ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1582เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เปิดสอบ โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 2559

 
— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2016-10-01) —

โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา 2559

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ามติที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. เปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งกลุ่มครูวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และกลุ่มวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ต้องเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มหากสอบบรรจุได้ (ไม่จบวุฒิครูก็สมัครสอบได้)
– ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตรา
– ในส่วนของ สอศ จำนวน 224 อัตรา
– ในส่วนของ กศน. 10 อัตรา

2. รับสมัครจากกลุ่มนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 5 ที่จบการศึกษาในปี 2559 – 2563 จำนวน 26,732 คน  และจากนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  เรียนปี 2559 – 2563 เพื่อที่จะจบระดับปริญญาตรีในปี 2564 – 2568 จำนวน 21,651 คน
โดยรวมทั้งโครงการครูคืนถิ่น จะบรรจุได้ จำนวน 48,374 อัตรา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ติดตามข่าว เปิดสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. ได้ที่ https://www.facebook.com/loveteacher1
------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบสำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
1 ความรู้เกี่ยวกับ-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
8 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
10 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมเล่ม
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเภณี
- แนวข้อสอบกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.251
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจุบัน 2558
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน
- แนวข้อสอบ คุณะรรม จริยธรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

- แนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย


แนวข้อสอบ กศน. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียดประกอบด้วย
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบร 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี + แนวข้อสอบ
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
- ถาม-ตอบ พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบัยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา 2547 แก้ไข
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษนอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัย 2551
- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษแห่งชาติ 2542 และแก้ไข
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย (แบับชั่วคราว) 2557
- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน


แนวข้อสอบ กศน. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายละเอียดประกอบด้วย
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 - 2559
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบการบริหารและจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบกฏหมายทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษนอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัย 2551
- ถาม-ตอบ พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย (แบับชั่วคราว) 2557

- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน


แนวข้อสอบ ครู กศน. ตำบล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนโยบาย สำนักงาน กศน.
ความรู้เรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนการสอน กศน
แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


แนวข้อสอบวิชาเอกครูอาชีวศึกษา (สอศ)

สอบครูอาชีวศึกษา ภาค ก
1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
13 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
15 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

สนใจ แนวข้อสอบโครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ ติดต่อที่
โทร : 089-2689074
Line : 0892689074


** ข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
เลขที่บัญชี 549-2-16995-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้