ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3497เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2558

 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ม.ค. -9 ก.พ. 2558  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 9 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38ค.(2)  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.4 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (หน้า 7)

2. จำนวนตำแหน่งวา่งครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 3 ตำแหน่ง

2.4 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_ฉบับชั่วคราว_ พุทธศักราช 2557

- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความรู้ตามกลุ่มงานที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้