เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> คู่มือเตรียมสอบตำรวจ -> ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

chatchai1 2011-06-17 11:15

ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข้อ 94 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ใช้ที่ใช้ถือปฏิบ ัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2506 2. พ.ศ. 2507
3. พ.ศ. 2522 4. พ.ศ. 2526
ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ? ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เป็นฉบับ พ.ศ. 2526 ตามข้อ 4
ข้อ 95. รหัสพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
1. กส 2. กก
3. กษ 4. กร
ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ข้อ 1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ให้กำหนดไว้ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ
ดังนั้น รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กษ ตามข้อ 3
ข้อ 96. ส่วนราชการใดที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
1. สำนักพระราชวัง 2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 4. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 1.1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ได้แก่
สำนักพระราชวัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดังนั้น ทั้งสำนักงานพระราชวังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานตรวจเงินดิน เป็นส่วน
ราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ตามข้อ 4
ข้อ 97. รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
1. นร. 2. นธ
3. นม 4. นส
ตอบข้อ 4. เหตุผลเพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ข้อ 1.2 รหัสพยัญชนะประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดไว้ ดังนี้
นครศรีธรรมราช นศ.
ดังนั้น รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ นศ ตามข้อ 4
ข้อ 98. Aide ? Memoire คืออะไร
1. หนังสือกลาง 2. บันทึกช่วยจำ
2. บันทึก 4. งานสารบรรณของโรงพยาบาล
ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 4
ข้อ 2.2.2 บันทึกช่วยจำ (Aide - Memoire )
ดังนั้น Aide - Memoire คือบันทึกช่วยจำ ตามข้อ 2.
ข้อ 99. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. 1 มกราคม 2526 2. 1 มิถุนายน 2526
3. 1 ตุลาคม 2526 4. 1 ธันวาคม 2526
ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้น
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
1 มิถุนายน 2526 ตามข้อ 2.
ข้อ 100. ? บันทึกช่วยจำ ? คืออะไร
1. หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียด
2. หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3
3. หนังสือที่ใช้สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญ
4. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา
ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.2.2 บันทึกช่วยจำ คือ หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา
ดังนั้น บันทึกช่วยจำ คือ หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนาตามข้อ 4
ข้อ 101. เลขหนังสือ ? ที่ นม 0015 ? ตัวเลข 15 หมายถึงแผนกอะไร
1. ขนส่ง 2. ปกครอง
3. สำนักงานจังหวัด 4. ประชาสงเคราะห์
ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้กำหนด
ดังนี้ กระทรวงคมนาคม ขนส่ง 15
ดังนั้น เลขที่หนังสือ ? ที่ นม 0015 ? ตัวเลข 15 หมายถึง ขนส่งตามข้อ 1
ข้อ 102. ? ทำการแทน ? ใช้ในกรณี
1. อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
2. ปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยทำการแทน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดคนใดทำการแทน
4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง
ข้อ 2.3 ทำการแทน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กำหนดให้ใช้คำว่า ทำการแทนในกรณีที่ตำแหน่ง
ข้าราชการฝ่ายตุลาการว่าลง หรือดำรงตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ดังนั้น ? ทำการแทน ? ใช้ในกรณีที่ อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
ตามข้อ 1.
ข้อ 103. ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วนรา ชการ
ที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกที่จะใช้เริ่มจากเลขอะไร
1. 00 2. 15
3. 50 4. 51
ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.4 ในกรณีที่ประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด ที่มิได้เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ใน
สังกัด ใช้รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด แล้วแต่กรณีให้ใช้ตัวเลขสองตัวแรก เริ่มจาก 51
เรียงไปตามลำดับ
ดังนั้น ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วน
ราชการที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกจะใช้เริ่มจาก เลข 51 เรียงไปตามลำดับ ตามข้อ 4.
ข้อ 104. ก่อนที่จะมีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ
1. พ.ศ. 2505 2. พ.ศ. 2506
3. พ.ศ. 2507 4. พ.ศ. 2508
ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2516
ดังนั้น ก่อนที่การใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
มาก่อน ตามข้อ 2.
ข้อ 105. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดบ้าง
1. ส่วนราชการ 2. สถานศึกษาของเอกชน
3. รัฐวิสาหกิจ 4. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน
สารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
ตามข้อ 1.
ข้อ 106. ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นพิเศษจากหน่วยงานอื่นแ ละมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติ
งานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว ้ ส่วนราชการนั้น จะกระทำ
ได้หรือไม่เพียงไร
1. ย่อมกระทำได้ 2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้ความชอบ
3. กระทำมิได้ 4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน
สารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกั บผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนั้น ส่วนราชการที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจา กที่ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ต้องขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนี้ ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ต้องให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 2.
ข้อ 107. ข้อใดมิใช่เป็นความหมายของ ? งานสารบรรณ ?
1. งานบริหารงานเอกสาร 2. การรับ การส่ง การรักษาเอกสาร
2. การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ 4. การยืม การทำลายเอกสาร
ตอบข้อ 3 เหตุผล เพราะระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
? งานสารบรรณ ? หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ จึงมิใช้ความหมายของ ? งานสารบรรณ ? ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ตามข้อ 3.
ข้อ 108. งานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายความว่าอย่างไร
1. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการด้วยกัน
2. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ และมิใช่ส่วนราชการ
3. งานเกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มตั้งการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม
จนถึงการทำลาย
4. ที่กล่าวแล้วไม่มีข้อใดถูก
ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ? งานสารบรรณ ? หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น งานสารบรรณ มีความหมายตามข้อ 3.
ข้อ 109. ? บรรณสาร ? หมายถึงอะไร
1. หนังสือราชการ 2. สิ่งของ
3. บรรณารักษ์ 4. ระเบียบงานสารบรรณ
ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ? งานสารบรรณ ? หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่
การจัดการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น ? บรรณสาร ? จึงหมายถึง หนังสือราชการ ตามข้อ 1.
ข้อ 110. ข้อใดที่ไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
1. รัฐวิสาหกิจ 2. สุขาภิบาล
3. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตอบข้อ 1. เหคุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ? ส่วนราชการ ? หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
ดังนั้น รัฐวิสาหกิจไม่เป็นส่วนราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ ตามข้อ 1.
ข้อ 111. ข้อใดที่เป็นส่วนราชการ ตามความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
1. สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา 2. สภาตำบท
3. สุขาภิบาล 4. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ? ส่วนราชการ ? หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการภูมิภาค ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
ดังนั้น สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา สภาตำบล สุขาภิบาล เป็นส่วนราชการตามความหมายของ
ระเบียบงานสารบรรณ ตามข้อ 4.
ข้อ 112. ? หนังสือ? ในความหมายของระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
1. หนังสือราชการ 2. หนังสือทุกประเภท
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ ? หนังสือ ? หมายความว่า หนังสือราชการ
ดังนั้น ? หนังสือ ? ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายถึง
หนังสือราชการ ตามข้อ 1.
ข้อ 113. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรบรรณ พ.ศ. 2526
1. นายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 8 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
และจัดทำคำอธิบาย กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ดังนั้น ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำนาจหน้าที่ ตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบงาน
สารบรรณ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณแก้ไขเพิ ่มเติมเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ ตามข้อ 4.
ข้อ 115. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบร รณ พ.ศ. 2526
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นายกรัฐมนตรี 4. ถูกทั้ง 1 , 2 และ 3
ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 8 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามาระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย
กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ดังนั้น ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2.chatchai1 2011-06-17 11:21
เก็ง ? แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

1. การทำสำเนาในระเบียบงานสารบรรณ ประกอบด้วยอะไร
1. การทำสำเนา กระทำได้หลายวิธี เช่น คัด ถ่าย อัด เป็นต้น
2. เอกสารทางราชการจำเป็นต้องมีสำเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผ ู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน
3. สำนักคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สำคัญในราชการ ระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสำเนาคู่ฉบับ ไว้
อย่างน้อย 1 ฉบับ
4. ถูกทุกข้อ
2. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือ ข้อใด
1. หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
2. หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
3. หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา และหนังสือที่ เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
4. ผิดทุกข้อ
3. หนังสือส่งประกอบด้วยอะไรบ้าง
1. หนังสือส่งก่อนดำเนินการ ควรผ่านหัวหน้าฝ่ายทะเบียนส่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายก่อน
2. หนังสือส่งเป็นหนังสือภายนอกที่ทำเสร็จเรียบร้อยและมีการเซ็นตามระเบียบแล้วจะส่งไปให้ผู้รับ
3. หนังสือส่งด่วน ด่วนมาก และมีกำหนดเวลานั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าผู้เป็นเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้กำหนด
4. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นหลักการประชุมจะต้องประกอบด้วย
1. จะต้องมีสถานที่ประชุม ระเบียบวาระ และผู้จดบันทึกการประชุม
2. จะต้องมีวาระการประชุม มีประธาน เลขานุการ ผู้เข้าประชุมครึ่งหนึ่งของจำนวน
3. จะต้องมีประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และผู้เข้าประชุม 1 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม
4. จะต้องมีประธานที่ประชุม เลขานุการ ผู้เข้าประชุมจะต้องมีจำนวนเกินกว่าครึ่งของจำนวนจึงจะครบองค์ประชุม
5. การบันทึกคือข้อใด
1. บันทึกย่อเรื่อง, บันทึกรายงาน, บันทึกความเห็น, บันทึกติดต่อ และสั่งการ
2. บันทึกข้อความ, บันทึกจดหมายเหตุ, บันทึกรายวันทำการและบันทึกรายงานประจำวัน
3. บันทึกย่อความ, บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน, บันทึกรายงานเฉพาะเรื่อง และบันทึกความเห็น
4. บันทึกรายงานประจำวัน, บันทึกย่อเรื่อง, บันทึกความเห็น และบันทึกรายงานประจำวัน
6. งานสารบรรณคือข้อใด
1. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น
2. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
3. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกด้วย
4. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ, ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา
7. ข้อใดคือหนังสือราชการ
1. เอกสารของทางราชการ 2. เอกสารที่ราชการทำขึ้น
3. เอกสารโต้ตอบในราชการ 4. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
8. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด
1. คำแนะนำ 2. แถลงการณ์
3. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ 4. การส่งสิ่งของเอกสาร หรือ บรรณสารระหว่างส่วนราชการ
9. หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นให้มีสำนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
1. 1 ฉบับ 2. 2 ฉบับ 3. 3 ฉบับ 4. 4 ฉบับ
10. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
1. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 2. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
3. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 4. ถูกทุกข้อ
11. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่ค น
1. 2 คน 2. 3 คน 3. 4 คน 4. เท่าใดก็ได้
12. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร
1. เรียน 2. เสนอ 3. กราบเรียน 4. ขอประธานกราบเรียน
13. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร
1. ขอแสดงความนับถือ 2.ขอแสดงความเคารพนับถือ
3. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 4.ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
14. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
1. 1 วิธี 2. 2 วิธี 3. 3 วิธี 4. 4 วิธี
15. สำเนาระเบียบ ข้อบังคับ หรือแจ้งความของกรมตำรวจ ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
1. หัวหน้ากองวิชาการ 2.หัวหน้ากองกำลังพล
3. เลขานุการกรมตำรวจ 4.ผู้บังคับการหรือหัวหน้าหน่วย
16. หนังสือประทับตราคืออะไร
1. ไม่มีบัญญัติไว้ในระเบียบ
2. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน
3. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับก รมขึ้นไป
4. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับก องขึ้นไป
17. ?ประกาศ? จัดเป็นหนังสือชนิดใด
1. หนังสือสั่งการ 2. หนังสือแถลงข่าว 3. หนังสือแถลงการณ์ 4. หนังสือประชาสัมพันธ์
18. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีกี ่ชนิด
1. 1 ชนิด 2. 2 ชนิด 3. 3 ชนิด 4. 4 ชนิด
19. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
1. 2 ประเภท 2. 3 ประเภท 3. 4 ประเภท 4. 5 ประเภท
20. หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ
1. 1 ฉบับ 2. 2 ฉบับ 3. 3 ฉบับ 4. 4 ฉบับ
21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่างานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคั บมาตั้งแต่เมื่อใด
1. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 2.วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
3. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2518 4.วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
22. หนังสือราชการของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันทำสำเนากี่ชุด
1. 2 ชุด 2. 3 ชุด 3. 4 ชุด 4. 5 ชุด
23. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติดังนี้
1. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
2. ส่วนหนังสือภายในให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 4. ไม่มีข้อใดถูก
24. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดย เร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแ ละบนซองว่าอย่างไร
1. ด่วน 2. ด่วนที่สุด 3. ด่วนมาก 4. ด่วนภายใน
25. ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
1. หนังสือภายใน 2. หนังสือสั่งการ
3. หนังสือภายนอก 4. หนังสือประทับตรา26. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิดคือข้อใด
1. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก และหนังสือเวียน
2. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก และหนังสืออื่น
3. รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสือเวียน และหนังสือ
4. บันทึก, หนังสือเวียน, หนังสือรับรอง และหนังสืออื่น
27. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด
1. หนังสือโต้ตอบ และหนังสือแถลงข่าว 2. หนังสือช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ
3. หนังสือที่ลงชื่อ และหนังสือที่มิต้องลงชื่อ 4. หนังสือที่เป็นแบบพิธี และหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี
28. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติแบบใด
1. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้น้อยกว่า 5 ปี
4. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
29. การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลายเป็นหนังส ือของใคร
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 2. คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
3. ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
4. คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง โดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
30. รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักเลขาธิการ รัฐสภากำหนดไว้ตามลำดับดังนี้
1. สต และ สภ 2. ตง และ รส 3. ตผ และ สภ 4. สตง และ สลร
31. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ?ข้าพระพุทธเจ้า? นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้กับใคร
1. สมเด็จพระบรมราชชนนี 2. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
3. สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์ 4. ถูกทุกข้อ
32. คำว่า ?คำสั่ง? หมายถึงอะไร
1. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
2. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
3. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละ เรื่อง


33. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือข้อใด
1. ลับด่วนมาก, ด่วนลับเฉพาะ และด่วนที่สุด 2. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน
3. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนลับเฉพาะ 4. ถูกทุกข้อ
34. ข้อใดคือการเรียกเก็บหนังสือ
1. เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อค้นหาได้สะดวก
2. เก็บโดยมิดชิดปลอดภัย และกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย
3. การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอ บ
4. เก็บรวมเข้าแฟ้มสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม เก็บเพื่อเป็นหลักฐาน และเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ
35. การส่งหนังสือราชการ คือข้อใด
1. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว จะส่งที่ใดก็ได้ถ้าพบตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
2. หนังสือราชการที่มีไปถึงผู้รับในตำแหน่งที่ราชการห้ามมิให้นำส่งยังบ้านพักของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นโดยเด็ดขาด
3. ถ้าเป็นหนังสือราชการด่วนมากหรือด่วนที่สุด ก็ไปส่งที่บ้านพักได้เป็นกรณีพิเศษแต่ต้องไปลงบัญชีรับ ณ ที่ทำการตามระเบียบ
4. ผิดทุกข้อ
36. ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ คือข้อใด
1. การกำหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะงานโต้ตอบหนังสือ
2. การสั่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณร่างโต้ตอบและเก็บรักษาหนังสือ
3. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ
4. ผิดทุกข้อ
37. การร่างหนังสือมีความมุ่งหมายอะไร
1. เพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
2. เพื่อเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ
3. เพื่อผู้ร่างเข้าใจในร่างโดยขึ้นต้นต่อไปเป็นความประสงค์และข้อ ตกลงโดยสมบูรณ์ทั้งเนื้อเรื่อง
และถ้อยคำ
4. ถูกทุกข้อ
38. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลาย เรียกว่างานอะไร
1. งานเลขานุการ 2. การบริหารงาน 3. งานสารบรรณ 4. การอำนวยการ

39. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
1. เลขาธิการ ก.พ. 2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี 4. ปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรี
40. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ เรียกว่าอะไร
1. เอกสารราชการ 2. หนังสือราชการ 3. หนังสืออำนวยการ 4. ถูกทุกข้อ
41. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยเป็นหนังสือติดต่อภายในก ระทรวง ทบวง กรม จังหวัดเดียวกัน เรียกว่าอะไร
1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือสั่งการ 4. ถูกทุกข้อ
42. หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น
1. 2 ประเภท 2. 3 ประเภท 3. 4 ประเภท 4. ไม่มีข้อใดถูก
43. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด คืออะไร
1. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก และหนังสืออื่น
2. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก และหนังสือเวียน
3. รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสือเวียน และหนังสืออื่น
4. บันทึก, หนังสือเวียน, หนังสือรับรอง และหนังสืออื่น
44. เลขที่หนังสือส่งออกสำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัวนั้นมีความหมายอย่างไร
1. สองตัวแรก หมายถึง กรม ส่วนสองตัวหลัง หมายถึง กอง
2. สองตัวแรก หมายถึง ส่วนสองตัวหลัง หมายถึง ประเภทของหนังสือ
3. สองตัวแรก หมายถึง กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนสองตัวหลัง หมายถึง กรม
4. ไม่มีข้อใดถูก
45. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว จะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอะไร
1. ด่วน 2. ด่วนที่สุด 3. ด่วนมาก 4. ด่วนภายใน
46. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า ?ข้าพระพุทธเจ้า? นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีแล้วยังใช้กับใคร
1. สมเด็จเจ้าฟ้า 2. สมเด็จพระบรมราชชนนี
3.พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า 4.ถูกทุกข้อ
47. บันทึกช่วยจำ คือ หนังสือที่ใช้สำหรับอะไร
1. ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 2. ขอร้องหรือประท้วงในบางเรื่อง
3. ยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนาไว้แล้ว 4. ถูกทุกข้อ

48. ข้อใดกล่าวถึงการส่งหนังสือราชการถูกต้อง
1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะส่งที่ใดก็ได้ถ้าพบตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
2. หนังสือราชการที่มีไปถึงผู้รับในตำแหน่งหน้าที่ราชการห้ามมิให้ นำส่งยังบ้านพักโดยเด็ดขาด
3. ถ้าเป็นหนังสือราชการด่วนมากหรือด่วนที่สุด ก็ไปส่งที่บ้านพักได้เป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องไปลงบัญชีรับ ณ ที่ทำการ
ตามระเบียบ
4. ผิดทุกข้อ
49. การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดให้ปฏิบัติอย่างไร
1. ให้หมายเหตุไว้หน้าแฟ้มที่เก็บรวมเรื่อง 2. ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สารบรรณทราบทั่วกัน
3. ให้เก็บใส่ตู้เอกสารแล้วทำเครื่องหมายไว้
4. ให้ประทับตราคำว่า ?เก็บถึง พ.ศ?.?ด้วยหมึกสีน้ำเงินและลงเลขของปี พ.ศ. ที่ให้เก็บถึงด้วย
50. คำว่า ?คำสั่ง? คืออะไร
1. การสั่งด้วยบันทึกทางจดหมายและด้วยพลนำสาร
2. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละ เรื่อง
4. คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
chatchai1 2011-06-18 20:19
คำถามข้อที่ 1.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ -สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถขอทำความตกลงกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของการปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้
เหตุผล :
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 กำหนดให้ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
คำถามข้อที่ 2.
กฎหมายใดที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปตามกฎหมายนั้น
ตอบ-
1.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
เหตุผล :
ในกรณีที่กฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
หรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
คำถามข้อที่ 3.
ข้อใดเป็นหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตอบ-.ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
เหตุผล :
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจ
1. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
3. จัดทำคำอธิบาย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่
1. ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตอบ - สน.สายไหม สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประจำทุกวันเพื่อ ให้บริการข้าราชการ และประชาชนไว้อ่าน
เหตุผล :
เพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นเพียงวัสดุที่
สน.สายไหมจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการเท่านั้น
มิได้เป็นหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คำถามข้อที่ 5.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเรียงลำดับหนังสือภายนอก
ตอบ - เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง (ถ้ามี) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
เหตุผล :
หนังสือภายนอกมีรายละเอียดเรียงลำดับดังนี้
1. ที่
2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
3. วันที่ เดือน ปี
4. เรื่อง
5. คำขึ้นต้น
6. อ้างถึง (ถ้ามี)
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
8. ข้อความ
9. คำลงท้าย
10. ลงชื่อ
11. ตำแหน่ง
12. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
13. โทร
14. สำเนาส่ง (ถ้ามี)
คำถามข้อที่ 6.
การอ้างถึงในหนังสือภายนอก ข้อใดไม่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ

1.ให้อ้างถึงหนังสือทุกฉบับที่เคยมีการติดต่อกันเพื่อสะดวกในการค้นหา
ทำให้เกิดการปฏิบัติที่รวดเร็วขึ้น
เหตุผล :
คำถามข้อที่ 7.
คำขึ้นต้นในหนังสือราชการที่มีถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือข้อใด
คำตอบ - เรียน เพราะหนังสือส่งถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เหตุผล :
ถึงแม้ว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
จะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่การที่หนังสือราชการระบุชื่อตัวบุคคล จึงต้องใช้เหมือนปกติทั่วไป
คำถามข้อที่ 8.
การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจอาคารสถานบันเทิงจะต้องใช้หนังสือราชการชนิดใด
ตอบ - หนังสือภายนอก
เหตุผล :
หนังสือภายนอก
เพราะต้องใช้ที่เป็นแบบพิธีเนื่องจากเป็นการส่งหนังสือ
ข้ามหน่วยงาน ต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด
แม้กรณีนี้จะเป็นจังหวัดเดียวกันซึ่งควรจะใช้หนังสือภายใน
แต่เป็นการข้ามหน่วยงาน จึงต้องใช้หนังสือภายนอก
คำถามข้อที่ 9.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “ส่วนราชการ” ในหนังสือภายใน
ตามระเบียบงานสารบรรณ
ตอบ - ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับ กระทรวง
ทบวง กรม ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง
เหตุผล :
ในเรื่องของ “ส่วนราชการ” ในหนังสือภายใน
มีข้อกำหนด ดังนี้
1. ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร
2. หากส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป
(กรม, ทบวง, กระทรวง) ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง
3.ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมา
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพียงระดับกอง หรือ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
คำถามข้อที่ 10.
การลงวันที่ ที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ - ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน
และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
เหตุผล : เช่น 20 มกราคม 2552
คำถามข้อที่ 11.
กรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีการติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในหนังสือภายในจะต้องระบุลงไว้ในส่วนใดของหนังสือ
ตอบ - ระบุในข้อความ
เหตุผล :
ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อความ
คำถามข้อที่ 12.
ข้อใดกล่าวผิด
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
หรือกระดาษทั่วไป เพียงแต่ให้ลงวันที่กำกับ
เหตุผล : ผิดตรง “หรือกระดาษทั่วไป
เพียงแต่ให้ลงวันที่กำกับ”
คำถามข้อที่ 13.
ข้อใดกล่าวผิด
ตอบ - หนังสือประทับตราให้ใช้ได้เฉพาะส่วนราชการกับส่วนราชการกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
เหตุผล :
ผิดเพราะ หนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ
และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
คำถามข้อที่ 14.
รายละเอียดหนังสือราชการชนิดใดไม่มีคำขึ้นต้น
ตอบ - หนังสือประทับตรา
เหตุผล :
หนังสือประทับตรา มีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ 2. ถึง 3. ข้อความ 4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
5. ตราชื่อส่วนราชการ 6. วัน เดือน ปี 7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 8. โทร หรือที่ตั้ง
คำถามข้อที่ 15.
ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้าเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 จะต้องเก็บข้อสอบไว้กี่ปี
ตอบ - เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะเป็นเอกสารที่มีต้นเรื่องสามารถค้นหาได้จากที่อื่น
เหตุผล :
เนื่องจากข้อสอบที่มีต้นเรื่องสามารถค้นได้จากหน่วยงานที่ออกข้อสอบ จึงต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
คำถามข้อที่ 16.
หนังสือบันทึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร วันที่ 7 ตุลาคม 2551
ซึ่งจัดทำโดยกองจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยปกติจะเก็บได้กี่ปี
ตอบ - 1.เก็บไว้ตลอดไป 2.เก็บไว้ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรกำหนด
เหตุผล :
สามารถทำได้ทั้ง 1 หรือ 2 เนื่องจากเป็นหนังสือประวัติศาสตร์
คำถามข้อที่ 17.
ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับอายุการเก็บหนังสือที่เกี่ยวกับ การเงิน ที่มิใช่เอกสารสิทธิ
ตอบ - 1.เก็บเหมือนกับหนังสือโดยปกติทั่วไป
คือไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลายได้
เหตุผล :
เนื่องจากเป็นหนังสือปกติ
ซึ่งต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพียงแต่ว่าตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ได้ยกเว้นไว้ว่า หากเห็นว่ามีความจำเป็น ต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี
ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลายได้
คำถามข้อที่ 18.
ต่อไปนี้ข้อใดเป็นหนังสือราชการ
ตอบ - 1.หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
2.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
เหตุผล :
คำถามในข้อนี้จะอยู่ในหมวด 1
ว่าด้วยชนิดของหนังสือตามข้อ 9
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 หนังสือราชการ
คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับ
คำถามข้อที่ 19.
หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
ตอบ - 3 ชนิด
เหตุผล :
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
อธิบายเพิ่มเติม
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น
หนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกระทรวงศึกษาธิการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
เช่น หนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง นายบุญชู กู้หนี้ยืมสิน
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีถึงส่วนราชการ
เช่น นายบุญชู กู้หนี้ยืมสิน เขียนหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
เช่น หนังสือที่กระทรวงมหาดไทยทำขึ้นเพื่อประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบถึงเขตอันตรายของท่อก๊าซ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง เช่นจังหวัดขอนแก่น
ได้ประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนภายในเขตจังหวัดขอนแก่น ไปตรวจรายชื่อ
ตามหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้ง ส.ส.
คำถามข้อที่ 20.
หนังสือที่เป็นคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คือหนังสือชนิดใด
ตอบ - หนังสือสั่งการ
เหตุผล :
คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คือ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิดคือ
คำสั่ง - สั่งการให้ปฏิบัติ
ระเบียบ - วางไว้
ข้อบังคับ - กำหนดให้ใช้
คำถามข้อที่ 21.
หนังสือที่มีไปถึงสมเด็จพระสังฆราช สรรพนามที่ใช้แทนสมเด็จพระสังฆราช คือ
ตอบ - ฝ่าพระบาท
เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะมีเนื้อหาอยู่ในส่วนชองภาคผนวก 2
ว่าด้วยคำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ
และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ต้องดูคำถามให้ละเอียด เช่น
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับสมเด็จพระสังฆราช
(ไม่มีเจ้า) จะใช้สรรพนามที่แตกต่างกับคำถามข้อนี้
สรรพนามที่ใช้แทน “สมเด็จพระสังฆราช” จึงตอบ ข้อ 3
(ฝ่าพระบาท) แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
จะใช้สรรพนามว่า “ใต้ฝ่าพระบาท”
คำถามข้อที่ 22.
คำขึ้นต้นหนังสือที่มีไปถึงสมเด็จพระสังฆราชใช้ว่าอย่างไร
ตอบ - กราบทูล
เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะอยู่ในส่วนเดียวกันกับภาคผนวก 2
แต่คำถาม ถามถึงคำขึ้นต้น สำหรับคำขึ้นต้นนั้น
ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คำขึ้นต้นว่า กราบทูล
ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้น
ขอประทานกราบทูล
ทูล ใช้กับ หม่อมเจ้า
นมัสการ ใช้กับ สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและ พระภิกษุทั่วไป
คำถามข้อที่ 23.
บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน คือข้อใด
ตอบ - แถลงการณ์
เหตุผล :
คำถามถามถึงความหมายของแถลงการณ์
ซึ่งเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
(นอกจากประกาศและข่าว)
การจดจำในส่วนนี้มีสูตรง่ายๆ คือ ประกาศ - ชี้แจง
แถลง (การณ์) – เข้าใจ
คำถามข้อที่ 24.
หนังสือประเภทที่ต้องติดรูปถ่ายคือหนังสือชนิดใด
ตอบ - หนังสือรับรอง
เหตุผล :
หนังสือประเภทที่ต้องติดรูปถ่าย คือ หนังสือรับรอง
ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ชนิดของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
(1. รายงานการประชุม 2. บันทึก 3. หนังสืออื่น 4.หนังสือรับรอง)
อธิบายเพิ่มเติม รูปถ่ายที่จะต้องติดต้องมีขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรงไม่สวมหมวก
และเป็นรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรองติดในกรณีเป็นเรื่องสำคัญ
ติดตรงบริเวณขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายควบต่อลงบนแผ่นกระดาษ
และผู้นั้นจะต้องลงลาย มือชื่อไว้ใต้รูปพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
คำถามข้อที่ 25.
เหตุที่ต้องมีการร่างหนังสือก็เพื่อจุดประสงค์ใด
ตอบ - ให้ได้หนังสือราชการที่มีความเหมาะสมรัดกุม
เหตุผล :
คำถามข้อนี้บางคนจะเลือกตอบ"ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ"
ซึ่งผิด เพราะหลักการของการร่างหนังสือนั้นมีเหตุผล
ก็เพื่อให้ได้หนังสือราชการที่มีความเหมาะสมรัดกุม
คำถามข้อที่ 26.
การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องสำหรับหนังสือภายนอกให้ปฏิบัติดังนี้
ตอบ - ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกอง
เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะถามในเรื่องความเข้าใจ
ต้องนึกถึงส่วนประกอบของหนังสือภายนอกที่มีส่วนประกอบย่อยทั้งหมด 14 ส่วน
และนึกถึงส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะอยู่มุมบนขวาของรูปแบบหนังสือ
แต่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะอยู่มุมล่างซ้ายของรูปแบบหนังสือ
ในการลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องสำหรับหนังสือภายนอกนั้น
ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง
ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อธิบายเพิ่มเติม
สรุปว่าต้องดูหน่วยงานที่ออกหนังสือเป็นว่าอยู่ในระดับกระทรวงหรือกรม
คำถามข้อที่ 27.
คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองสำหรับหนังสือที่ส่งถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า
คือข้อใด
ตอบ - ทูล......................................... (ระบุพระนาม)
เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะอยู่ในส่วนเดียวกันกับภาคผนวก 2
แต่คำถาม ถามถึงคำขึ้นต้น สำหรับคำขึ้นต้นนั้น
ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คำขึ้นต้นว่า กราบทูล
ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้น ขอประทานกราบทูล
ทูล ใช้กับ หม่อมเจ้า
นมัสการ ใช้กับ สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและ พระภิกษุทั่วไป
คำถามข้อที่ 28.
ผู้บังคับการกองปราบปรามได้มีหนังสือถึงประธานองคมนตรี
เป็นหนังสือภายนอกจะใช้คำขึ้นต้นว่าอะไร
ตอบ - กราบเรียน
เหตุผล :
คำขึ้นต้นที่ใช้คำว่า “กราบเรียน” จะมีดังต่อไปนี้
1. ประธานองคมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. ประธานรัฐสภา
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5. ประธานวุฒิสภา
6. ประธานศาลฎีกา
7. รัฐบุรุษ
8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
9. ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
11. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
12. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
14. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมายเหตุ โปรดดูภาคผนวก 2 ในข้อ 3. ประกอบ
คำถามข้อที่ 29.
อธิบดีกรมตำรวจมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช จะต้องใช้คำลงท้ายในหนังสือว่าอย่างไร
ตอบ - ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะมีเนื้อหาอยู่ในส่วนชองภาคผนวก 2
ว่าด้วยคำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ
และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ต้องดูคำถามให้ละเอียด เช่น
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับสมเด็จพระสังฆราช
(ไม่มีเจ้า) จะใช้สรรพนามที่แตกต่างกับคำถามข้อนี้
สรรพนามที่ใช้แทน “สมเด็จพระสังฆราช” ใช้สรรพนาม (ฝ่าพระบาท)
แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จะใช้สรรพนามว่า “ใต้ฝ่าพระบาท"
คำถามข้อนี้ต้องการทราบถึงคำลงท้ายในหนังสือที่บุคคลธรรมดา
(อธิบดีกรมตำรวจ) มีถึงสมเด็จพระสังฆราช (ไม่มี “เจ้า”)
จึงต้องใช้คำลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
อธิบายเพิ่มเติม ถ้า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า”
ใช้คำลงท้าย ว่าควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
คำถามข้อที่ 30.
การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ - หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เหตุผล :
การยืมหนังสือราชการ
1. ระหว่างส่วนราชการ
ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ภายในส่วนราชการเดียวกัน
ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อธิบายเพิ่มเติม จากคำตอบ ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆ
ก็ต้องจำต่อไปอีกว่า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายข้อสำคัญการยืมหนังสือราชการ
ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะกระทำมิได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
และจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนสรุป
บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือราชการมิได้
คำถามข้อที่ 31.
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราหนังสือประทับนี้ ข้อใดเป็นกรณีที่ห้ามใช้
ตอบ - ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวงเฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ
เหตุผล :
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา

chatchai1 2011-06-18 20:21
1.ใครเป็นผู้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- คณะรัฐมนตรี

2.ข้อความใดเป็นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้
-การเก็บรักษา , การรับ-การส่ง, การจัดทำ,การยืม,การทำลาย

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ถือปฏิบัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
- พ.ศ. 2526

4. หนังสือราชการ คือ
- เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

5.หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
- 3 ประเภท (ด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด)

6.ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ขอทำความตกลงกับใคร
- ปลัดสำนักนกยกรัฐมนตรี

7.หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มีกี่ชนิด
- 6 ชนิด

8.หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ประเภท
- 6 ประเภท

9.ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไร
- เรียน (คำลงท้าย..ขอแสดงความนับถือ)

10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
- วันที่ 24 กันยายน 2548

11.หนังสือที่ติดต่อราชการเป็นแบบพิธีได้แก่หนังสือชนิดใด
- หนังสือภายนอก

12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกฉบับใดบ้าง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516

13.งานสารบรรณมีความหมายตรงกับ..
- งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

14.”หนังสือ” ตามระเบียบนี้ หมายความว่าอะไร
- หนังสือราชการ

15.หนังสือประทับตราใช้สำหรับ..
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การแจ้งผลงานให้ผุ้เกี่ยวข้องทราบ

16.เจ้าของเรื่องจะเก็บหนังสือประเภทใดได้บ้าง
- เจ้าของเรื่องสามารถเก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติและหนังสือที่ปฏิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

17.การทำสำเนาในระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สำเนาคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สำคัญในราชการระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
- การทำสำเนา กระทำได้หลายวิธี เช่น ถ่าย อัด คัด เป็นต้น
- เอกสารทางราชการจำเป็นต้องมีสำเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน

18.ผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีจำเป็นต้องรู้งานด้านธุรการในลักษณะใดบ้าง
- มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี
- มีการติดต่อ โต้ตอบและประสานงานที่ดี
- รู้จักกาลเทศะ ความควรไม่ควร

19.หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิดได้แก่
คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ

20.หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิดได้แก่
ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว

21.หนังสือรับรองรายงานการประชุมและหนังสืออื่นจัดอยู่ในหนังสือชนิดใด
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

22.การอ้างหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือ
- อ้างชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว

23.หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
-1 ฉบับ

24.”อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
-การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
-การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น

25.หนังสือประทับตราคือ
- หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา

26.หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
- การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

27. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่มีอายุครบการเก็บในปีนั้น และทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน
- 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น

28.หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- ด่วนที่สุด (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น)
- ด่วนมาก (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
- ด่วน (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้)

29.หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ต้องระบุชั้นความเร็ว และขนาดตัวอักษร ดังนี้
-ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง

30.กรณีต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุดังนี้
- ระบุคำว่า “ด่วนภายใน” แล้วลง วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด

31.”ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
- การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

32.หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการกับบุคคลภายนอกคือหนังสือใด
- หนือสือภายนอก
-หนังสือประทับตรา

33.ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ...
- กระทำมิได้

34.ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกดูหรือคัดลอกหนังสือ ได้แก่
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย

35. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแก่..
- ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือ
ไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้)

36.ส่วนราชการ หมายความว่า
- กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานใดของรัฐ ทั้งในบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้หมายความถึงคณะกรรมการด้วย

37.คณะกรรมการ หมายความว่า
- คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และให้หมายรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

38.คณะกรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
- 3 คน (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน)

39.คณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับใด
- ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

40.ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

41.ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณกำหนดวิธีการเก็บสำเนาคู่ฉบับอย่างไร
- ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

42.การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะขอความเห็นจากใครเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

43.เลขประจำของส่วนราชการ ประกอบด้วยตัวเลขกี่ตัว
- 4 ตัว

44.บันทึก ได้แก่
-บันทึกย่อเรื่อง
-บันทึกรายงาน
-บันทึกความเห็น
-บันทึกติดต่อ
-บันทึกสั่งการ

45.ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด การปฏิบัติบนหน้าซองของหนังสือให้ระบุ ดังนี้
-ระบุคำว่า”ด่วนภายใน” แล้วลงวันเดือนปีและกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับกับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด

46.เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้แก่
-ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

47.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการตลอดไป ได้แก่
- หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
-หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน
-หนังสือที่ต้องใช้ตรวจสอบ

48.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด
- วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2526

49.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

50.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด ได้แก่
- หนังสือรับรอง
-รายงานการประชุม
-บันทึก
-หนังสืออื่น

51.หนังสือราชการมี 6 ชนิด ได้แก่
-หนังสือภายนอก
-หนังสือภายใจ
-หนังสือประทับตรา
-หนังสือสั่งการ
-หนังสือประชาสัมพันธ์
-หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

52.ให้มีการปรับปรุงเลขประจำส่วนราชการต่างๆทุกกี่ปี
- ทุก 5 ปี (ปี พ.ศ.ที่ลงท้ายด้วย 5 และ 0)

53.ลักษณะของหนังสือภายนอกได้แก่
- เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ

54.หนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
- กราบทูล (คำลงท้าย..ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด)

55.หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของชาติตลอดไป
- เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

56.ส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก ให้ลงชื่ออะไรได้บ้าง
-ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ
-ชื่อสถานที่ราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ
-ชื่อคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ

57.หนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง...
- ระหว่างส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก

58. “ประกาศ” เป็นหนังสือชนิดใด
-เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ (ใช้กระดาษตราครุฑ)

59.การลงรายละเอียดในหนังสือภายนอกได้แก่...(ควรจำ เพราะข้อสอบมักออกเนื้อหาหนังสือภายนอกเยอะ)
- ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะได้ตามความจำเป็น
- วันเดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ เช่น 12 กันยายน /2552
- เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
- คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
- อ้างถึง(ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
- ข้อความ ให้ลงสะสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ
- คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดในภาคผนวก 2
- ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กำหนดในภาคผนวก 2
- ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ
- ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตู้สาขา(ถ้ามี) ไว้ด้วย
- สำเนาส่ง(ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบและประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย

60.หลักการประชุม (องค์ประกอบ) การประชุม ประกอบด้วย..
- จะต้องมีวาระการประชุม มีประธาน มีเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน

61.หนังสือภายนอก คำขึ้นต้นและคำลงท้ายให้ใช้อย่างไร
- ตามฐานะของผู้รับหนังสือ

62.หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่าอย่างไร
- คำขึ้นต้น กราบเรียน คำลงท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

63.หนังสือที่จัดทำขึ้น โดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ
- 1 ฉบับ

64.หนังสือชนิดใดที่ใช้ติดต่อราชการได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
- หนังสือประทับตรา

65.หนังสือประเภทใดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
- หนังสือด่วนที่สุด

66.การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมทำได้กี่วิธี
- 3 วิธี ได้แก่ (จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ)(จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ) (จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม)

67.การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือภายนอก ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับใด
- กรมและกอง

68.กรณีที่ได้รับหนังสือ..(ด่วนภายในเวลาที่กำหนด..ด่วนที่สุด..ด่วนมาก) พร้อมกันให้ปฏิบัติหนังสือประเภทใดก่อน
- ด่วนภายในเวลาที่กำหนด

69.การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ หลังคำว่า “ที่” ของหนังสือประทับตราให้ใช้รหัสตัวเลขกี่ตัว
- 5 ตัว

70.หัวข้อใดที่ลงรายละเอียดเหมือนกันทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ลงชื่อและตำแหน่ง

71.การระบุชั้นความเร็ว ให้ใช้ตัวอักษรสีอะไร
- สีแดง (ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและบนซอง..โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน )

72.ใครมีหน้าที่พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย
- คณะกรรมการทำลายหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง

73.หนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด
- ไม่มีคำลงท้าย

74.การทำสำเนาต่อไปนี้ ต้องมีผู้รับรองสำเนาว่า”สำเนาถูกต้อง”
- การทำสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
- การทำสำเนาโดยลอกจากต้นฉบับ
- การทำสำเนาโดยคัดจากต้นฉบับ

75.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณโดยเร็ว จะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร
- ด่วนมาก

76.การลงรายละเอียดในหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วย
- ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)
- ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น
- วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
- เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
- คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม ละคำลงท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
- ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
- ลงชื่อและตำแหน่ง (ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือภายนอก)
ในกรณีที่ กรทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้

77.ระเบียบ จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
- หนังสือสั่งการ (หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ)

78.หนังสือราชการภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท
- 2 ประเภท (ได้แก่ หนังสือที่ต้องลงชื่อ หนังสือที่มิต้องลงชื่อ)

79.หนังสือภายในตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไม่มีข้อใด
- ไม่มีคำลงท้าย

80.หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้แก่
- ด่วนที่สุด, ด่วนมาก, ด่วน

81.กำหนดการจ่าหน้าซองหนังสือ ออกซองออกเป็นกี่ส่วน
- 9 ส่วน

82.เรื่องที่ไม่มีความสำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือใด
- หนังสือประทับตรา

83.หนังสือภายใน ตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คือ
- หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดานบันทึกข้อความ

84.หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และมีคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า...5 ปี

85.คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ใช้กับ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
-สมเด็จพระบรมราชชนนี
-พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
-สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์

86.หนังสือประทับตรา คือ
- หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากาหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา

87.หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่
- คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ

88.คำสั่งคือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ

89.ระเบียบคือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ

90.ข้อบังคับคือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดานตราครุฑ

91.หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิดได้แก่
- ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว

92. ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้กระดาษตราครุฑ

93.แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ

94.ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ (ไม่ต้องใช้ตราครุฑ)
95.วิธีเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น
- การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

96.”คำสั่ง” เมื่อจบข้อความแล้ว ข้อความสุดท้ายต่อไปก่อนลงชื่อผู้ออกคำสั่งคือข้อความว่าอะไร
- สั่ง ณ วันที่................

97.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด ได้แก่
- หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น

98.การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า “ห้ามทำลาย” ใช้หมึกสีอะไร
- สีแดง (ห้ามทำลาย เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป)

99.หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้ประทับตราคำว่า “เก็บถึง พ.ศ.....”ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง

100.”ระเบียบ” เมื่อจบข้อความแล้ว ข้อความสุดท้ายต่อไปก่อนลงชื่อผู้ออกระเบียบคือข้อความ..
- “ ประกาศ ณ วันที่......”เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.225215 second(s),query:2 Gzip enabled