ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4306เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ งานสารบรรณ 2526 สอบสายอำนวยการ

 
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ 2526
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดบ้าง
1. ส่วนราชการ 2. สถานศึกษาของเอกชน
3. รัฐวิสาหกิจ 4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2. ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นพิเศษจากหน่วยงานอื่นแ ละมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีที่กำหนดไว้ ส่วนราชการนั้น จะกระทำได้หรือไม่เพียงไร
1. ย่อมกระทำได้ 2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้ความชอบ
3. กระทำมิได้ 4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อ 3. ข้อใดมิใช่เป็นความหมายของ “ งานสารบรรณ ”
1. งานบริหารงานเอกสาร 2. การรับ การส่ง การรักษาเอกสาร
2. การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ 4. การยืม การทำลายเอกสาร

ข้อ 4. งานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายความว่าอย่างไร
1. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการด้วยกัน
2. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ และมิใช่ส่วนราชการ
3. งานเกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มตั้งการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
4. ที่กล่าวแล้วไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 5. “ บรรณสาร ” หมายถึงอะไร
1. หนังสือราชการ 2. สิ่งของ
3. บรรณารักษ์ 4. ระเบียบงานสารบรรณ

เนื้อหาถูกปกปิดไว้!! จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เปิดข้อความที่ปกปิดไว้ง่าย ๆ โดยโพสตอบกระทู้นี้ หรือโพสแสดงความเห็นในกระทู้นี้


ข้อ 6. ข้อใดที่ไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
1. รัฐวิสาหกิจ 2. สุขาภิบาล
3. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนื้อหาถูกปกปิดไว้!! จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เปิดข้อความที่ปกปิดไว้ง่าย ๆ โดยโพสตอบกระทู้นี้ หรือโพสแสดงความเห็นในกระทู้นี้


ข้อ 7. ข้อใดที่เป็นส่วนราชการ ตามความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
1. สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา 2. สภาตำบล
3. สุขาภิบาล 4. ถูกทุกข้อ

เนื้อหาถูกปกปิดไว้!! จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เปิดข้อความที่ปกปิดไว้ง่าย ๆ โดยโพสตอบกระทู้นี้ หรือโพสแสดงความเห็นในกระทู้นี้
.

ข้อ 8. “ หนังสือ” ในความหมายของระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
1. หนังสือราชการ 2. หนังสือทุกประเภท
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เนื้อหาถูกปกปิดไว้!! จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เปิดข้อความที่ปกปิดไว้ง่าย ๆ โดยโพสตอบกระทู้นี้ หรือโพสแสดงความเห็นในกระทู้นี้


ข้อ 9. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรบรรณ พ.ศ. 2526
1. นายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เนื้อหาถูกปกปิดไว้!! จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เปิดข้อความที่ปกปิดไว้ง่าย ๆ โดยโพสตอบกระทู้นี้ หรือโพสแสดงความเห็นในกระทู้นี้


ข้อ 10. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบร รณ พ.ศ. 2526
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นายกรัฐมนตรี 4. ถูกทั้ง 1 , 2 และ 3
********************************************************************
ข้อ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ใช้ที่ใช้ถือปฏิบ ัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2506 2. พ.ศ. 2507
3. พ.ศ. 2522 4. พ.ศ. 2526

ข้อ 2. ส่วนราชการใดที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
1. สำนักพระราชวัง 2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 3. รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
1. นร. 2. นธ
3. นม 4. นส

ข้อ 4. Aide – Memoire คืออะไร
1. หนังสือกลาง 2. บันทึกช่วยจำ
2. บันทึก 4. งานสารบรรณของโรงพยาบาล

ข้อ 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. 1 มกราคม 2526 2. 1 มิถุนายน 2526
3. 1 ตุลาคม 2526 4. 1 ธันวาคม 2526

ข้อ 6. “ บันทึกช่วยจำ “ คืออะไร
1. หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียด

2. หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3
3. หนังสือที่ใช้สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญ
4. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา

ข้อ 7. เลขหนังสือ “ ที่ นม 0015 “ ตัวเลข 15 หมายถึงแผนกอะไร
1. ขนส่ง 2. ปกครอง
3. สำนักงานจังหวัด 4. ประชาสงเคราะห์


ข้อ 8. “ ทำการแทน “ ใช้ในกรณี
1. อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
2. ปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยทำการแทน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าฯ หัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัดคนใดทำการแทน
4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ข้อ 9. ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัว พยัญชนะของส่วนราชการที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกที่จะใช้เริ่มจากเลขอะไร
1. 00 2. 15
3. 50 4. 51

ข้อ 10. ก่อนที่จะมีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ
1. พ.ศ. 2505 2. พ.ศ. 2506
3. พ.ศ. 2507 4. พ.ศ. 2508
***********************************************************************************
1. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
1 : การเก็บก่อนปฏิบัติ
2 : การเก็บระหว่างปฏิบัติ
3 : การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
4 : การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2. ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
1 : 2
2 : 3
3 : 4
4 : 5

3. ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
1 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
2 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
3 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
4 : เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด

4. ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
1 : ทะเบียนรับ
2 : ทะเบียนจ่าย
3 : ทะเบียนส่ง
4 : ทะเบียนเก็บ

5. (ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….

คืออะไร
1 : ใบรับหนังสือ
2 : ทะเบียนหนังสือรับ
3 : ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ
4 : ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

6. การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
1 : ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
2 : ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
3 : ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป
4 : ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

7. การเสนอหนังสือคืออะไร
1 : การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
2 : การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
3 : การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4 : การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

8. เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
1 : ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
2 : ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
3 : ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
4 : ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน

9. การร่างหนังสือคืออะไร
1 : การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
2 : การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
3 : การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
4 : การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ

10. ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
1 : ลงทะเบียนรับหนังสือ
2 : ประทับตรารับหนังสือ
3 : เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
4 : ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

11. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
1 : การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
2 : การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
3 : การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
4 : ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.

12. การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
1 : แบบฟอร์ม
2 : ใจความ
3 : วรรคตอน
4 : ตัวสะกดการันต์

13. การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
1 : ท้ายหนังสือ
2 : ให้เห็นได้ชัด
3 : บนหัวหนังสือ
4 : ตรงไหนก็ได้

14. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
1 : 4
2 : 3
3 : 2
4 : ประเภทเดียว

15. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
1 : เวลาเลิกประชุม
2 : ผู้จดรายงานการประชุม
3 : ผู้ตรวจรายงานการประชุม
4 : วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

16. ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
1 : ประธานกล่าวเปิดประชุม
2 : บอกเรื่องที่จะประชุม
3 : การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
4 : การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

17. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
1 : 5 ปี
2 : 10 ปี
3 : 15 ปี
4 : 20 ปี

18. การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ด่วนมาก"
1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

19. การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง"
1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

20. การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ"
1 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
2 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
3 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
4 : ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้