
ง.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย
     ตอบ  ข้อ  ค.  นายอาสา  สารสิน        

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
ก.  น.ป.ก.                                                                                        ข.  นปช.
ค.  พ.ธ.ม.                                                                                        ง.  ครม.
     ตอบ  ข้อ  ข.  นปช.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท           ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์
     ตอบ  ข้อ ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์


พรรคใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 4 ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค. 2554
ก.  พรรคภูมิใจไทย (ภท.)                                                      ข.  พรรคหลังชล
ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)                               ง.  พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)
     ตอบ  ข้อ  ง.  พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)


         33.   พรรคการเมืองใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลในชุดปัจจุบัน
            ก.  พรรคชาติไทยพัฒนา
           ข.  พรรคมหาชน    
          ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
        ง.  พรรคกิจสังคม

ตอบ  ข้อ  ง.  พรรคกิจสังคม


34.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยคนปัจจุบันคือ
ก.  ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
ข.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ค.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ง.  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
     ตอบ  ข้อ  ข.  นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ        

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รวมแนวข้อสอบตำรวจส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระเงิน
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ขอนแก่น  
ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้