ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2522เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม

 
ระดับ : *

ข้อใดคือความหมายของเครือข่าย

ก. การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

ข. การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

ค. การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะประสานงานกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

2. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของนิยามเครือข่าย

ก. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ

ข. กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ค. การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ

ง. ถูกทุกข้อ

3. การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน คือเครือข่ายชนิดใด

ก. เครือข่ายเทียม                                                               ข. เครือข่ายแท้

ค.  เครือข่ายลวง                                                                   ง. ไม่มีข้อถูก

4. เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสำคัญกี่ประการ

ก. 3  ประการ                                                                     ข. 4 ประการ

ค.   5  ประการ                                                                      ง.  7 ประการ

5. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย (แท้)

ก. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                                ข. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน

ค.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                           ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

6. องค์ประกอบใดที่เป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ก. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                 ข. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

ค.  มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน                                   ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

7. การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   คือองค์ประกอบใดของเครือข่าย

ก. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย        ข. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ค.   มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน                           ง. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

8. กระบวนการที่สำคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำอย่างเข้มแข็ง คือองค์ประกอบใดของเครือข่าย

ก. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน                         ข. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

ค.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย          ง. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

9. ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายควรเป็นอย่างไร

ก. เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว                                                        ข. เป็นผู้รับฝ่ายเดียว

ค.   เป็นการแลกเปลี่ยนกัน                                                ง. ถูกทุกข้อ

10. เครือข่ายแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก.  5  ลักษณะ                                                                    ข. 2  ลักษณะ

ค.    ลักษณะเดียว                                                 ง.  3 ลักษณะ

11. เครือข่ายประเภทใดมักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกัน

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทุกข้อ

12. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ มักเกิดขึ้นในพื้นที่ใด

ก. จากความเป็นเครือญาติ                                                             

ข. จากคนในชุมชน

ค. จากภูมิลำเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน

ง. ถูกทุกข้อ

13. เครือข่ายประเภทใด มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทุกข้อ

14. เครือข่ายประเภทใด มักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทั้ง  ก และ ค

15. เครือข่ายประเภทใด เป็นการทำงานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทั้ง ก และ ข

16. เครือข่ายประเภทใด เป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทั้ง ก และ ข

17. เครือข่ายวิวัฒนาการกำเนิดเริ่มขึ้นที่บุคคลใด

ก. กลุ่มบุคคล                                                                     ข. องค์กร

ค.   บุคคลใดบุคคลหนึ่ง                                                     ง. ถูกทั้ง ก และ ข

18. เครือข่ายประเภทใด ที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรกเริ่ม

ก. เครือข่ายจัดตั้ง                                                              ข. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ   

ค.  เครือข่ายวิวัฒนาการ                                                      ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

19. LINK  หมายถึงอะไร

ก. การฟื้นฟู                                                                       ข. การสร้างเครือข่าย

ค.   การสนับสนุน                                                                               ง. การเชื่อมโยง                   

20. ตัวอักษร  L  ในคำว่า LINK  หมายถึงอะไร

ก. การลงทุน                                                                      ข. การฟูมฟักบำรุง

ค.  การเรียนรู้                                                                        ง. การรักษาสัมพันธภาพ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ / ประเภทของคนพิการ
ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
- แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้