เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

chatchai1 2011-06-01 08:47

แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน

 แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน                     1
1.   พระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
1.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.   ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ข้อใดมิใช่ประเทศสมาชิก
1.  มาเลเซีย               2.  ฟิลิปปินส์
3.  สิงคโปร์               4.  อินเดีย
3.   ตลาดส่งออกของไทยที่ใหญ่ที่สุดตามสถิติการค้าปี 2549 คือ
1.  สหภาพยุโรป            2.  ญี่ปุ่น
3.  กลุ่มประเทศอาเซียน         4.  สหรัฐอเมริกา
4.   พระนครคีรี เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า
1.  ภูเขาทอง      2.  เขาวัง          3.  ภูชี้ฟ้า        4.  เขาย้อย
5.   การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ที่จัดแข่งขันไปเมื่อ ธันวาคม 49 ที่ผ่านมามีขึ้นที่ใด
1.  กวางจู         2.  ฟูกูโอกะ          3.  โดฮา        4.  ปูซาน
6.   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
1.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         2.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
3.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         4.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช
7.   แบกแดด เป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในประเทศใด
1.  เอทิโอเปีย            2.  อีรัก               
3.  โอมาน                4.  โซมาเลีย
8.   ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล
1.  โปแลนด์            2.  โบลิเวีย
3.  เวเนซูเอล่า            4.  วานูอาตู
- 2 -
9.   เกาะช้างอยู่ในจังหวัดใด
1.  จันทบุรี               2.  สุราษฎร์ธานี                 
3.  ตราด                      4.  ระยอง
10.   ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้นับถือศาสนาใด
1.  อิสลาม               2.  คริตส์นิกายโปรเตสแตนท์
3.  คริตส์นิกายโรมันคาธอลิก      4.  คริตส์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์
11.   เหตุการณ์ที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการสิ้นสุดของสงครามเย็นคือ
1.   การยุติสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1975
2.   การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
3.   การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปในช่วง ค.ศ. 1989 – 1991
4.   การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1991
12.   สหภาพศุลกากร (customs union) หมายถึง
1.   การรวมกลุ่มโดยมีการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างรัฐสมาชิก
2.   การรวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงระหว่างรัฐสมาชิกสำหรับการมีการค้าเสรีระหว่างกันและมีนโยบายด้านภาษีศุลกากรร่วมกัน  สำหรับการค้ากับรัฐอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม
3.   การรวมกลุ่มเพื่อการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างรัฐสมาชิกโดยเสรี
4.   การรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับตลาดร่วม (common market)
13.   กระบวนการที่เรียกว่า  “อนุญาตโตตุลาการ”  (arbitration)  หมายถึง
1.   การเจรจาไกล่เกลี่ย
2.   การทำความตกลงประนีประนอม
3.   กระบวนการตัดสินคดีที่มีผลบังคับต่อคู่กรณี
4.   กระบวนการเฉพาะในการตัดสินข้อพิพาทโดยที่ฝ่ายที่สามที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินโดยมีผลบังคับต่อคู่กรณี
14.   เลขาธิการสหประชาชาติคนแรกชื่ออะไร
1.  Dag Harmmarskjold         2.  U Thant
3.  Trygve Lie            4.  Kurt Waldheim
- 3 -
15.   ชื่อทางการของประเทศลาวในปัจจุบันคือ
1.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
3.   สาธารณรัฐประชาชนลาว
4.   สาธารณรัฐสังคมนิยมลาว
16.   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงใด
1.   สำนักนายกรัฐมนตรี
2.   กระทรวงกลาโหม
3.   กระทรวงมหาดไทย
4.   กระทรวงความมั่นคง
17.   พระมหาชนกในพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”  ครองราชย์สมบัติอยู่ในเมือใด
1.  กรุงจัมปาปูระ
2.  เมืองโพธิยาลัย
3.  กรุงมิถิลา
4.  นครกาลจัมปากะ
18.   ตึก  Pentagon  คือ สถานที่ทำการของหน่วยงานใดในสหรัฐอเมริกา
1.  สภาความมั่นคงแห่งชาติ   
2.  กระทรวงกลาโหม
3.  กระทรวงการต่างประเทศ
4.  หน่วยสืบราชการลับ CIA
19.   เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนล่าสุด (2007) เป็นคนชาติอะไร
1.  สหรัฐ               2.  บังคลาเทศ
3.  จีน               4.  อินเดีย
20.   ทะเลอาณาเขต มีความกว้างที่นับจากชายฝั่งไปเท่าใด
1.   12 ไมล์ทะเล            2.   22 ไมล์ทะเล
3.   24 ไมล์ทะเล            4.   200 ไมล์ทะเล
- 4 -
21.   สินค้าเกษตรของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบันคือ
1.  อ้อย               
2.  ผลไม้
3.  ข้าว               
4.  ยางพารา
22.   ขณะนี้ประเทศสมาชิกของเอเซียนมีทั้งหมด
1.  6  ประเทศ            
2.  8  ประเทศ
3.  10  ประเทศ            
4.  12  ประเทศ
23.   ประเทศสมาชิกในกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกตามข้อใด
1.   เม็กซิโกและแคนาดา
2.   แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
3.   เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
4.   ไม่มีข้อใดถูก
24.   ผู้นำประเทศของโลกคนใดที่อยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุด
1.   เฟอร์ดินาน มาคอส  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2.   คิมอิลซุง  ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ
3.   มหาธีร์ โมฮาหมัด  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
4.   ฟิเดล คาสโต  ประธานาธิบดีคิวบา
25.   จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตปริมณฑล
1.   นนทบุรี
2.   ปทุมธานี
3.   สมุทรสงคราม
4.   สมุทรปราการ
- 5 -
26.   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  เป็นข้อตกลงว่าด้วย
1.   การลดปริมาณการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
2.   การควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMOs)
3.   การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยากจนที่สุด
4.   การควบคุมกากนิวเคลียร์
27.   นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดคือบุคคลใด
1.   พลเอก สุจินดา  คราประยูร
2.   นายทวี   บุญเกต
3.   นายปรีดี   พนมยงค์
4.   นายควง   อภัยวงศ์
28.   ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ
1.   นายสัญญา  ธรรมศักดิ์   
2.   พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์
3.   นายธานินทร์  กรัยวิเชียร
4.   ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์
29.   หญ้าชนิดใดป้องกันการพังทลายของดินได้
1.  หญ้าแฝก            
2.  หญ้าหนวดแมว
3.  หญ้าคา               
4.  หญ้าแพรก
30.   วิคตอเรีย พอยท์ หรือเกาะสอง อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดใดของไทย
1.  ชุมพร               2.  ระนอง
3.  กาญจนบุรี            4.  ตาก
31.   ประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นที่จังหวัดใดเป็นประจำทุกปี
1.  ขอนแก่น            2.  อุดรธานี
3.  อุบลราชธานี            4.  ยโสธร
- 6 -
32.   ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.  ปาปัว นิวกินี            2.  ไต้หวัน
3.  พม่า               4.  เวียดนาม
33.   การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีใด
1.  ปี  2550               2.  ปี  2551      
3.  ปี  2552               4.  ปี  2553
34.   นครหลวงของประเทศติมอร์ตะวันออกคือ
1.  กรุงเดลี               2.  กรุงดิลี
3.  กรุงดิเล               4.  กรุงเดเล
35.   ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
1.  กัมพูชา               2.  ลาว
3.  ติมอร์ตะวันออก            4.  พม่า
36.   Power Point  หมายถึง
1.   อุปกรณ์ชี้ด้วยแสงเลเซอร์
2.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้นำเสนอรายงาน
3.   จุดรวมลมปราณ
4.   จุดรวมพลก่อนโจมตีข้าศึก
37.   ศอ.บต.คือ
1.   ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.   ศูนย์อำนวยการบริหารตลาดหลักทรัพย์
4.   ศูนย์อำนวยการบริหารการเลือกตั้งในต่างประเทศ
38.   ในปี พ.ศ. 2555  กรุงเทพฯ สถาปนาครบรอบ
1.  200  ปี               2.  210  ปี      
3.  220  ปี               4.  230  ปี
- 7 -
39.   ประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศใด
1.  เวียดนาม            2.  อินโดนีเซีย
3.  จีน               4.  ผิดทุกข้อ
40.   ต่อไปนี้ ข้อความใดไม่ถูกต้องมากที่สุด
1.   ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย
2.   ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก แต่สินค้าอาหารมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินค้าออกทั้งหมดของไทย
3.   องค์การการค้าโลกเป็นองค์กรระดับโลกแต่มีประเทศสมาชิกไม่ถึง  100  ประเทศ
4.   เอเปค เป็นเวทีปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกที่อยู่ในย่านเอเซียแปซิฟิก
41.   เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
1.  ราคาพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น         
2.  ค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น
3.  ราคาสินค้าลดต่ำลงแล้วจึงเพิ่มสูงขึ้น   
4.  ผิดทุกข้อ
42.   ต่อไปนี้ ความร่วมมือใดที่ไทยมิได้เป็นสมาชิก
1.  NAFTA         2.  AFTA        3.  ASEM         4. APEC
43.   การประชุม APEC   ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่
1.  โฮจิมินห์      2.  โดฮา      3.  ปักกิ่ง      4.  ฮานอย
44.   ต่อไปนี้หลักการใดมิได้เป็นหลักการของบทบัญญัติแกตต์ หรือองค์การการค้าโลก
1.  NT               2.  MFN
3.  Rule of origin            4.  GSP
45.   สำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation-NATO)  ตั้งอยู่ที่
1.  นครนิวยอร์ก            2.  กรุงปารีส
3.  กรุงบรัสเซลส์            4.  กรุงลอนดอน
- 8 -
46.   บุคคลใดไม่ใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
1.  นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2.  นายสมหมาย ภาษี
3.  นางอรนุช โอสถานนท์
4.  นายยงยุทธ์  มัยลาภ
47.   จังหวัดใดมีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของไทย
1.   นครราชสีมา   
2.   เชียงใหม่
3.   อุบลราชธานี
4.   นครศรีธรรมราช
48.   นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางไปนมัสการวิหารชินโตใดที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนของประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
1.  วิหารอิเซะ            2.  วิหารยะซุกุนิ
3.  วิหารโทโซกู            4.  วิหารเรียวอันจิ
49.   ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการต่อสู้ของมหาตมะ คานธี
1.   การต่อต้านการแบ่งแยกผิวและระบบวรรณะ
2.   การต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงโดยใช้หลักอหิงสา
3.   การต่อต้านชาวมุสลิมในประเทศอินเดีย
4.   การต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ
50.   ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
1.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์         
2.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
3.  นายอาสา  สารสิน         
4.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย

chatchai1 2011-06-01 08:48
เฉลยข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน    (หมายเหตุ คำถามและคำเฉลยจัดทำเมื่อปี 2550 ผู้อ่านพึงใช้วิจารณญาน)                    
1.   ตอบ   2  สร้างในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
2.   ตอบ   4  อินเดีย
3.   ตอบ   4  สหรัฐ
4.   ตอบ   2  เขาวัง
5.   ตอบ   3   กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
6.   ตอบ   3  จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
7.   ตอบ   2  แบกแดด เป็นเมืองหลวงของอีรัก
8.   ตอบ   2  โบลิเวียเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และไม่มีทางออกสู่ทะเล
9.   ตอบ   3  เกาะช้างอยู่ใน จว.ตราด เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
10.   ตอบ   3  คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกเป็นนิกายที่มีประชาชนนับถือมากที่สุดในโลกรวมทั้งในอเมริกาใต้ด้วย
11.   ตอบ   2  การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ที่กั้นระหว่างเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกแล้วรวมกันเป็นประเทศเดียวเป็นเสมือนการสิ้นสุดของสงครามเย็นระหว่างฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐเป็นผู้นำกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซียเป็นผู้นำ
12.   ตอบ   2  เป็นการรวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีระหว่างกัน ฯลฯ
13.   ตอบ   4  อนุญาโตตุลาการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ (รวมทั้งเรื่องขัดแย้งทางแพ่งภายในประเทศด้วย) โดยการให้คนกลาง (ที่ไม่ใช่ศาล) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาท
14.   ตอบ   3  เลขาธิการสหประชาชาติจนถึงปัจจุบันมี 8 คน ดังนี้  Trygve lie ชาวนอรเวย์    Dag Hammarsjold ชาวสวีเดน   U-Tan  ชาวพม่า    Kurt Waldheim  ชาวออสเตรีย ฮาเวียร์ เปเรซ Javier Perez de Cuellar  ชาวเปรู    Butros Butros Gali  ชาวอียิปต์   Kofi Annan ชาวกานา  และ Ban Kree Moon ชาวเกาหลีใต้  
15.   ตอบ   1  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16.   ตอบ   1  สังกัดอยู่ใน สำนักนายกรัฐมนตรี
17.   ตอบ   3  กรุงมิถิลา
- 17 -
18.   ตอบ  2  เป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ
19.   ตอบ   1  เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ คนล่าสุดคือนายอัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และสถาบันอากาศแห่งโลก  ได้รับรางวัลร่วมกัน
20.   ตอบ   1  ทะเลอาณาเขตมีความกว้างนับจากชายฝั่งที่น้ำลดมากที่สุด ออกไปไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล  เขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเล  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 200 ไมล์ทะเล  
21.   ตอบ   4  ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ส่วนข้ออื่นแม้จะส่งออกปริมาณมากแต่ตีมูลค่าเป็นเงินได้น้อยกว่า
22.   ตอบ   3  ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  เวียดนาม พม่า เขมร
23.   ตอบ   3 NAFTA  ประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเทศ คือเม็กซิโก สหรัฐ แคนาดา
24.   ตอบ   4  นายฟิเดล คาสโต ประธานาธิบดีคิวบา
25.   ตอบ   3  จังหวัดในเขตปริมณฑล คือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
26.   ตอบ   1  เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ลงนามหมดแล้ว ยกเว้นสหรัฐ
27.   ตอบ   2  นายทวี  บุญเกตุ  เป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดส่วนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระยะเวลานานที่สุดคือ จอมพล ป  พิบูลสงคราม
28.   ตอบ   2  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  อดีตนายกฯ ปี 2523 -2529 เป็นประธานองคมนตรี
29.   ตอบ   1 หญ้าแฝก ซึ่งมีรากยาวมาก ป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้
30.   ตอบ   2  วิคตอเรียพอยท์ หรือเกาะสองอยู่ในเขตพม่า ตรงข้ามจังหวัดระนอง
31.   ตอบ   4  ประเพณีบุญบั้งไพ เป็นประเพณีประจำจังหวัดยโสธร
32.   ตอบ   2  ใต้หวัน
33.   ตอบ   2   ปี พ.ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008  ที่ประเทศจีน
34.   ตอบ   2  กรุงดิลี เป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออก
35.   ตอบ   1 กัมพูชา เป็นประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังสุด
36.   ตอบ   2 เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการนำเสนอผลงาน
- 18 -
37.   ตอบ   2  เป็นศูนย์สำหรับอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อ กอ.สสส.จชต. หรือกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นมาแทน และปัจจุบันกลับมาจัดตั้ง ศอ.บต.ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา
38.   ตอบ   4  กรุงเทพสถาปนาครบรอบ 200 ปี เมื่อ พ.. 2525 ดังนั้นปี 2555  ครบรอบ 230 ปี
39.   ตอบ   4  ไทยมีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศ คือ พม่า  ลาว  เขมร  มาเลเซีย
40.   ตอบ   3  องค์การค้าโลกมีสมาชิก  150 ประเทศในปัจจุบัน
41.   ตอบ   1  เมื่อเงินบาทในระบบมีมากขึ้นจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงสินค้าราคาสูงขึ้น และทำให้ราคาของพันธบัตรสูงขึ้นเช่นกัน
42.   ตอบ   1  NAFTA  เป็นเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ ซึ่งไทยไม่ได้เป็นสมาชิก
43.   ตอบ   4  การประชุม APEC ล่าสุด ปี 49 จัดที่เวียดนาม ครั้งต่อไปปี 50 จัดที่ออสเตรเลีย
44.   ตอบ   4  GSP เป็นหลักการที่ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของประเทศเจริญกว่าให้แก่ประเทศด้อยกว่า  และอยู่นอกกรอบ WTO
45.   ตอบ   3  กรุงบรัสเซลล์  ประเทศเบลเยี่ยม
46.   ตอบ   4  นายยงยุทธ มัยลาภ เป็นโฆษกรัฐบาล
47.   ตอบ   1  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของไทย รองจากกรุงเทพมหานคร   อันดับ 3   อบุลราชธานี   อันดับ 4   ขอนแก่น  อันดับ 5 เชียงใหม่
48.   ตอบ   2  การเดินทางไปนมัสการศาลเจ้ายาชุกุนิ ซึ่งเป็นที่ฝังศพทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างความไม่พอใจให้กับจีน และเกาหลีเพราะเป็นเสมือนการเชิดชูผู้ที่รุกรานและสังหารหมู่ประชาชนทั้งสองประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
49.   ตอบ   3  การต่อสู้ของมหาตมะคานธีไม่เกี่ยวกับการต่อต้านอิสลาม
50.   ตอบ   3  ราชเลขาธิการคนปัจจุบันคือ นายอาสา สารสิน


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.074762 second(s),query:2 Gzip enabled