ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 10991เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมการแพทย์  2559

 

รับเยอะ 60 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ : 
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
โดยรับสมัครจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 อัตรา 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : File แนบ


 ติดตาม ข่าวเปิดสบองานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1

-----------------------------------------------


แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ

- ความรู้เกี่ยวกับ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ
- นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
- นักทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏบัติการ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
- อื่นๆ

แนวข้อสอบ พยาบาล กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
7 ถาม - ตอบ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
8 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
9 ระบบภูมิคุ้มกัน
10 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
9 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
7 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
9 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
9 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
6 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

แนวข้อสอบ นิติกร  กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

  • รูปภาพ:นักวิทยาศาสตร์การแพทย์.jpg
  • รูปภาพ:ผุ้ช่วยพยาบาล.jpg
  • รูปภาพ:พยาบาล.jpg
คำค้นที่เกี่ยวข้อง: แพทย์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
— (admin) ตอบกลับ ถูกดัน โดยผู้ดูแล (2015-11-24 08:23) —
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเปล
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องยา
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
Re:กรมการแพทย์ เปิดสอบสอบ   วันที่ 8 – 17 เมษายน 2557
แนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
ก. 14 มกราคม 2546 ข. 14 มกราคม 2547
ค. 15 มกราคม 2547 ง. 16 มกราคม 25472. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
ก. 15 มกราคม 2546 ข. 15 มกราคม 2546
ค. 1 มกราคม 2547 ง. 2 มกราคม 2547
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 2 ข. 3
ค. 4 ง. 6
7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการประจำ
8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
ก. 2 ข. 4
ค. 5 ง. 6
9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานชำนาญการ ข. กลุ่มงานเทคนิค
ค. กลุ่มงานทั่วไป ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
ก. 4 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกินคราวละ 4 ปี ง. ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี
12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
ก. ตามระเบียบ ก.พ. ข. ตามระเบียบ คพก.
ค. สากลนิยม ง. ข้อกำหนดของกฎกระทรวง
13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด
ก. มีนาคม ข. พฤษภาคม
ค. มิถุนายน ง. ธันวาคม
14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก. 7 วัน ข. ติดต่อกัน 7 วัน
ค. 15 วัน ง. 15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด
ก. 5 วัน ข. 5 วันทำการ
ค. ภายใน 7 วัน ง. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินค่าตอบแทน
ค. ปลดออก ง. ไล่ออก
17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. ค.พ.ร. ข. คพร.
ค. คพ.ร. ง. ค.พร.
18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.
19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ก. ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
ข. ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ค. ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ง. ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
21. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท ง. 8 ประเภท22. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
ก. ทั่วไป ข. พิเศษ
ค. บริการ ง. วิชาชีพเฉพาะ23. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ
ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ค. ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ง. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน25. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดเงินค่าตอบแทน ง. ไล่ออก26. ข้อใด หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. คพร. ข. ค.พ.ร.
ค. ค.พร. ง. คพ.ร27. ข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. เลขาธิการข้าราชการพลเรือน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
แนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
ก. 14 มกราคม 2546 ข. 14 มกราคม 2547
ค. 15 มกราคม 2547 ง. 16 มกราคม 25472. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
ก. 15 มกราคม 2546 ข. 15 มกราคม 2546
ค. 1 มกราคม 2547 ง. 2 มกราคม 2547
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 2 ข. 3
ค. 4 ง. 6
7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการประจำ
8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
ก. 2 ข. 4
ค. 5 ง. 6
9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานชำนาญการ ข. กลุ่มงานเทคนิค
ค. กลุ่มงานทั่วไป ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
ก. 4 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกินคราวละ 4 ปี ง. ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี
12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
ก. ตามระเบียบ ก.พ. ข. ตามระเบียบ คพก.
ค. สากลนิยม ง. ข้อกำหนดของกฎกระทรวง
13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด
ก. มีนาคม ข. พฤษภาคม
ค. มิถุนายน ง. ธันวาคม
14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก. 7 วัน ข. ติดต่อกัน 7 วัน
ค. 15 วัน ง. 15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด
ก. 5 วัน ข. 5 วันทำการ
ค. ภายใน 7 วัน ง. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินค่าตอบแทน
ค. ปลดออก ง. ไล่ออก
17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. ค.พ.ร. ข. คพร.
ค. คพ.ร. ง. ค.พร.
18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.
19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ก. ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
ข. ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ค. ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ง. ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
21. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท ง. 8 ประเภท22. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
ก. ทั่วไป ข. พิเศษ
ค. บริการ ง. วิชาชีพเฉพาะ23. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ
ก. มีสัญชาติไทย ข. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ง. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ค. ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ง. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน25. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดเงินค่าตอบแทน ง. ไล่ออก26. ข้อใด หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. คพร. ข. ค.พ.ร.
ค. ค.พร. ง. คพ.ร27. ข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. เลขาธิการข้าราชการพลเรือน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
วิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล>>

สภาการพยาบาล ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นองค์กรวิชาชีพ
ข. เป็นนิติบุคคล
ค. เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาล
ง. ดำเนินการโดยพยาบาลเท่านั้น

ตอบ ข้อ ข. เป็นนิติบุคคล

การกระทำในกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลที่ถูกต้อง คือ
ก. ทำการรักษาพยาบาล
ข. การรักษาโรค
ค. ป้องกันโรคระบาด
ง. การช่วยเหลือผู้ป่วย

ตอบ ข้อ ค. ป้องกันโรคระบาด

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสามัญ คือ
ก. ไม่เป็นโรคระยะไม่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ
ข. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ค. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ง. เป็นโรคไม่ร้ายแรง

ตอบ ข้อ ค. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ คือข้อใด
ก. เลือกตั้งนายกสภาการพยาบาล
ข. สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล
ค. เลือกตั้งอนุกรรมการสภาพยาบาล
ง. ตรวจสอบการทำงานของนายกสภาการพยาบาล

ตอบ ข้อ ข. สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล

พยาบาลคนหนึ่งจบการศึกษาปีการศึกษา 2537 ในประเทศไทย เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ไม่ได้ขอใบประกอบโรคศิลป์ ถ้าต้องการ
ขอใบประกอบโรคศิลป์จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ผ่านการสอบของสภาและขอใบประกอบโรคศิลป์
ข. ผ่านการอบรมและขอใบประกอบโรคศิลป์
ค. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
ง. ไม่ต้องกระทำการใดๆ เพราะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ

ตอบ ข้อ ค. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล


พยาบาลคนดังกล่าวจะได้รับตำแหน่งอะไร และระดับไหน
ก. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
ข. พยาบาลวิชาชีพชั้น 2
ค. พยาบาลวิชาชีพชั้น 1
ง. พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 2

ตอบ ข้อ ก. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1

การพ้นวาระของนายกสภาการพยาบาล เมื่อใด
ก. 4 ปี
ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง
ค. พ้นจากสมาชิกสามัญ
ง. ลาออก

ตอบ ข้อ ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง

การเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลในข้อใด ที่ไม่ต้องเลือกจากสมาชิกสภาการพยาบาล
ก. อุปนายก
ข. ประชาสัมพันธ์
ค. เลขาธิการ
ง. เหรัญญิก

ตอบ ข้อ ค. เลขาธิการ

นางสาว ก ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ นางสาว ก จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ส่งคืนใบอนุญาตภายใจ 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ
ข. ไม่ต้องคืนใบอนุญาต
ค. ยื่นเรื่องขอสอบใบอนุญาตภายใน 15 วัน
ง. รอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่

ตอบ ข้อ ก. ส่งคืนใบอนุญาตภายใจ 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ

เรื่องใดที่ต้องขอความเห็นจากสภานายกเป็นพิเศษก่อน
ก. การขอใบอนุญาตเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ
ข. การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ค. พักใช้ใบอนุญาต
ง. การขอใบประกอบโรคศิลป์

ตอบ ข้อ ค. พักใช้ใบอนุญาต

ในการประชุมของคณะกรรมการสภา มีคณะกรรมการมาประชุม 9 คน ถ้าจะมีการลงมติในที่ประชุมจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด
ก. ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)
ข. 5 เสียง
ค. 7 เสียง
ง. 9 เสี่ยง (เท่ากับคณะกรรมการที่มาประชุม)

ตอบ  ก. ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)

สมาชิกที่เลือกจากบุคคลใน หรือนอกสภาการพยาบาล คือ
ก. กรรมการกิตติมศักดิ์
ข. กรรมการสภา
ค. กรรมการวิจัย
ง. กรรมการเลขาธิการ

ตอบ  ก. กรรมการกิตติมศักดิ์

การพ้นวาระของสมาชิกกรรมการสภาการพยาบาล
ก. การล้มละลาย
ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ค. เป็นโรคประจำตัว
ง. ถูกทั้งหมด

ตอบ  ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ถ้าตำแหน่งของกรรมการสามัญว่างลง 1 ตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ไม่ต้องเลือกใหม่ เพราะว่างเพียง 1 ตำแหน่ง
ข. แต่งตั้งได้เลยจากสมาชิกสามัญ
ค. แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
ง. ไม่ต้องเลือกใหม่ รอให้พ้นวาระ

ตอบ  ค. แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

นางสาวแนนซี่ จบพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากต่างประเทศ เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์พยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งควบคุมโดยสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง ถ้านางสาวแนนซี่ขึ้นปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย ท่านคิดว่าการกระทำของนาวสาวแนนซี่ เป็นอย่างไร
ก. ไม่ผิด เพราะทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลรับรอง
ข. ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย
ค. ไม่ผิด เพราะเป็นการทำงานได้ตามวิชาชีพ
ง. ผิด เพราะไม่ได้ผ่านการสอบของสภาการพยาบาลในประเทศไทย


ตอบ    ข. ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย

การพิจารณาให้สมาชิกพันจากสมาชิกภาพ ต้องกระทำดังนี้คือ ถ้าคณะกรรมการมาประชุมทั้งหมด 16 คน จะต้องใช้เสียงกี่เสียง
ก. 10 เสียง
ข. 8 เสียง
ค. 11 เสียง
ง. 16 เสียง

ตอบ  ค. 11 เสียง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-11-24
— (admin) ตอบกลับ ถูกดัน โดยผู้ดูแล (2015-11-24 08:23) —
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเปล
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องยา
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2016-03-19
ใฟม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้