ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5560เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เก็งเน้นๆแนวข้อสอบ นสต. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

 แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ปี 2557

1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน 

 ก. อ้างถึง ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ค. คำลงท้าย ง. ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ 

 ตอบ ง. 

2. โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด 

 ก. กองและแผนก ข. กรมและแผนก 

 ค. กรมและหน่วยงาน ง. กรมและกอง 

 ตอบ ง. 

3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด 

 ก. กอง ข. กรม 

 ค. แผนก ง. กระทรวง 

 ตอบ ก. 

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่ 2 ของงานสารบรรณฯ 

 ก. หนังสือภายนอก 

 ข. หนังสือภายใน 

 ค. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 

 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

 ตอบ ข. 

5. หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง มีขนาดเท่าไร 

 ก. ´ 3 ซ.ม. ข. ´ 6 ซ.ม. 

 ค. ´ 9 ซ.ม. ง. ´ 9 ซ.ม. 

 ตอบ ข. 

6. หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว ว ไว้ที่ใด 

 ก. มุมของด้านขวา ข. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

 ค. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน ง. หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

 ตอบ ข. 

7. มท. เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด 

 ก. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

 ข. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ 

 ค. การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ 

 ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ตอบ  ก. 

8. กห. เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด 

 ก. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ 

 ข. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา 

 ค. ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม 

 ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ตอบ ก. 

9. รย. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย 

 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 

 ค. ภาคตะวันออก ง. ภาคใต้ 

 ตอบ ค. 

10. ภก. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย 

 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 

 ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคใต้ 

 ตอบ ง. 

11. ชม. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย 

 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง 

 ค. ภาคใต้ ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ตอบ ก. 

12. หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร 

 ก. ถึง ข. เรียน 

 ค. กราบเรียน ง. ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้ 

  ตอบ ค. 

13. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร 

 ก. ทูล ข. กราบทูล 

 ค. นมัสการ ง. ขอประทานกราบทูล 

 ตอบ ง. 

14. หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร 

 ก. ข้าพเจ้า ข. กระผม ผม 

 ค. ดิฉัน ท่าน ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. 

15. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา คือหนังสือชนิดใด 

 ก. บันทึก (Memorandum) ข. บันทึกช่วยจำ (Aide Memories) 

 ค. หนังสือกลาง (Note Verbal) ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 ตอบ ข. 

16. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ คือหนังสือตามข้อใด 

 ก. หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note) 

 ข. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) 

 ค. หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)

 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 ตอบ ง. 

17. งานสารบรรณ คือข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน 

 ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น 

  ตอบ ก. 

18. หนังสือราชการมี 

 ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด 

 ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด 

 ตอบ ค. 

19. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี 

 ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด 

 ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด 

 ตอบ ข. 

20. หนังสือราชการ คือ 

 ก. หนังสือสั่งราชการ ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ 

 ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ง. หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล 

 ตอบ ค.


เก็งเน้นๆแนวข้อสอบ นสต. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน         
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556

เก็งเน้นๆแนวข้อสอบ นสต. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
       - เน้นๆแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
       - เน้นๆแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
       - เน้นๆแนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
       - เน้นๆแนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
       - เน้นๆแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายละเอียด)
       - เน้นๆแนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555

- เน้นๆแนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  • รูปภาพ:นายสิบตำรวจ-อก..jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้