เวอร์ชันเต็ม: [-- วิชางานสารบรรณ สายอำนวยการ ชุด 2 --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> คู่มือเตรียมสอบตำรวจ -> วิชางานสารบรรณ สายอำนวยการ ชุด 2 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

chatchai1 2011-05-27 10:20

วิชางานสารบรรณ สายอำนวยการ ชุด 2

61.หนังสือภายนอก คำขึ้นต้นและคำลงท้ายให้ใช้อย่างไร
-
ตามฐานะของผู้รับหนังสือ

62.
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่าอย่างไร
-
คำขึ้นต้น กราบเรียน คำลงท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

63.
หนังสือที่จัดทำขึ้น โดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ
- 1
ฉบับ

64.
หนังสือชนิดใดที่ใช้ติดต่อราชการได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
-
หนังสือประทับตรา

65.
หนังสือประเภทใดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
-
หนังสือด่วนที่สุด

66.
การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมทำได้กี่วิธี
- 3
วิธี ได้แก่ (จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ)(จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ) (จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม)

67.
การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือภายนอก ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับใด
-
กรมและกอง

68.
กรณีที่ได้รับหนังสือ..(ด่วนภายในเวลาที่กำหนด..ด่วนที่สุด..ด่วนมาก) พร้อมกันให้ปฏิบัติหนังสือประเภทใดก่อน
-
ด่วนภายในเวลาที่กำหนด

69.
การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ หลังคำว่า ที่ของหนังสือประทับตราให้ใช้รหัสตัวเลขกี่ตัว
- 5
ตัว

70.
หัวข้อใดที่ลงรายละเอียดเหมือนกันทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
-
ลงชื่อและตำแหน่ง

71.
การระบุชั้นความเร็ว ให้ใช้ตัวอักษรสีอะไร
-
สีแดง (ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและบนซอง..โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน )

72.
ใครมีหน้าที่พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย
-
คณะกรรมการทำลายหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง

73.
หนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด
-
ไม่มีคำลงท้าย

74.
การทำสำเนาต่อไปนี้ ต้องมีผู้รับรองสำเนาว่าสำเนาถูกต้อง
-
การทำสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
-
การทำสำเนาโดยลอกจากต้นฉบับ
-
การทำสำเนาโดยคัดจากต้นฉบับ

75.
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณโดยเร็ว จะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร
-
ด่วนมาก

76.
การลงรายละเอียดในหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วย
-
ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)
-
ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น
-
วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
-
เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
-
คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม ละคำลงท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
-
ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
-
ลงชื่อและตำแหน่ง (ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือภายนอก)
ในกรณีที่ กรทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้

77.
ระเบียบ จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
-
หนังสือสั่งการ (หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ)

78.
หนังสือราชการภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท
- 2
ประเภท (ได้แก่ หนังสือที่ต้องลงชื่อ หนังสือที่มิต้องลงชื่อ)

79.
หนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด
-
ไม่มีคำลงท้าย

80.
หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้แก่
-
ด่วนที่สุด, ด่วนมาก, ด่วน

81.
กำหนดการจ่าหน้าซองหนังสือ ออกซองออกเป็นกี่ส่วน
- 9
ส่วน

82.
เรื่องที่ไม่มีความสำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือใด
-
หนังสือประทับตรา

83.
หนังสือภายใน ตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คือ
-
หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดานบันทึกข้อความ

84.
หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และมีคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า...5 ปี

85.
คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้าใช้กับ
-
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-
สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
-
สมเด็จพระบรมราชชนนี
-
พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
-
สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์

86.
หนังสือประทับตรา คือ
-
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากาหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา

87.
หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่
-
คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ

88.
คำสั่งคือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ

89.
ระเบียบคือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ

90.
ข้อบังคับคือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดานตราครุฑ

91.
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิดได้แก่
-
ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว

92.
ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้กระดาษตราครุฑ

93.
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ

94.
ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ (ไม่ต้องใช้ตราครุฑ)
95.
วิธีเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น
-
การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

96.”
คำสั่งเมื่อจบข้อความแล้ว ข้อความสุดท้ายต่อไปก่อนลงชื่อผู้ออกคำสั่งคือข้อความว่าอะไร
-
สั่ง ณ วันที่................

97.
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด ได้แก่
-
หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น

98.
การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า ห้ามทำลายใช้หมึกสีอะไร
-
สีแดง (ห้ามทำลาย เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป)

99.
หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ปฏิบัติดังนี้
-
ให้ประทับตราคำว่าเก็บถึง พ.ศ.....ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง

100.”
ระเบียบเมื่อจบข้อความแล้ว ข้อความสุดท้ายต่อไปก่อนลงชื่อผู้ออกระเบียบคือข้อความ..
- “
ประกาศ ณ วันที่......
ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดคอร์ส DVD+เอกสาร:สอบนายสิบตำรวจปี 2554

ราคาชุดละ 2,500 บาท

ประกอบด้วยเนื้อหา

สายอำนวยการ 
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (VCD)
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (VCD)


– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD)

– จริยธรรมทั่วไป – คอมพิวเตอร์ (เอกสาร )
สายป้องกันและปราบปราม
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน (VCD,MP3)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (VCD)


ตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท 

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.com
รายละเอียดเพิ่ม แจกแนวข้อสอบ


เวอร์ชันเต็ม: [-- วิชางานสารบรรณ สายอำนวยการ ชุด 2 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.035886 second(s),query:1 Gzip enabled