ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6223เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ๑๕๘ อัตรา 25 เม.ย.-20พ.ค.57

 
— หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2016-10-01) —

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ๑๕๘ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗


๑. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
๑. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๕. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๖. ช่างสำเรวจปฏิบัติงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๗. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๙. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๑. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
๑๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
๑๓. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
๑๔. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

๒ อัตรา
๒๐ อัตรา
๓๐ อัตรา
๑๐ อัตรา
๑๐ อัตรา
๒๕ อัตรา

๔ อัตรา
๑๕  อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๓๕ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา


-

๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ สำนักงาน ก.ก. ที่เว็บไซต์http://ksb.bangkok.go.th/
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
รายละเอียดประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
-


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม.  กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
 ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ใหม่ล่าสุด 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ใหม่ล่าสุด 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) ใหม่ล่าสุด 
๑. โภชนากรปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๓. นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน  ใหม่ล่าสุด 
๔. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๕. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๖. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๗. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ใหม่ล่าสุด 
๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๑. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
๒. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุด 
๓. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
๔. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
๕. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
๖. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบ สำนักงานตลาด กทม ใหม่ล่าสุด 
และตำแหน่งอื่นๆ  • รูปภาพ:กทม22.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร
084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม
ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nattapong6969@gmail.com[/email]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้